بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه …

مطالعات نظری.. 10

2-1- فرسودگی شغلی( تحلیل رفتگی). 10

2-1-2-پیامدهای فرسودگی شغلی.. 14

2-2-توانمند سازی.. 15

2-2-1-رویکردهای توانمند سازی.. 16

2-2-1-1-رویکرد رابطه ای یا چند بعدی.. 16

2-2-1-2-رویکرد روان شناختی.. 17

2-2-2-توانمند سازی روان شناختی.. 18

2-2-2-1-احساس معنی دار بودن.. 19

2-2-2-2-احساس خود کار آمدی.. 19

2-2-2-3-احساس خود تعیینی.. 20

2-2-2-4-احساس موثر بودن.. 20

2-2-2-5-احساس داشتن اعتماد به دیگران.. 20

2-2-3-پیش زمینه های توانمندی روان شناختی.. 21

2-2-3-1-احترام به خود. 21

2-2-3-2-کانون کنترل. 21

2-2-3-2-محتوای کار. 22

2-2-4-پیامدهای توانمندی روان شناختی.. 22

2-2-5-ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی.. 23

2-2-6-تاریخچه توانمندسازی.. 24

پایان نامه

2-2-6-1-عصر ماشین.. 24

2-2-6-2-صنایع بومی و سیستم کارخانه. 25

2-2-6-3-عرصه مدیریت علمی.. 25

2-2-6-4-عصر سیستم. 26

2-2-6-5-نیاز به تغییرات بنیادین.. 26

2-2-6-6-سازمانهای امروزی و توانمندکننده. 26

2-2-7-سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی.. 27

2-2-8-موانع توانمند سازی.. 28

2-2-8-1-ترس کارکنان.. 28

2-2-8-2- تهدیدی برای مدیریت.. 28

2-2-8-3-سیستم ها و نمادهای مدیریت.. 29

2-2-8-4-ساختارهای سازمانی.. 29

2-2-8-5-عدم اطمینان مدیریت.. 29

2-2-8-6- نا امید شدن مدیریت.. 29

2-2-8-7-فقدان منابع و زمان کافی.. 29

2-2-9-مزایای توانمند سازی.. 29

2-2-9-1-مزایای سازمانی.. 30

2-2-9-2-مزایای فردی.. 30

2-2-10-انتقادات نسبت به توانمندسازی.. 30

2-2-11-توانمندسازی و قدرت.. 31

2-2-11-1-قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی.. 32

2-2-11-2-قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی.. 32

2-2-11-3-قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ. 32

2-3-سابقه تحقیقات گذشته. 33

فصل سوم

روش تحقیق.. 39

مقدمه. 40

3-1-روش تحقیق.. 40

3-2-متغیرها و شاخص های تحقیق.. 41

3-3-قلمروهای تحقیق.. 41

3-4-جامعه آماری.. 41

3-5-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-6-ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 42

3-7-پایایی پرسشنامه ها 43

3-8-اعتبار (روایی) پرسشنامه. 45

3-9-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

یک مطلب دیگر :

4-1-مقدمه. 47

4-2-آمار توصیفی.. 48

4-3-تحلیل عاملی تائیدی.. 48

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق.. 52

4-4-1-آزمون فرضیه اهم. 52

آزمون فرضیه‌های اخص…. 53

4-4-2-1-فرضیه اخص اول. 53

4-4-2-2-فرضیه اخص دوم. 54

4-4-2-3-فرضیه اخص سوم. 54

4-4-2-4-فرضیه اخص چهارم. 55

4-4-2-5-فرضیه اخص پنجم. 56

4-4-3-آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 57

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 59

5-1-مقدمه. 60

5-2-نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 61

5-3-پیشنهادات براساس نتایج تحقیق.. 63

5-3-1-پیشنهادات براساس فرضیه اصلی تحقیق.. 63

5-3-2-پیشنهادات براساس فرضیه اخص اول. 64

5-3-3-پیشنهادات براساس فرضیه اخص دوم. 64

5-3-4-پیشنهادات براساس فرضیه اخص سوم. 64

5-3-5-پیشنهادات براساس فرضیه اخص چهارم. 64

5-3-6-پیشنهادات براساس فرضیه اخص پنجم. 65

5-4-پیشنهادات برای محققان آینده. 65

منابع و مآخذ. 71

منابع فارسی.. 72

منابع لاتین.. 73

ضمایم و پیوست ها 66

Abstract.. 74

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1: طیف لیکرت.. 43

جدول 3-2: ابعاد متغیرها و تعداد كلی سؤال ها 43

جدول 3-3: پایایی مقیاس توانمند سازی روانشناختی.. 45

جدول 3-4: پایایی مقیاس فرسودگی شغلی.. 45

جدول 4-1: آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش… 48

جدول 4-2: بارهای عاملی گویه های مقیاس توانمندسازی.. 50

جدول 4-3: بارهای عاملی گویه های مقیاس فرسودگی شغلی.. 52

جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی   53

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس شایستگی و فرسودگی شغلی.. 53

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان داشتن حق انتخاب و فرسودگی شغلی.. 54

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس موثر بودن و فرسودگی شغلی.. 55

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس معنی داری و فرسودگی شغلی.. 56

جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان داشتن اعتماد به دیگران و فرسودگی شغلی   56

جدول 4-10: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی   57

جدول 4-11: آزمون معنی داری فریدمن.. 57

جدول 4-12: میانگین رتبه های عوامل مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 58

جدول 4-14: آزمون معنی داری فریدمن.. 58

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره1-1:مدل مفهومی تحقیق.. 6

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*