بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روانی در مراجعین به مرکز مشاوره …

2-3-1- موج های پژوهش درباره تاب آوری ……………………………………………………………………………………55
2-3-2- تعریف های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………60
2-3-3- عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………61
2-3-4- راهبردهای پرورش تاب آوری …………………………………………………………………………………………….62
2-3-5- مدل های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………….63
2-3-6-نیمرخ كودك تاب آور………………………………………………………………………………………………………….72
2-3-7- وی‍ژگی های افراد تاب آور…………………………………………………………………………………………………..77
2-3-8- مكانیسم های تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………78
2-4-پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………78
2-4-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل كشور………………………………………………………………………………78

2-4-2- پژوهش های انجام گرفته در خارج از كشور ………………………………………………………………………..85
فصل سوم: روش شناسی
3-1- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….88
3-2- متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………88
3-4- نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….88
3-5- ابزار پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………88
3-6- روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….93
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….93
فصل چهارم : یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل فرضیات………………………………………………………………………………………………………………….95

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-1-بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………….100
5-2-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………103
5-3-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-3-1-پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………….103
5-3-2-پیشنهادهای كاربردی…………………………………………………………………………………………………………..103
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….110
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….118

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روانی مراجعین و همچنین توان پیش بینی هوش معنوی و تاب آوری در میزان سلامت روانی مراجعین انجام شد .
روش : جامعه آماری این پژوهش کلیه سلامت روانی کلیه افرادی است که برای حل و فصل مسائل خانوادگی به مراکز مشاوره نیروی انتظامی در سطح شهر کرمانشاه مراجعه نمودند . برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 100 نفر انتخاب شدند وبه پرسشنامه های هوش معنوی عبداله زاده و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و سلامت روانی(GHQ)پاسخ دادند . داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند .
یافته ها : یافته های پژوهش مبنی بر این بود که بین هوش معنوی و سلامت روانی مراجعین رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین تاب­آوری و سلامت روانی مراجعین رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. هوش معنوی و تاب­آوری پیش­بینی کننده­ی معنادار سلامت روانی مراجعین هستند.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های پژوهش حاضر هرچه میزان هوش معنوی و تاب آوری مراجعین بالاتر باشد سلامت روانی آنها نیز بالاتر است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر ونیز نقش کلیدی و محوری دولت وبرنامه ریزی برای آموزش، ایجادو گسترش برنامه هایی درراستای تقویت هوش معنوی و تاب آوری جهت افزایش سطح سلامت روانی مراجعین توصیه می شود .
کلید واژه ها : سلامت روانی ، هوش معنوی ، تاب آوری، مراجعین

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*