بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش …

2-3-1- مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   19
2-3-2- مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   19
2-4- تفاوت ارتفاع ساختاری سازمانها با استراتژی تمایز و حداقل هزینه.. 20
2-5- مدیریت استراتژیک.. 20
2-5-1- نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت.. 21
2-5-2- نگرش فرآیندی به مدیریت.. 21
2-5-3- نگرش کمی به مدیریت.. 21
2-5-4- نگرش رفتاری به مدیریت.. 22
2-5-5- نگرش سیستمی به مدیریت.. 22
2-5-6- نگرش اقتضائی به مدیریت.. 22
2-5-7- نگرش استراتژیک به مدیریت.. 23
2-6- سطوح استراتژی.. 27
2-6-1- استراتژی سطح شرکت (بنگاه).. 29
2-6-2- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری).. 29
2-6-3- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای).. 29
2-7- مفهوم هماهنگی استراتژیک.. 30

پایان نامه

2-8- مدیریت استراتژیک.. 31
2-8-1- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك.. 32
2-8-2- مزایای بكارگیری مدیریت استراتژیك.. 33
2-9- فرایند مدیریت استراتژیك.. 33
2-9-1- سطوح مدیریت استراتژیک.. 36
2-10- استراتژی های رقابتی پورتر.. 37
2-10-1- استراتژی رهبری قیمت‌ها.. 40
2-10-1-1- مؤلفه های استراتژیك كاهش هزینه.. 46
2-10-1-2- صرفه جویی به مقیاس.. 48
2-10-1-3- منحنی تجربه.. 48
2-10-1-4- فرهنگ كاهش هزینه.. 48
2-10-2- ریسكهای همراه در استراتژی حداقل هزینه.. 49
2-10-3- استراتژی تمایز.. 49
2-10-3-1- راههایی كه شركتها می توانند محصول یا خدماتشان را متمایز سازند   51
2-10-3-2- عوامل ایجاد تمایز.. 53
2-10-3-3- هزینه در استراتژی تمایز.. 55
2-10-3-4- ریسكهای موجود در استراتژی تمایز.. 55
2-10-3-5- استراتژیهای موفقیت آمیز تمایز.. 55
2-10-3-6- ایجاد ارزش افزوده برای مشتری.. 56
2-10-3-7- ایجاد ارزش ادراكی.. 56
2-10-3-8- دو نگرش در ارتباط با تمایز.. 57
2-10-3-9- انتخاب كیفیت.. 57
2-11- مدیریت كیفیت جامع(TQM). 58
2-11-1- تمركز بر روی مشتری.. 59
2-11-2- نرخ بازگشت سرمایه.. 59
2-12- ارزش ویژه نام تجاری.. 60
2-12-1- آگاهی و شناخت نسبت به نام تجاری.. 61
2-12-2- هویت نام تجاری.. 61
2.12.2.1..                                        وفاداری نسبت به نام تجاری.. 62
2-12-3- استراتژی تمرکز.. 62
2-12-4- بنگاه بی‌استراتژی.. 63
2-13- الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 65
2-13-1- الگوی واکر و همکاران.. 66
2-13-2- الگوی ویلسون و گیلیگان.. 67
2-14- الگوی عوامل تاثیرگذار بر استراتژی بازاریابی.. 69
2-14-1- الگوی کریونس.. 69
2-14-2- الگوی سادهازشان.. 70
2-15- الگوی استراتژی بازاریابی: یک چارچوب مثبت.. 70

یک مطلب دیگر :

2-15-1- الگوی مک دانیل و کولاری.. 70
2-16- محصول.. 71
2-17- تحلیل ساختاری صنعت.. 74
2-17-1- تعامل بنگاه و صنعت.. 75
2-17-2- رهبری قیمت متمایز-تمایز ارزان.. 76
2-17-3- سودآوری در طول زمان.. 76
فصل 3. 80
روش تحقیق.. 80
3-1- مقدمه.. 81
3-2- روش و نوع تحقیق.. 81
3-3- جامعه آماری.. 83
3-4- روش نمونه گیری.. 83
3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 84
3-6- تركیب سئوالات پرسشنامه.. 84
3-7- روایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 85
3-7-1- روایی ظاهری.. 85
3-7-2- روایی محتوا.. 85
3-7-3- روایی پیش بینی.. 85
3-7-4- روایی همگرا و روایی واگرا.. 85
3-8- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 86
3-8-1- ظرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی.. 88
3-9- روش تحلیل داده ها.. 88
3-9-1- آزمون tتک نمونه ای( استیودنت) برای میانگین جامعه.. 89
فصل 4. 90
تجزیه و تحلیل داده ها.. 90
4-1- مقدمه.. Error! Bookmark not defined.
4-2- بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
فصل 5. 113
نتیجه گیری.. 113
5-1- مقدمه.. 114
5-2- خلاصه‌ای از نتایج توصیفی.. 114
5-2-1- یافته‌ها بر حسب زمینه فعالیت.. 114
5-2-2- یافته‌ها بر حسب سابقه فعالیت.. 114
5-2-3- یافته‌ها بر حسب حوزه فعالیت.. 114
5-3- بحث در‌باره یافته‌ها.. 115
5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 122
5-5- پیشنهادهای پژوهشی.. 123
5-6- محدودیت‌های پژوهش.. 124
فصل 6 ضمیمه.. Error! Bookmark not defined.

فهرست شکل ها
شکل 1 مدل مفهومی تحقیق.. 12
شکل 2   مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی.. 26
شکل 3   استراتژی سطح شرکت.. 28
شکل 4  فرآیند مدیریت استراتژیک.. 34
شکل 5  چرخه کامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک از دیدگاه کاتلر.. 64
شکل 6  رابطه تعاملی و دو طرفه در الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 66
شکل 7 مراحل بازاریابی استراتژیک از دیدگاه ویلسون و گیلیگان.. 68
شکل 8 فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس.. 69
شکل 9 ارتباط بین محیط بازاریابی, تیپ استراتژیک, پاسخ استراتژیک.. 71
شکل 10 تصمیم گیری درباره هر قلم محصول.. 72

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*