بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب …

2-1-3سرمایه انسانی ………………………………………………………..17
2-1-4سرمایه ساختاری …………………………………………………….25
2-1-5سرمایه ساختاری درونی …………………………………………….29
2-1-6سرمایه ساختاری ارتباطی……………………………………………29
2-1-7طبقه بندی و مدلهای مفهومی سرمایه های فکری ……………….33
2-1-8طبقه بندی روس و همکاران………………………………………..33
2-1-9طبقه بندی استوارت …………………………………………………35
2-1-10طبقه بندی لین………………………………………………………36
2-1-11طبقه بندی بروکینگ……………………………………………….38
2-1-12طبقه بندی بونفور ………………………………………………..39
2-1-13طبقه بندی بونتیس…………………………………………………40
2-1-14طبقه بندی هانس و لاوندال……………………………………….41
2-1-15طبقه بندیادوینسون و مالون………………………………………42
2-1-16الگوی سالیوان……………………………………………………..45
2-2  مروری برادبیات فرهنگ سازمانی……………………………………14
2-2-1مفهوم فرهنگ ………………………………………………………..15
2-2-2تعریف فرهنگ ………………………………………………………..15
2-2-3 ویژگیهای فرهنگ ……………………………………………………15
2-2-4تعریف سازمان………………………………………………………..16
2-2-5مفهوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………..16
2-2-6تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………16

پایان نامه

2-2-7تاریخچه فرهنگ سازمانی …………………………………………18
2-2-8منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی…………………19
2-2-9اهمیت فرهنگ سازمانی…………………………………………….21
2-2-10ویژگیهای فرهنگ سازمانی………………………………………22
2-2-11عوامل و اجزاءفرهنگ سازمان………………………………….24
2-2-12نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………….26
2-2-13-1دسته بندی رابرت کویین ومایکل مک کارت…………………27
2-2-13-2فرهنگ غالب و خرده فرهنگها………………………………..28
2-2-13-3فرهنگ قوی و ضعیف …………………………………………30
2-2-13-4دیدگاه جفری ساین فلد…………………………………………30
2-2-14سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین …………………32
2-2-15الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی ………………………………34
2-2-15-1الگوی پارسونز(AGIL)……………………………………..35
2-2-15-2الگوی ویلیام اوچی ……………………………………………36

یک مطلب دیگر :

2-2-15-3الگوی لیت وین و استرینگر……………………………………39
2-2-15-4الگوی کرت لوین ……………………………………………….40
2-2-15-5الگوی هافستد ……………………………………………………41
2-2-15-6الگوی دنیسون در زمینه فرهنگ سازمانی …………………..44
2-2-15-7کارکردهای فرهنگ سازمانی ………………………………….49
2-2-15-8عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………..50
 
بخش دوم:پیشینه تحقیق …………………………………………………….63
2-8سابقه تحقیق ها ومطالعات انجام گرفته داخلی ……………………….63
2-9سابقه تحقیق ها و مطالعات انجام گرفته خارجی ……………………..65
       سازمان مورد مطالعه …………………………………………………..67
فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………………..68
3-1روش تحقیق ………………………………………………………………69
3-2جامعه آماری ……………………………………………………………..69
3-3نمونه آماری………………………………………………………………70
3-4ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………70
3-5ساختار پرسشنامه ……………………………………………………….70
      جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش سرمایه فکری………..71
     جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش فرهنگ ………………..71
3-6پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………72
 3-6-1روایی…………………………………………………………………72
 3-6-2پایایی ………………………………………………………………..73
      جدول نتایج مقدار آلفای کرونباخ ……………………………………..74
3-7روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده………………….75
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………76
             4-1بخش توصیفی …………………………………………………………72
             4-2بخش استنباطی………………………………………………………..80
             4-2-1آزمون فرضیه اصلی………………………………………………80
4-2-2آزمون فرضیات فرعی1…………………………………………………….83
4-2-3آزمون فرضیات فرعی2…………………………………………………….85
4-2-4آزمون فرضیات فرعی3…………………………………………………….87
4-2-5آزمون فرضیات فرعی4…………………………………………………….87
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
  5-1نتیجه گیری…………………………………………………………………..115
5-2-1نتیجه گیری فرضیه اصلی …………………………………………………115
5-2-2نتیجه گیری فرضیه فرعی1………………………………………………..116
5-2-3نتیجه گیری فرضیه فرعی2………………………………………………..117
5-2-4نتیجه گیری فرضیه فرعی3………………………………………………..118
5-2-5نتیجه گیری فرضیه فرعی4………………………………………………..118
 
5-3پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی…………………………………………….90
منابع و ماخذ………………………………………………………………………….99
منابع فارسی………………………………………………………………………….130
منابع انگلیسی……………………………………………………………………….131
پیوست………………………………………………………………………………..110                                   
                                            فهرست جدول ها
عنوان                                                                              صفحه
 
3-1جدول(مولفه های سرمایه فکری)………………………………..115
3-2جدول(مولفه های فرهنگ سازمانی)…………………………….116
3-3جدول(آزمون پایایی پرسشنامه سرمایه فکری)………………..134
3-4جدول(آزمون پایایی پرسشنامه فرهنگ)………………………..135
3-5جدول(پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد)………………………137
4-1(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنست)………………140
4-2جدول(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت)…144
4-3جدول(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات)…….145
4-4جدول(آماره های توصیفی متغیرهای سرمایه فکری)…………146
4-5جدول(محاسبه کشیدگی و چولگی داده ها)…………………….146
4-6جدول(نتایج آزمونKSبرای سنجش نرمال بودن داده ها)…..146
4-7جدول(آزمون همبستگی اسپیرمن)……………………………..150
4-8جدول(آزمون فریدمن)……………………………………………151
                4-9جدول(نتیجه آزمون فریدمن در مورد سرمایه فکری)…………151
4-10جدول (نتیجه آزمون فردیمندر مورد فرهنگ سازمانی)…….153
 
چکیده:
امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد   می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی  سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان  بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اندبعنوان نمونه تحقیق از بین جامعه ی 2000 نفری کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب شهر تهران، مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی است ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 828%و834% به اثبات رسیده است،   برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته است وپس از اثبات غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده نموده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای تحقیق است.شایان ذکر است ازبین ابعاد فرهنگ ، ماموریت بیشترین تاثیر و سازگاری کمترین تاثیر را بر سرمایه فکری دارد.
واژگان کلیدی
سرمایه فکری ،فرهنگ سازمانی، ساختار ، ماموریت ، مشارکت .

فصل اول
کلیات تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*