بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و …

سهام عادی 43
ویژگیهای عمومی سهام عادی 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 46
سودهای توزیع نشده شركت 46
سود انباشته 50
مزایای استفاده از سود انباشته 51
معایب استفاده از سود انباشته 52
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها 53
سود سهمی 54
اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59
بازده سهام 60

پایان نامه

بخش دوم : هزینه های تامین مالی 62
هزینه سرمایه 63
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69
مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب استفاده ارزش بازار 72
نظریه های ساختار سرمایه 73
مفروضات CAPM 74
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81

یک مطلب دیگر :

موسسات در حال بلوغ 81
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 82
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها 86
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها 87
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها 88
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها 89
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها 89
اهرام مالی 92
سیات تقسیم سود و ارزش شركت 93
اصول اساسی حاكم بر تحقیق 93
اثر سیاست تقسیم سود 94
سودآوری و ارزش شركت 95
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری 96
بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 99
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 104
فصل سوم : متدولوژی تحقیق 105
مقدمه 106
فرضیه های تحقیق 108
جامعه آماری 110
نمونه آماری 110
قلمرو تحقیق 119
روش جمع آوری اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق 120
ضریب همبستگی پیرسون 120
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیك 124
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر) 128
آزمون K-S 130
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131
مقدمه 132
آزمون فرضیه ها 132

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*