بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه …

2-3- گیاه‌شناسی كیوی.. 7

2-4- واریته‌های معروف کیوی.. 8

2-4-1- رقم هایوارد. 8

2-4- 2- رقم برنو. 8

2-4- 3- رقم آبوت… 9

2-4-4- رقم مانتی.. 9

2-4-5- واریته آلیسون. 9

2-4-6- رقم گراسی.. 9

2-5- شرایط تولید کیوی.. 9

2-6- ارزش غذایی میوه 10

2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی.. 12

2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس ) 13

2-8-1-  نیتروژن. 13

2-8-2-پتاسیم. 13

2-8-3- فسفر. 13

2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف… 14

2-9-1- روش پخش سطحی.. 14

2-9-2- روش محلول پاشی.. 15

پایان نامه

2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان. 15

2-9-4- روش چالکود. 15

2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی.. 15

2-10- کیفیت در زمان برداشت… 17

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش… 19

3-2- اعمال تیمارها 19

3-3-كنترل و مبارزه با علفهای هرز. 20

3-4- روش آبیاری.. 21

3-5- خصوصیات خاك.. 21

3-6- برداشت میوه کیوی.. 21

3-7- ارزیابی صفتها 22

3-7-1- اندازه گیری وزن تر میوه 22

3-7-2- اندازه گیری اسیدیته(pH)  میوه 22

3-7-3-اندازه گیری سفتی میوه 22

3-7-4-اندازه گیری قند میوه 22

3-7-5-عصاره گیری از میوه 23

3-7-6- اندازه گیری وزن خشك میوه 23

3-7-7- اندازه گیری ازت میوه 23

3-7-8- اندازه گیری پتاسیم میوه 24

یک مطلب دیگر :

3-7-9-اندازهگیری فسفرمیوه 24

3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها 25

فصل چهارم: نتیجه و بحث

4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه 27

4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 27

4-1-2- اثر تیمارها بر زون تر میوه كیوی.. 28

4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشك میوه كیوی.. 29

4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشك (درصد) میوه كیوی.. 30

4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه كیوی.. 31

4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه كیوی.. 32

4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه كیوی.. 33

4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه كیوی.. 34

4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه كیوی.. 35

4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه كیوی.. 36

نتیجه گیری کلی.. 37

پیشنهادات: 37

منابع. 38

 

فهرست جداول

جدول 2-1- سطح زیركشت، میزان تولید وعملكرد محصول كیوی درسال 1387. 7

جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی.. 11

جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت… 19

جدول 3-2- فاكتورهای مربوط به تجزیه خاك قبل از اجرای آزمایش(عمق 30-0 سانتی متر) 21

جدول4-1-تجزیه واریانس داده های مربوط به تأثیر تیمارها بر برخی صفات ریشه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در میوه كیوی.. 27

 

فهرست اشكال

شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008) 7

شکل4-1- تاثیر تیمارها بروزن ترمیوه کیوی.. 28

شکل4-2- تاثیر تیمارها بروزن خشك میوه کیوی.. 29

شکل4-3- تاثیر تیمارها برماده خشک میوه کیوی.. 30

شکل4-4- تاثیر تیمارها برقندمیوه کیوی.. 31

شکل4-5- تاثیر تیمارها برسفتی میوه کیوی.. 32

شکل4-6- تاثیر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی.. 33

شکل4-7- تاثیر تیمارها برغلظت نیتروژن میوه کیوی.. 34

شکل4-8- تاثیر تیمارها برغلظت فسفر میوه کیوی.. 35

شکل4-9- تاثیر تیمارها برغلظت پتاسیم میوه کیوی.. 36

چکیده:

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، سفتی میوه، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه و اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*