بررسی رابطه کمال گرایی و بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی …

2-2-2-تاریخچه بهداشت روان در ایران     25
2-2-3- دیدگاه های بهداشت روانی     26
2-2-4- اصول بهداشت روانی     29
2-2-5- اهداف بهداشت روان     29
2-2-6- پیامدهای  بهداشت روانی    30
2-2-7- معیارهای بهداشت روان     31
2-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    33
2-3- بخش سوم: عزت نفس سازمانی    34
2-3-1- تعاریف عزت نفس سازمانی     34
2-3-2- نظریه عزت نفس سازمانی     37
2-3-3- عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس    40
2-3-4- ویژگی‎های شخصی كه عزت نفس بالا دارد    41
2-3-5- خصیصه های مرتبط با عزت نفس سازمانی    42
2-3-6- ابعاد عزت نفس سازمانی    43
2-4- بخش چهارم: بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق    43
2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    43
2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    44
2-4-3- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    45

پایان نامه

2-4-4- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    46
2-4-5- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-4-6- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-5- بخش پنجم: بررسی چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    48
2-5-1- چارچوب نظری تحقیق    48
2-5-2-  مدل مفهومی تحقیق    49
2-5-3-   فرضیه‏های تحقیق:    49
خلاصه    50
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    52

یک مطلب دیگر :

3-1- روش طرح و تحقیق    52
3-2- فرآیند تحقیق    52
3-3- جامعه آماری    52
3-4- حجم نمونه    53
3-4- ابزار گردآوری داده ها    53
3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش     53
3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    54
خلاصه    55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدّمه    57
4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق    57
4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف     57
4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق     58
4-3-1- آزمون t  تک نمونه ای برای متغیر های تحقیق    59
4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری     59
4-4-1- الگوی اندازه گیری    59
4-4-1-1- سنجش بارعاملی    59
4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی    60
4-4-1-3- روایی همگرا    60
4-4-1-4- روایی  واگرا    61
4-4-2- برازش مدل ساختاری    62
4-4-2-1- ضرایب معناداری Z     62
4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares    64
4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2)    65
4-4-2-4- معیارQ2(Stone-Geisser Criterion)    65
4-5- فرضیه های پژوهش    66
خلاصه    67
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و بررسی    67
مقدمه    69
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق    69
5-2- بحث و نتیجه گیری    70
5-3- محدودیت ها    71
5-4- پیشنهادها    71
5-4-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق    71

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*