بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شركت های صنعتی …

بخش دوم:
2-2-1)   مقدمه                                                                                      30
2-2-2)  تعریف و مفهوم نوآوری و نوآوری محصول                                           31
2-2-3 )  سیر تحول نوآوری                                                                       43
2-2-4)  اهمیت نوآوری محصول                                                                  35
2 -2-5)  نظریه ها و نوآوری محصول و نوآوری سازمانها                                      38
2-2-6) مدلهای نوآوری                                                                             42
2-2-7)  اثرات نوآوری محصول بر سازمان                                                       46
2-3 )    رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول                                                47
2-4)    پیشینه تحقیق                                                                                53
فصل سوم: روش اجرای تحقیق                                                                      61
3-1 )   مقدمه                                                                                         62

پایان نامه

3-2 )   روش تحقیق                                                                                62
3-3)    جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                         63
3-4 )   روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                                        63
3-5 )  روایی و پایایی  گردآوری داده ها                                                         64
3-6 )  روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات                                                  64
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات                                                 66
4-1)   مقدمه                                                                                          67
4-2)   بخش توصیفی داده های آماری                                                            67
4-3 )   بررسی نرمال بودن متغیرها                                                                 75
4-4)   بخش استنباطی داده ها واطلاعات                                                         76
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        82
5-1)   مقدمه                                                                                          83
5-2)  خلاصه تحقیق:                                                                                84
5-3)   نتایج آمارتوصیفی                                                                            85
5-4)   نتایج آماراستنباطی                                                                           85
5-5)   محدودیتهای تحقیق                                                                         87
5-6)    پیشنهادات براساس یافته های تحقیق                                                     87
5-7)  پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                              88
منابع فارسی                                                                                           89                                                                                               انگلیسی                                                                                          95

فهرست اشکال
شکل (1-1)  مدل تحقیق                                                                            8
شکل (2-1)  مدل چرخشی نوناکا تاکوچی مدیریت دانش                                       26
شکل(2-2)   طبقه بندی نوآوری                                                                     32
شکل(2-3)  مدل تلفیقی پلسک                                                                     43
شکل(2-4)   بخش داخلی موتور فرضی نوآوری                                                 43
فهرست جدول

جدول (2-1) گاه شمار مدیریت دانش                                                             20
جدول (2-2)  مدلهای مدیریت دانش                                                              25

یک مطلب دیگر :

جدول (2-3)  طبقه انواع نوآوری سازمانی                                                         34
جدول (4- 1)  توصیف متغیرجنسیت پاسخ دهندگان                                             67
جدول (4- 2)  توصیف سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                                   68
جدول (4- 3)  توصیف متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان                                          69
جدول ( 4-4)  توصیف متغیر نوآوری محصول                                                   70
جدول (4-5)  توصیف متغیر مدیریت دانش                                                       71
جدول ( 4-6)   توصیف متغیر تسهیم دانش داخلی                                              72
جدول (4-7)  توصیف متغیر اکتساب دانش خارجی                                             73
جدول (4-8)  توصیف متغیر اکتشاف دانش                                                       74
جدول ( 4-9)  نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف                                              75
جدول (4-10)  ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و نوآوری محصول                     76
جدول (4-11)  ضریب همبستگی بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول جدول       77
جدول (4-12)  ضریب همبستگی بین اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول            78
جدول (4-13)  ضریب همبستگی بین اکتشاف دانش و نوآوری محصول                     79
جدول (4-14)  نتایج رگرسیون چندگانه                                                           80
                                                                                                                      
فهرست نمودار
نمودار (2-1) گونه شناسی نوآوری محصول                                                       39
نمودار (4- 1)  نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان                                           67
نمودار (4-2)  نمودار میله ای سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                    69
نمودار (4-3)  نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان                                         70
نمودار (4-4)  هیستوگرام متغیر نوآوری محصول                                                 71
نمودار ( 4-5)  هیستوگرام متغیر مدیریت دانش                                                 72
نمودار (4- 6)  توصیف متغیرتسهیم دانش داخلی                                                73
نمودار (4- 7)  توصیف متغیراکتساب دانش خارجی                                             74
نمودار (4- 8)  توصیف متغیراکتشاف دانش                                                       75
ضمائم وپیوست ها:                                                                                    100

  • ب-1) پرسشنامه تحقیق                                                                          102
  • ب-2) خروجی رایانه در خصوص تجزیه تحلیل داده ها 103
  • ب-3) آزمون همبستگی 110

چکیده:
با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف كنندگان و همچنین تحولاتی كه در شرایط رقابتی و تكنولوژیك پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و اطمینان می دهد که ارزشها و مشارکت دارایی های  ذهنی به اندازه کافی کارا بوده و باعث بهربرداری می شود ، هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وهمچنین تاثیرمؤلفه های مدیریت دانش به روی نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد،در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه ،وتعداد (278)نمونه استفاده شده این تحقیق از روش توصیفی وآزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون و از نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شده نتایج نشان میدهد كه رابطه مثبت و مستقیم، بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وجود دارد به عبارت دیگر هرچه مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد نوآوری محصول نیز افزایش خواهد یافت وبین مولفه های مدیریت دانش ونوآوری محصول هم رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد به ترتیب اکتشاف دانش، اکتساب دانش خارجی و تسهیم دانش داخلی بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری محصول می گذارند. سازمانها با استفاده از اشتراك گذاری اطلاعات ، دانش تكنولوژیك جدید و ویادگیری از الگو ها ومدل ها می توانند نوآوری محصول داشته باشند.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش ، نوآوری ، نوآوری محصول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*