بررسی رابطه عوامل سازمانی با کارایی سیستم مدیریت دانش

۲-۱ .بخش اول – ادبیات موضوع. ۱۳

۲-۱-۲. انواع دانش ۱۳

۲-۱-۳.سلسله مراتب دانش ۱۵

۲-۱-۴.مدیریت دانش ۱۷

۲-۱-۶. اهمیت مدیریت دانش ۱۹

۲-۱-۷.مدل های مدیریت دانش ۲۰

۲-۱-۸.عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ۲۰

۲-۱-۹-مفهوم کارایی ۴۹

۲-۲ بخش دوم- پیشینه پژوهش ۵۹

۲-۳ بخش سوم- الگوی مفهومی پژوهش ۷۷

۲-۴.  بخش چهارم -آشنایی با سازمان مورد بررسی ۷۹

فصل سوم روش شناسی تحقیق۸۰

مقدمه ۸۱

۳-۱- نوع و روش تحقیق ۸۲

۳-۲ – جامعه آماری ۸۳

۳-۴-۱- مطالعات کتابخانه ای ۸۴

۳-۴-۲- روش های میدانی ۸۵

۳-۴-۲-۱- پرسشنامه ۸۵

۳-۴-۲-۲- نحوه ی امتیاز بندی پرسش نامه ۸۶

۳-۵- متغیرهای تحقیق ۸۷

۳-۶- روایی و پایایی ابزار تحقیق ۹۱

۳-۶-۱-پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار سنجش ۹۱

۳-۶-۱-۱- روش آلفای کرونباخ ۹۱

۳-۶-۲- روایی (اعتبار ) ابزار سنجش ۹۳

۳-۶-۱-۱- روایی محتوا ۹۴

۳-۶-۱-۲– روایی سازه ۹۵

۳-۷- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳

۳-۷-۲- آزمون رتبه بندی فریدمن ۱۰۴

۳-۷-۳-آزمون دوجمله ای ۱۰۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ه۱۰۶

مقدمه ۱۰۷

۴ – ۱-بخش اول- ویژگی‌های جمعیت شناختی ۱۰۸

۴-۱- ۱-رشته تحصیلی ۱۰۸

۴-۱-۲-میزان تحصیلات ۱۰۹

۴-۱-۳-درصد فراوانی سؤلات پرسشنامه ۱۱۰

۴-۳-بخش سوم سایر یافته های تحقیق ۱۲۰

۴-۳-۱ آزمون رتبه بندی متغیر های پژوهش ۱۲۰

فصل پنجم استنباط و نتیجه گیری ۱۲۱

مقدمه ۱۲۲

۵-۱ خلاصه تحقیق ۱۲۲

۵-۲ -نتیجه گیری و استنباط ۱۲۵

۵-۳ -محدودیت های تحقیق (موضوعی ،زمانی ،مکانی ) ۱۲۶

۵-۴ -پیشنهادهای تحقیق ۱۲۷

۵-۴-۱ پیشنهاد برای مدیران اجرایی ۱۲۷

۵-۴-۲ -پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۲۸

پیوست ها ۱۳۰

منابع ۱۳۳

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه عوامل سازمانی با کارایی سیستم مدیریت دانش در  شرکت های شهرک صنعتی دلیجان پرداخته است. اهداف پژوهش عبارتند از

  • بررسی عوامل موثربر کارایی سیستم مدیریت دانش درشرکت های شهرک صنعتی دلیجان

۲- بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در شرکت های شهرک صنعتی دلیجان

 

فرضیات این تحقیق شامل:

  • بین ساختارسازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد. ۲- بین سطح دانشی کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
  • بین آموزش مرتبط با مدیریت دانش و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.

۴- بین قابلیت های فناوری اطلاعات و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.

  • بین کارایی سیستم مدیریت دانش و عملکرد مشتری رابطه وجود دارد.

جامعه ی آماری این پژوهش شامل مدیران منابع انسانی تمامی شرکت های موجود در شهرک صنعتی دلیجان می باشد. جهت گرد آوری اطلاعات میدانی مورد نیاز از پرسشنامه ومصاحبه استفاده شد، فرضیات پژوهش و مؤلفه های اصلی با بهره گرفتن ازآزمونهای آماری نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که، فرضیات پژوهش تأیید شده و بین ساختارسازمان، سطح دانش کارکنان ، قابلیت های فناوری اطلاعات و آموزش مرتبط با مدیریت دانش با کارایی سیستم مدیریت دانش  رابطه وجود دارد. و همچنین بین کارایی سیستم مدیریت دانش و عملکرد مشتری نیز رابطه وجود دارد.

واژه های کلیدی:ساختار سازمان، دانش کارکنان، قابلیت های فناوری اطلاعات، آموزش مرتبط، کارایی ، مدیریت دانش، عملکرد مشتری

 مقدمه

امروزه سازمانها به دنبال روش های مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح نیروی انسانی خود  هستند. دانشی که در افراد به صورت درونی و تلویحی است اما بایستی محیط عملیاتی را به منظور توسعه واشتراک اطلاعات مدیریت کنند ومدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمانی ضروری می دانند(حسن زاده،۱۳۸۵: ۷۵-۱۰۲).مهمترین رکن مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش است که اینکار نیازمند بررسی سیستم هایی جهت ایجاد ونگهداری منابع دانش،پرورش و تسهیم دانش و یادگیری سازمانی است (ساعدی  و یزدانی،۱۳۸۸: ۶۶-۸۴).

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی،انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما” به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند که نیاز به حمایت اجرایی، ارزیابی موفقیت،مسائل تکنولوژیک،خلاقیت سازمانی ومسائل فرهنگی دارند،کمک می کند.مطالعات نشان داده است که یکی از موارد موفقیت آمیز مدیریت دانش عوامل فرهنگی است که در ارتباط مستقیم با کارکنان است که میزان علاقه مندی ودرک کارکنان از مدیریت دانش و فرایندهای آن، میزان همکاری ومشارکت و به اشتراک گذاشتن دانش، وجود اعتماد در به اشتراک گذاشتن دانش و وجود فرهنگی دانش

مطلب دیگر :

آیا تقاضای اندک باعث خواهد شد تا مایکروسافت تجارت فروش موبایل را کنار بگذارد؟

 مدار در سازمان است. علاوه بر این  برای نیاز به ابزار ها وتکنیک های تکنولوژیکی جهت پشتیبانی و پیشبرد آن می باشد در نهایت ساختار سازمانی و سیستم همسو و همجهت مدیریت دانش، توجه و حمایت اجرایی در محیط عملیاتی است که بیانگر ساختاری مناسب جهت  کارائی موفق مدیریت دانش در سازمان باشد.

در این فصل تعریف مسأله و سؤالاتی که محقق در جستجوی پاسخ به آنهاست،ضرورت انجام تحقیق،اهداف ،فرضیه ها،روش انجام تحقیق،ابزار گردآوری اطلاعات،جامعه آماری،روش تجزیه وتحلیل داده ها،قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان خواهد شد.

۱-۱.بیان مسأله

مدیریت دانش را می توان در برخورد ابتکاری سازمان با کارکنان به منظور یافتن شیوه های خلاقانه حل مشکل یافت. امروزه ماهیت پویایی بازار تجارت یک اهرم رقابتی در میان شرکت ها محسوب می شود و شرکت ها نیز سرمایه های علمی خود را به عنوان یک اصل در نوآوری که در طول زمان نیز تداوم پذیر است تثبیت و تجمیع می کنند. شرکت های بسیار زیادی نیز به منظور تداوم فعالیت تجاری شان تلاش های گسترده ای را در زمینه مدیریت دانش آغاز کردند. در پژوهش های اولیه، فاکتور های لازم برای مدیریت کار آمد دانش مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشتر مطالعات پژوهشگران متکی بر مطالعه ارتباط میان قابلیت ها بالقوه مدیریت دانش، فرایند ها و نحوه اجرایی نمودن آنها می باشد و مابقی مطالعات بر رابطه میان قابلیت ها و عملکرد سازمانی تاکید دارند. ذکر این نکته ضروری است که علی رغم تحقیقات انجام شده همچنان مطالعات تجربی و عملی محدودی وجود دارد که در آنها  چارچوب یک الگوی منسجم همانند کارت امتیازات متوازن برای اجرای مدیریت دانش ارائه شده باشد.

لسی و چوی (۲۰۰۳) معتقدند ارائه دور نمایی منسجم از متغیرهای دانش که متکی بر تئوری های مرتبط باشد الزامی است و از این رو، یک چارچوب تحقیقی نظام یافته را پیشنهاد می کنند که در آن مدیریت دانش را با متغییر هایی چون به کارگیری دانش، فرایند ها، میانگین خروجی و عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار می دهند در این تحقیق  ما به بررسی روابط زیر بنایی فاکتور های گوناگون موجود در زنجیره ی سنجش مدیریت دانش می پردازیم، دستورالعمل های راهبردی لازم برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش را مطرح می کنیم. این پزوهش در صدد بررسی این مسئله است که بین عوامل سازمان و کارائی سیستم مدیریت دانش چه رابطه ای وجود دارد.

۱-۲. ضرورت و اهمیت تحقیق       

هم اکنون بیشتر سازمانها استراتژی مدیریت دانش را به عنوان پایه ی اساسی، توان قابل رقابت و الگوی رشد پایدار را نیز به عنوان بخشی از استراتژی های سازمانی ومدیریتی به کار می برند (مهرعلی زاده ،۱۳۸۸: ۵).امروزه راهبرد کم کردن حجم دولت، پاسخگو تر کردن آن به نیازهای شهروندان و بهبود پاسخگویی یک جنبش جهانی است که به کارگیری مدیریت دانش در سازمانهای دولتی را به ابزار مهمی برای باز آفرینی دولت تبدیل کرده است (مکناب،۲۰۱۱: ۲۰۷-۲۲۴).موفقیت یک سازمان بستگی به نحوه مدیریت سرمایه فکری دارد(مقیمی ؛رمضان،۱۳۹۰: ۷۰).سرمایه دانشی دارایی نهفته و پنهانی سازمان ها است که با مدیریت و اداره آن می توان به مزیت های رقابتی دست یافت. در واقع دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان‌ها ضروری است و شرط موفقیت سازمان‌ها، دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است(ابطحی ؛صلواتی،۱۳۸۲: ۵۲-۸۰).با توجه به مطالب فوق در عصر دانایی محور که در آن دانش، مهمترین سرمایه سازمان‌ها محسوب می‌شود،  تغییر ماهیت فعالیت‌های سازمان‌ها به کارهای دانشی موجب فزونی روزافزون کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌ها شده است. از جمله دلایلی که سازمان‌ها از مدیریت دانش بهره می‌گیرند می‌توان به تشخیص کمبودها در دانش سازمانی، بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های انسانی، یادگیری کارآمدتر و مؤثر کارکنان، ارائه کالاها و خدمات با ارزش افزوده‌ بیشتر، رضایتمندی ارباب رجوع  و کارکنان، پیشگیری از تکرار اشتباهات، کاهش بروکراسی، صرفه‌جویی در وقت، و برانگیختن انگیزه خلاقیت و نوآوریاشاره کرد. از آنجایی که تحقیقات محدودی پیرامون بررسی رابطه عوامل سازمانی با کارایی سیستم مدیریت دانش صورت گرفته است و با توجه به اینکه در شرکت های شهرک صنعتی دلیجان چنین تحقیقی انجام نگرفته است انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

۱-۳.اهداف تحقیق

  • بررسی عوامل موثربر کارایی سیستم مدیریت دانش درشرکت های شهرک صنعتی دلیجان

 

۲- بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در شرکت های شهرک صنعتی دلیجان

۱-۴. فرضیه ها ی پژوهش

  • بین ساختارسازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
  • بین سطح دانشی کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
  • بین آموزش مرتبط با مدیریت دانش و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
  • بین قابلیت های فناوری اطلاعات و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
  • بین کارایی سیستم مدیریت دانش و عملکرد مشتری رابطه وجود دارد.

 

۱-۵.روش انجام تحقیق

این تحقیق به روش پیمایشی یا پهناگر به اجرا درخواهد آمد. این تحقیق، وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند متغیر بیان می کند.

از ویژگیهای اصلی این روش استفاده از چارچوب نمونه گیری، تعمیم یافته های حاصل از اجرای تحقیق بر روی افراد نمونه به کل جامعه آماری و استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات را  می توان نام برد.

بنابراین تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع کاربردی می باشد. لذا از آنجائیکه نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق کاربردی است.

۱-۵-۱. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات در این تحقیق در دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای صورت می گیرد که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات و . می باشد. در مرحله دوم از پرسشنامه ی بسته استفاده خواهد شد که برحسب سطوح و ابعاد مسأله اصلی و سؤالات تحقیق تهیه خواهد شد. این پرسشنامه ی استاندارد تهیه شده در مراحل اولیه به بوته ی پیش آزمون گذاشته و از میزان اعتبار و روایی آن اطمینان حاصل گردیده. پس از رفع نقیصه های احتمالی و کاستی ها و تصحیح همه ی ابعاد آن به صورت نهایی درخواهد آمد.

۱-۵-۲.جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری جامعه ای است که محقق، آزمودنی ها را از طریق نمونه گیری از میان جامعه انتخاب خواهد کرد و محیط پژوهش مکان هایی هستند که تحقیق در آن مکان ها انجام می گیرد.( پاریزی، ۱۳۷۸: ۱۷۷-۱۹۰).

شامل مدیران منابع انسانی تمامی شرکت های موجود در شهرک صنعتی دلیجان می باشد

نمونه آماری : با توجه به آنکه جامعه آماری شامل طبقاتی از انواع شرکت های صنعتی است لذا از روش نمونه گیری طبقه بندی، متناسب با حجم هر طبقه استفاده می شود حجم نمونه در این تحقیق برابر با ۱۱۰ نفر از مدیران شرکت های موجود در شهرک صنعتی دلیجان می باشد.

۱-۵-۳.روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از تکمیل پرسشنامه ها و اتمام گردآوری اطلاعات، بازبینی و کدگذاری آنان انجام می گیرد. سپس استخراج و پردازش داده ها و اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به اجرا در می آید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*