بررسی رابطه كاربرد تجارت الكترونیك با گسترش صنعت بیمه ایران

2-15) مدل گارتنر:.. 31
2- 16 ) مدل بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر:.. 32
2-17) بیمه الکترونیک: 36
2-18) تاریخچه بیمه الکترونیکی در جهان و ایران: 37
2-19) نحوه ی ارائه ی بیمه الکترونیک در شرکت های بیمه گر منتخب و پیش نیازهای آن: 40
2-20) پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی:.. 42
2-21 ) پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیک در صنعت بیمه:.. 43
2-22 ) توسعه نیافتگی بیمه در ایران:.. 46
2-23) پیشینه تحقیق :.. 47
جمع بندی فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………50

پایان نامه

فصل سوم: روش اجرای تحقـیـق
3 ـ 1 ) مقدمه :.. 52
3 ـ 2 ) طرح تحقیق :.. 52
3 ـ 3 ) فرآیندهای تحقیق :.. 53
3 ـ 4 ) جامعه آماری :.. 54
3 ـ 5 ) نمونه آماری :.. 54
3 ـ 6 ) حجم نمونه :.. 55
3 ـ 7 ) روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات :.. 56
3 ـ 8 ) روایی تحقیق :.. 57
3 ـ 9 ) پایایی تحقیق :.. 57
3 ـ 10 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :.. 59
جمع بندی فصل سوم: …………………………………………………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه:.. 61
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه:.. 73
5-2) نتایج آمار توصیفی:.. 73
5- 2-1- متغیر خدمات قبل از فروش:.. 73
5- 2-2- متغیر خدمات فروش:.. 73
5- 2-3- متغیر خدمات پس از فروش:.. 73

یک مطلب دیگر :

5- 2-4- متغیر تجارت الکترونیک:.. 74
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها:.. 74
5-4) محدودیت های تحقیق:.. 75
5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده:.. 75
فهرست منابع و مآخذ:
منابع فارسی:.. 77
منابع انگلیسی:.. 81
پیوست ها
فهـرست جـداول
جدول 2-1) مقایسه بین شرکت های سنتی و شرکت های دیجیتالی:.. 22
جدول 2-2) مدلها یا کاربردهای تجارت الکترونیک :.. 24
جدول 2-2) مدل های بلوغ الکترونیکی:.. 30
جدول آزمون KS: .. 55
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:.. 57
جدول آزمون کرونباخ: .. 58
جدول 4-2) جنسیت پاسخگویان:.. 61
جدول 4-3) سن پاسخگویان:.. 62
جدول 4-4) تحصیلات پاسخگویان:.. 64
جدول 4-5) توصیف خدمات قبل از فروش:.. 65
جدول 4-6) توصیف خدمات فروش:.. 66
جدول 4-7) توصیف خدمات پس از فروش:.. 67
جدول 4-8) توصیف کاربرد تجارت الکترونیک:.. 68
جدول 4-9) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش بیمه:   69

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*