بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره …

2-1-7-1  دیدگاه معرفت شناختی.. 26
2-1-7-2 دیدگاه ماتسودا 27
2-1-7-3 دیدگاه هلال. 29
2-1-7-4 دیدگاه مینچ (1996) 30
2-1-7-5 دیدگاه کرن. 30
2-1-7-6  دیدگاه دیوید پرکینز. 31
2-1-8 سه هوشمندی حیاتی در سازمان‌ها 33
2-1-8-1 هوشمندی کسب و کار 33
2-1-8-2 هوشمندی استراتژیک.. 34
2-1-8-3 هوشمندی پولی.. 34
2-1-9 تفاوت هوش سازمانی و هوش کسب و کار 34
2-1-10  قانون آلبرشت.. 35
2-1-11  ابعاد هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت.. 36
2-1-12 توانمند سازهای کلیدی هوش سازمانی.. 38
2-1-13 ضرورت توجه به هوش سازمانی در سازمان. 40
2-1-14  نقش رهبران در افزایش هوش سازمانی.. 42
2-1-15 گام‌های اساسی استفاده درست از هوش سازمانی.. 42
2-1-16  بهبود هوش سازمانی.. 43
2-1-17 پیامدهای هوش سازمانی.. 45
2-1-18 هوش سازمانی مسیری که باید شرکت‌ها و سازمان‌ها طی کنند. 46
2-1-19 چرا هوش سازمانی؟ 47
2-1-19-1 هوش سازمانی و کاهش هزینه‌ها وافزایش درآمدها در سازمان‌ها 48
2-1-20 فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها 49
2-1-20-1 مرحله برنامه ریزی و هدایت.. 49
2-1-20-2 مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی.. 49
2-1-20-3 مرحله پردازش اطلا عات.. 50
2-1-20-4 مرحله آنالیز و تولید اطلاعات.. 50
2-1-20-5 خلاصه و جمع بندی.. 50
2-2 قسمت دوم: عملکرد کارکنان. 51
2-2-1 مفهوم عملکرد. 51
2-2-2 ارزیابی عملکرد. 52
2-2-3  اهمیت ارزیابی عملکرد. 54
2-2-4 اهدف ارزیابی عملکرد. 56
2-2-5 انواع ارزیابی عملکرد. 58
2-2-6 دیدگاههای مربوط به ارزیابی عملکرد. 64
2-2-7  مقیاسهای ارزیابی عملکرد. 66

پایان نامه

2-2-8 روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد. 66
2-2-8-1 روش امتیازبندی.. 67
2-2-8-2  روش رتبه‌بندی مستقیم. 68
2-2-8-3 روش‌های غیر متدوال. 68
2-2-9 ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان. 69
بخش دوم: پیشینه پژوهش… 70
فصل سوم. 74
« روش تحقیق». 74
مقدمه. 75
3-1 روش تحقیق.. 76
3-2 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه. 77
3-3  روش‌ها وابزار جمع آوری اطلاعات.. 78
3-3-1 روش‌های گردآوری اطلاعات.. 78
3-3-2  ابزار اندازه گیری.. 79
3-3-2-1 تهیه و تنظیم پرسشنامه. 79
3-3-2-2 ساختار پرسشنامه: 81
3-3-2-3 پایایی و روایی پرسشنامه. 81
3-3-2-3-1 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 81
3-3-2-3-2 تعیین اعتبار (روایی)پرسشنامه. 82
3-3-2-3-3 پایایی و روایی بدست آمده از پرسشنامه هوش سازمانی و عملکرد سازمانی.. 83
3-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 84
فصل چهارم. 86
« تجزیه و تحلیل پژوهش». 86
مقدمه. 87
4-1 آمار توصیفی.. 88
4-1-1 بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 88
4-1-2 توزیع فراوانی شاخص‌های تحقیق.. 92
4-2 آمار استنباطی.. 106
4-2-1 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 106

یک مطلب دیگر :

4-2-2 آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 107
4-2-3 رتبه بندی متغیرهای پژوهش… 114
فصل پنجم. 116
« نتیجه گیری و پیشنهادها ». 116
مقدمه. 117
5-1 یافته‌های تحقیق.. 118
5-1-1 یافته‌های توصیفی تحقیق.. 118
5-1-2 یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه‌ها 119
5-2 نتیجه گیری و پیشنهادها 121
5-3 پیشنهادها به محققین آتی.. 128
5-4 محدودیت‌های تحقیق.. 128
فهرست منابع و مأخذ. 130
منابع فارسی.. 131
پیوست‌ها و ضمائم. 138
فهرست جدول‌ها
جدول (2-1) تعاریف هوش  سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف.. 23
جدول (2-2) ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان براساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی (تولایی، 2007) 65
جدول (2-3) امتیازدهی به روش امتیازبندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. 67
جدول (2-4) تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم عملکرد کارکنان. 68
جدول (3-1) گزینه‌های مورد استفاده برای پاسخ در پرسشنامه برگرفته از طرح لیكرت.. 80
جدول (3-2) ساختار پرسشنامه. 80
جدول (3-3) میزان پایایی مولفه‌های پرسشنامه. 83
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 88
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنس… 89
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.. 90
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت.. 91
جدول (4-5) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به تفکر استراتژیک.. 92
جدول (4-6) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به سرنوشت مشترک.. 94
جدول (4-7) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به میل به تغییر. 96
جدول (4-8) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به روحیه. 98
جدول (4-9) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به اتحاد و توافق.. 100
جدول (4-10) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به کاربرد دانش… 102
جدول (4-11) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به فشار عملکرد. 104
جدول (4-12) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن مولفه‌های هوش سازمانی کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران / اداره امور شعب  جنوب تهران. 106
جدول (4-13) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین تفکر استراتژیك کارکنان و عملكرد آنان. 107
جدول (4-14) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین سرنوشت مشترک کارکنان و  عملكرد آنان. 108
جدول (4-15) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین میل به تغییر کارکنان و عملكرد آنان. 109
جدول (4-16) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین روحیه کارکنان و عملكرد آنان. 110
جدول (4-17) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اتحاد و توافق کارکنان و عملكرد آنان. 110
جدول (4-18) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین کاربرد دانش کارکنان و عملكرد آنان. 111
جدول (4-19) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین فشار عمکرد کارکنان و عملكرد آنان. 112
جدول (4-20) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین هوش سازمانی کارکنان و عملكرد آنان. 113
جدول (4-21) داده‌های به دست‌آمده برای سوال پژوهشی.. 113
جدول (4-22) نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیر‌های پژوهش… 114
فهرست نمودارها
نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 88
نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنس… 89
نمودار (4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.. 90
نمودار (4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت.. 91
نمودار (4-5) توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تفکر استراتژیک.. 93
نمودار (4-6) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به سرنوشت مشترک.. 95
نمودار (4-7) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به میل به تغییر. 97
نمودار (4-8) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به روحیه. 99
نمودار (4-9) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به اتحاد و توافق.. 101
نمودار (4-10) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به کاربرد دانش… 103
نمودار (4-11) توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به فشار عملکرد. 105
نمودار(4-12) نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای پژوهش… 115
فهرست شكل‌ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*