بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی

ادبیات پژوهش.. 13

بخش اول عدالت سازمانی. 13

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- مفهوم عدل. 14

2-1-3- عدالت حقمدار و عدالت حقگرا 15

2-1-4- نقش عدالت اجتماعی در توسعه پایدار جوامع انسانی. 16

2-1-5- تعریف عدالت.. 16

2-1-6- مفهوم لغوی عدالت.. 16

2-1-6-1- شکل گیری نگرش به مسأله عدالت در تاریخ. 17

2-1-6-2- عدالت در آیین زرتشت و ایران باستان: 18

2-1-7- اهمیت عدالت از منظر اسلام 19

2-1-7-1- عدالت در قرآن. 19

2-1-7-2- عدالت در اندیشه ائمه اطهار(ع) 20

2-1-8- عدالت سازمانی. 20

2-1-9- ابعاد عدالت سازمانی. 22

2-1-9-1- عدالت رویه‌ای.. 22

2-1-9-2- عدالت توزیعی. 23

2-1-9-3- عدالت مراوده‌ای.. 23

2-1-10- کانونهای عدالت سازمانی. 23

2-1-11- عوامل موثر بر درک عدالت.. 24

2-1-12- نتایج درک عدالت.. 24

2-1-12-1- عملکرد کاری.. 24

2-1-13- ضرورت درک عدالت در سازمانها 25

2-1-14- پیامدهای عدالت سازمانی. 25

2-1-14-1- رابطه عدالت با بهره وری منابع انسانی. 25

پایان نامه

2-1-14-2- رابطه عدالت و تعهد سازمانی. 27

2-1-14-3- عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی. 28

بخش دوم توسعه منابع انسانی. 29

2-2-1- مقدمه. 29

2-2-2- توسعه منابع انسانی. 29

2-2-3- منابع انسانی ارزش افزوده 31

2-2-4- تاریخچه توسعه منابع انسانی. 32

2-2-5- نقش استراتژیك منابع انسانی. 32

2-2-6- تعریف و مفهوم توسعه منابع انسانی. 32

2-2-7- اهداف توسعه منابع انسانی. 35

2-2-9- نقش و اهمیت توسعه منابع انسانی. 36

2-2-10- استراتژیها و روشهای آموزش و افزایش مهارت کارکنان. 37

2-2-11- قابلیتهای منابع انسانی توسعه یافته. 38

2-2-12- بهرهوری منابع انسانی. 40

2-2-13- بهرهوری و راهبرد منابع انسانی. 41

2-2-14- عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین المللی کار. 41

2-2-14-1- سایر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. 41

2-2-16- بهره وری نیروی انسانی چیست؟ 43

بخش سوم پیشینه تحقیق. 43

2-3-1- مقدمه. 43

فصل سوم

روش شناسی پژوهش.. 47

3-1- مقدمه. 47

3-2- جامعه آماری.. 48

3-3- حجم نمونه. 48

3-4- متغیرهای مستقل و وابسته. 50

3-5- روش تحقیق. 50

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 50

3-6-1- روش كتابخانه ای.. 50

3-6-2- روش میدانی. 51

3-6-2-1- بررسی مدارک و اسناد 51

3-6-2-2- مشاهده 51

3-6-2-3- مصاحبه. 51

3-6-2-4- پرسشنامه. 51

3-7- شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق و سؤالات مرتبط در پرسشنامه. 51

3-8- فرضیه های تحقیق. 52

3-9- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 53

3-10- پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه. 53

یک مطلب دیگر :

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-11-1- آمار توصیفی. 55

3-11-2- تحلیل استنباطی. 55

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-1- مقدمه. 57

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-2-1- آمار توصیفی. 58

4-2-1-1- جنسیت.. 58

4-2-1-2- سن. 58

4-2-1-3- تحصیلات.. 58

4-2-1-4- سابقه خدمت.. 60

4-2-2- تحلیل استنباطی. 60

4-2-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. 60

4-2-2-2- آزمون رتبهای اسپیرمن. 61

4-2-2-2-1- فرضیه اصلی. 61

4-2-2-2-2- فرضیه فرعی اول. 61

4-2-2-2-3- فرضیه فرعی دوم 62

4-2-2-2-4- فرضیه فرعی سوم 63

4-2-2-3- تکنیک آنتروپی. 63

4-2-2-4- آزمون دوجملهای.. 64

4-2-2-4-1- بررسی سطح عدالت سازمانی. 64

4-2-2-4-2- بررسی سطح عدالت توزیعی. 65

4-2-2-4-3- بررسی سطح عدالت رویهای.. 65

4-2-2-4-4- بررسی سطح عدالت مراودهای.. 67

4-2-2-4-5- بررسی سطح توسعه منابع انسانی. 68

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 70

5-1- مقدمه. 70

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 71

5-2-1- آزمون رتبهای اسپیرمن. 71

5-2-2- تکنیک آنتروپی. 72

5-2-3- آزمون دوجمله ای.. 72

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش.. 73

5-3-1- با توجه به رابطه مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن. 73

5-3-1-1- عدالت توزیعی: 73

5-3-1-2- عدالت رویه ای: 73

5-3-1-3- عدالت مراودهای: 74

5-4- محدودیتهای تحقیق. 74

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 74

منابع فارسی. 82

منابع لاتین. 85

ضمائم و پیوستها 75

Abstract.. 88

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1- شاخصهای مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی. 52

جدول 3-2- شاخصهای مربوط به پرسشنامه توسعه منابع انسانی. 52

جدول 3-3- مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش.. 54

جد‍ول 4-1- فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت در نمونه آماری.. 58

جدول 4-2- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی نمونه آماری.. 58

جدول 4-3- فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات در نمونه آماری.. 58

جدول ‍‍4-4- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه خدمت نمونه آماری ‍ ‍ 60

جدول 4-5- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. 60

جدول 4-6- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت سازمانی و توسعه منابع انسانی) 61

جدول 4-7- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت توزیعی و توسعه منابع انسانی) 61

جدول 4-8- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت رویه ای و توسعه منابع انسانی) 63

جدول 4-9- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت مراودهای و توسعه منابع انسانی) 63

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*