بررسی روابط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی در شرکت­های پخش دارویی

از ابتدای آذر ماه1393 تا انتهای اردیبهشت 1394در حال انجام بوده است.
ج) قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق محدود به استان کرمانشاه است.
1-6  فرضیات تحقیق:

فرضیه­های اصلی

مطلب دیگر :

بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری در شرکت­های پخش دارویی استان کرمانشاه همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*