بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p>2-3- دترمینان اسلیتر. 28</p><p>2-4- اصل تغییر. 29</p><p>2- 5- نظریه عامل دانسیته ……….. 34</p><p>2-5-1- دانسیته الکترون. 35</p><p>2-5-2- قضیه کوهن – هوهنبرگ.. 36</p><p>2-5-3- معادلات كوهن- شام. 38</p><p>2-6- تقریب های دانسیته موضعیLDA ودانسیته موضعی اسپینی LSDA.. 40</p><p>2-7- تقریب گرادیانی تعمیم یافته GGA.. 41</p><p>2-8- روش های گرادیان مرتبه بالاتر یا (meta&nbsp; GGA) 42</p><p>2-9- عاملهای مبادلهای<sub>–</sub>&nbsp;هیبریدی.. 42</p><p>2-10- سری های پایه. 43</p><p>2-10-1- سری پایه كمینه. 45</p><p>2-10-2- سری های پایه همبستگی- سازگار 45</p><p>2-10- 3- سری های پایه قطبش شده و نفوذ 46</p><p>2-11- نظریه اختلال مولر-پولست.. 46</p><p>2-12- آنالیز جمعیعت مولیکن.. 50</p><p><strong>فصل سوم:روش کار</strong></p><p>3-1- بخش تجربی.. 53</p><p>3-1- 1- دستگاه ها، تجهیزات و مواد استفاده شده 53</p><p>3-2- سنتز مواد 54</p><p>3-2- 1- سنتز پیش ماده 1و2دی (اورتو-آمینوتیوفنوکسی)اتان. 54</p><p>3-2- 2- تهیه لیگاند 1و2- دی [N-2- تیوفنوكسی- پیریدین- 2- كربوكسالدهید] اتان (L) 54</p><p>3-2-3- سنتز کمپلکس کبالت پرکلرات ………………….. 55</p><p>3-2- 4- سنتز کمپلکس مس پرکلرات …………………….. 55</p><p>3-2-5 – سنتز کمپلکس نیکل پرکلرات …………………………… 56</p><p>3-2- 6- سنتز کمپلکس روی پرکلرات …………………….. 56</p><p style="direction: ltr;"><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84/"><img class="size-full wp-image-587328 aligncenter" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-112.png" alt="پایان نامه" width="400" height="197" /></a></p><p style="direction: ltr;"><br /></p><p>3-3-اندازه گیری هدایت الکتریکی کمپلکس ها 74</p><p>3-4-&nbsp; ساختار مولكولی و کریستالی كمپلكس ……………………… 74</p><p><strong>فصل چهارم:بخش محاسباتی</strong></p><p>4-1-تعیین شکل هندسی بهینه برای لیگاند وکمپلکس های ML(ClO4)<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;(M=Cu,Co,Ni,Zn) 79</p><p>4-2- مشخصات ساختاری بهینه شده لیگاند وکمپلکس ها 85</p><p>4-3- بار مولیکن.. 91</p><p>4-4- دانسیته اسپینی اتمی بعضی از اتم های لیگاند وکمپلکس های بهینه سازی شده شده 94</p><p>4-5- بررسی طول موج ماکزیمم جذب در ساختار لیگاند و کمپلکس ها 95</p><p>4-6- بررسی فرکانس های ارتعاشی در ساختار لیگاند وکمپلکس های آن. 96</p><p>4-7- آنالیز ساختاری کمپلکس با استفاده از شاخص هندسی ……. 97</p><p><strong>فصل پنجم:نتیجه گیری</strong></p><p>5-1- بررسی مشخصات ساختاری کمپلکس ها :طول پیوند،مرتبه پیوندوزاویه پیوند. 100</p><p>5-1-1- بررسی طول پیونددر کمپلکس های سنتز شده ( ML(ClO4)<sub>2</sub>&nbsp;(M=Cu,Co,Ni,Zn. 100</p><p>5-1-2- بررسی زاویه پیوند درکمپلکس های سنتز شده (ML (ClO4)<sub>2</sub>&nbsp;(M= Co,Ni, Cu,Zn. 101</p><p>5-2- بررسی طیف FT-IR کمپلکس های سنتز شده (ML(ClO4)<sub>2</sub>&nbsp;(M=Cu,Co,Ni,Zn. 102</p><p>5-3- بررسی طیف UV-Vis کمپلکس های سنتز شده (ML(ClO4)<sub>2</sub>&nbsp;(M=Cu,Co,Ni,Zn. 102</p><p>5-4- بررسی بارمولیکن.. 103</p><p>5-5- بررسی شکاف انرژی در لیگاند و کمپلکس های سنتز شده 105</p><p>5-6- بررسی دانسیته اسپینی الکترونی لیگاند وکمپلکس های سنتز شده 105</p><p>5-7- نتیجه گیری کلی.. 105</p><p>5-8- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی.. 106</p><p>منابع&nbsp; 107</p><p>مقدمه</p><p>انتخاب گروهای گوگردی و نیتروژنی در متالو آنزیم های متنوع توجه قابل ملاحظه‌ای را در شیمی تركیبات فلزات واسطه برانگیخته است كه در این راستا، كمپلكس‌های شیف‌ باز فلزات واسطه دارای دهنده‌های گوگردی و نیتروژنی تحت بررسی های ساختاری قرار گرفته و به عنوان مشابه ‌هایی برای بررسی خواص آنزیم ها مورد مطالعه قرار گرفته ‌اند. یون های فلزات واسطه نظیر كبالت (II)، منگنز &nbsp;(II)، آهن (II) و مس (II) دارای كمپلكس‌ های شیف باز دارای عملكرد های متنوعی می‌باشند. برخی از آن ها توانایی اتصال برگشت ‌پذیری با مولكول اكسیژن دارند، بنابراین به عنوان مدل هایی، در مطالعه ی تثبیت برگشت‌ پذیر اكسیژن از طریق حامل های طبیعی آن ( هموگلوبین، هموسیانین و…) به كار گرفته می‌شوند. دیگر كمپلكس‌ها&nbsp; به خاطر توانایی آن ها به عنوان كاتالیست ممكن است به عنوان مدل هایی در مطالعة اكسیدازها، پراكسیدازها و مونو&nbsp; و دی اكسیژنازها به كار روند. همچنین رفتار شیمیایی كمپلكس‌های شیف باز با فلزات واسطه‌ به خاطر فعالیت كاتالیزوری آن ها در برخی فرآیند های</p><p>یک مطلب دیگر :</p><p><a class="in-cell-link" href="https://akschin.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa/" target="_blank" style="font-family: Calibri, Arial; font-size: 11pt;">آیات و روایات</a></p><p>&nbsp;صنعتی و بیوشیمیایی مورد توجه بوده‌اند. (JudithAnn R, 2004) با توجه به اهمیت شیف ‌بازها و كمپلكس‌های آن ها، هدف ما در این پروژه تهیه ی كمپلكس‌ های شیف‌باز بر پایه پیریدین-2- کربوکسالدهید&nbsp; با شش اتم دهنده N<sub>4</sub>S<sub>2</sub>&nbsp;با برخی از فلزات واسطه و بررسی ساختار الکترونی آن ها &nbsp;با استفاده از روش های محاسباتی&nbsp; تئوری عامل دانسیته DFT و &nbsp;ab initio می باشد.</p><p>در فصل اول به تاریخچه شیف باز ها، روش تهیه لیگاند های شیف باز،کاربردهای آن ها و مطالعاتی که در رابطه با کمپلکس های شیف بازها با یون های فلزی نیکل،مس،کبالت وروی انجام گرفته، اشاره می شود.</p><p>1-1- تاریخچه شیف بازها[1]</p><p>در سال 1840، یورگنسن، ورنر و اتلینگ، محصول بلوری سبز تیره ای را از واکنش مس استات (II)، سالسیل آلدئید و آمین جدا کردند. این ماده بیس (سالسیل آلدیمینو) مس (II) بود. پس از این کار در سال 1869، هوگو شیف توانست با تغییر گروه های R و استفاده از مشتقات آریل، روش تهیه طبقه بندی شده ای برای سنتز این مولکول ها و کمپلکس های آن ها ارائه دهد. این تحول بزرگ باعث شد تا نام شیف باز به این ترکیبات شیمیایی داده شود. به طوری که اولین شیف باز سنتزی را به هوگوشیف[2] درسال 1869 نسبت داده اند. [1992،Amany]</p><p>در دو دهه اخیر، شیف باز ها به عنوان لیگاندهای کی لیت کننده، یک نقش کلیدی را در شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه و همچنین فلزات گروه اصلی، ایفا کرده اند. این لیگاند ها&nbsp; می توانند به راحتی، کمپلکس های پایداری را با اغلب یون های فلزات واسطه ایجاد کنند. این لیگاند ها اغلب از مسیرهای سنتزی مستقیم با بازده خوب و درجه خلوص بالا حاصل می­شوند. علت اینکه این لیگاند ها بیشتر از سایر لیگاند ها مورد توجه شیمی کئوردیناسیون می باشند به خواص الکترونی و حلالیت مناسب آن ها در حلال های رایج،&nbsp;دسترسی ساده برای تهیه آن ها و تنوع ساختاری گسترده این ترکیبات مربوط می شود. (Ashraf M. A, 2011 &nbsp;)</p><p>کمپلکس های فلزات واسطه با لیگاندهای شیف باز دهنده اکسیژن و نیتروژن به خاطر توانایی شان در داشتن پیکربندی های متنوع و تنوع ساختاری از اهمیت ویژه ای برخوردارند. کمپلکس های فلزی حاصل از لیگاندهای شیف بازی که دارای هر دو نوع اتم های دهنده سخت مثل اکسیژن و نیتروژن و اتم‌های دهنده نرم سولفور در ساختار شان هستند، اغلب خواص فیزیکی و شیمیایی جالبی نشان می‌دهند. همچنین سنتز و استفاده از شیف بازهای نا متقارن به عنوان کاتالیزگر برای انواع واکنش ها بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است. Ramachandran , 2008))</p><p>ترکیب نا متقارن اجازه می دهد که هم خواص الکترونی و هم اثرات فضایی به طور هم زمان تنظیم شوند و به طور کلی عملکرد شیف باز را افزایش می دهد. در کمپلکس های شیف باز نا متقارن، فلز محیط شیمیایی مشابه با متالوپورفین را تجربه می کند و لذا می توان از لیگاند های شیف باز نا متقارن در مطالعه الگویی برای بررسی رفتار پورفیرینها، استفاده کرد. بسیاری از گروه های تحقیقاتی تلاش خود را بر سنتز و مطالعه لیگاند های شیف باز نا متقارن و کمپلکس های فلزی آن ها متمرکز کرده اند. بیشتر این لیگاندها با تراکم مرحله به مرحله دی آمین مناسب با دو ترکیب کربونیل متفاوت حاصل می شوند. این ترکیبات ممکن است به عنوان کاتالیزگر برای بسیاری از تبدیل های آلی و همچنین برای طراحی حسگرها به کار روند. (2010 , Ashrafy&nbsp; )</p><p>1-2- روش تهیه لیگاند های شیف باز</p><p>لیگاند های شیف باز از تراکم آمین های نوع اول با ترکیبات کربونیل دار حاصل می شوند. گروه عاملی مشخصه شیف بازها &nbsp;که آزومتین یا ایمین نامیده می شود و دارای پیوند دوگانه کربن نیتروژن&nbsp; (R2C=NR&nbsp; ) است. از نظر ساختاری ایمین هایی هستندکه محصول تراکمی واکنش آلدئید ها،کتون ها یا β کتون ها با آمین های نوع اول و مشتقات آن ها هستند.</p><p>شکل (1-1): فرمول تهیه لیگاند های شیف باز</p><p>ایمین های حاصله از طریق جفت الکترون های غیر پیوندی نیتروژن خود، با فلزات واسطه اتصال دارند. مشابه آلدئید ها، کتون ها نیز قادر به تشکیل لیگاند های شیف باز می باشند اگر چه لیگاند های سنتزی با کتون ها، مانند آلدئیدها متداول نیستند. Yang , 2012))</p><p>کمپلکس های فلزی حاصل از لیگاندهای شیف باز کایرال، فضاگزینی خوبی در تبادل های آلی نشان می دهند از این رو سنتز کمپلکس های کایرال، بخش مهمی از تحقیقات جدید در زمینه شیمی کئوردیناسیون را به خود اختصاص داده است. Jesmin, 2010) )</p><p>1-3- طبقه بندی لیگاند های شیف باز</p><p>ترکیبات شیف باز بر اساس تعداد اتم های کئوردینه شونده آن ها به دسته های دودندانه، سه دندانه، چهار دندانه و… تقسیم می شوند..</p><p>سه دندانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چهاردندانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دودندانه</p><p>شکل (1-2):انواع لیگاندهای شیف بازچند دندانه</p><p>همچنین لیگاندهای شیف باز از لحاظ تقارن به دو دسته متقارن و نا متقارن، تقسیم بندی می شوند. شیف باز متقارن از تراکم دی آمین با دو ترکیب کربونیل یکسان و شیف باز نا متقارن از تراکم دی آمین با دو ترکیب کربونیل مختلف به دست می آید. &nbsp;(Katarzyna brodowska, 2014)</p><p>1-4- اهمیت و کاربردهای مهم کمپلکس های سنتز شده با لیگاند های شیف باز</p><p>برای شیف بازها به عنوان لیگاندهایی که قادر به تشکیل کمپلکس های پایدار با بسیاری از یون­های فلزی­ اند، کاربرد های فراوانی گزارش شده است. کمپلکس ­های شیف باز تاثیر به سزایی به عنوان کاتالیزور در واکنش­هایی از قبیل اکسیداسیون&nbsp; استیرن، اپوکسایش الکن­ ها، برم­ دارکردن اولفین­های<br />بنزیلی، اکسایش سولفیدها به سولفوکسید&nbsp; و… دارند. همچنین گزارش­ هایی در مورد استخراج و اندازه­گیری یون های فلزات سنگین موجود در نمونه های حقیقی توسط لیگاند­ های باز شیف ارائه شده<br />است. (, 2014 Katarzyna brodowska)</p><p>در مقالات کاربردهای زیادی از شیف بازها در بیولوژی گزارش شده که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.</p><p>1- خواص مغناطیسی</p><p>2-&nbsp;خواص کاتالیزگری</p><p>3- خواص دارویی</p><p>4-&nbsp;خواص فلوئورسانی</p><p>5-&nbsp;خواص نوری غیر خطی</p>

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

مقالات : ابعاد ابعاد معنویت

1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
2-بررسی منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
   2-1-علف کش ها و آلودگی های زیست محیطی آن ها …………………………………………………………………… 5
 2-2- علف کش متری بیوزین  ………………………………………………………………………………………………………. 7
   2-2-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ………………………………………………………………………………………. 7
   2-2-2- متابولیت های علف کش متری بیوزین  ……………………………………………………………………………….. 8
2-3- سرنوشت علف کش ها  …………………………………………………………………………………………………………. 9
   2-3-1- فرایند های فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………. 9
      2-3-1-1- جذب توسط گیاه  ………………………………………………………………………………………………… 9
      2-3-1-2- جذب توسط ذرات خاک   …………………………………………………………………………………………. 10
      2-3-1-3- تبخیر و تصعید  ………………………………………………………………………………………………………… 12
      2-3-1-4-رواناب………………………………………………………………………………………………………………………. 13
      2-3-1-5- آبشویی ………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-3-2- فرایند های بیولوژیکی موثر در سرنوشت آفت کش ها  …………………………………………………………… 15
   2-3-2-1- تجزیه ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-4- تجزیه علف کش متری بیوزین در خاک …………………………………………………………………………………… 16
   2-4-1- تجزیه شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………… 16
   2-4-2- تجزیه زیستی   …………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-5- ماندگاری علف کش ها …………………………………………………………………………………………………………….. 17
   2-5-1- عوامل موثر در تجزیه و ماندگاری علف کش ها…………………………………………………………………. 17
      2-5-1-1- اسیدیته خاک ……………………………………………………………………………………………………………. 17
      2-5-1-2- دما و رطوبت خاک…………………………………………………………………………………………………… 18
      2-5-1-3- مواد آلی و نقش آن ها در تجزیه علف کش ها……………………………………………………………. 20
   2-5-2- ماند گاری علف کش ها در خاک و خسارت به گیاهان زراعی موجود در تناوب …………………….. 21
2-6- آزمایشات زیست سنجی …………………………………………………………………………………………………………… 24
3-مواد و روش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
   3-1- آزمایش اول: بررسی تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک ………………………….. 27
      3-1-1- آماده سازی خاک ………………………………………………………………………………………………………… 28
      3-1-2- تهیه ماده تکنیکال و تجاری متری بیوزین ……………………………………………………………………….. 29
       3-1-3- استخراج متری بیوزین از خاک…………………………………………………………………………………….. 29
      3-1-4- دستگاه HPLC……………………………………………………………………………………………………………. 30
      3-1-5-  واسنجی دستگاه HPLC و رسم منحنی استاندارد متری بیوزین   ……………………………………… 30
      3-1-6- بررسی کارایی استخراج متری بیوزین………………………………………………………………………………. 32
      3-1-6- تجزیه آماری داده ها ……………………………………………………………………………………………………… 32
   3-2- آزمایش دوم : ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک .

 

34

      3-2-1- آماده سازی خاک گلدان ها ………………………………………………………………………………………….. 34
      3-2-2- کاشت گیاهان……………………………………………………………………………………………………………… 35
      3-2-3- پارامتر های اندازه گیری شده………………………………………………………………………………………… 35
      3-2-4- تجزیه آماری داده ها ……………………………………………………………………………………………………. 36
4- نتایج و بحث ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
   4-1- بررسی کارایی استخراج متری بیوزین در سطوح مختلف ماده آلی …………………………………………… 37
   4-2- بررسی تجزیه متری بیوزین در خاک غیر سترون ……………………………………………………………………… 37
          4-2-1-1- اثر ماده آلی بر روند تجزیه و نیمه عمر متری بیوزین………………………………………………. 37
          4-2-1-2- تاثیر طول دوره خوابانیدن نمونه ها بر تجزیه متری بیوزین………………………………………….. 40
           4-2-1-3- بررسی اثرات متقابل مواد آلی و زمانهای خوابانیدن نمونه ها ی خاک در تجزیه علف کش متری بیوزین..

 

42

      4-2-2- تجزیه متری بیوزین در خاک سترون شده………………………………………………………………………….. 48
          4-2-2-1- بررسی تاثیر کود آلی بر تجزیه متری بیوزین در خاک سترون شده ………………………………. 49
           4-2-2-2- تاثیر زمان بر تجزیه علف کش ………………………………………………………………………………. 50
           4-2-2-3- اثرات متقابل ماده آلی و زمان بر تجزیه متری بیوزین در خاک سترون ………………………… 51
           4-2-2-4- اثرات متقابل سترون کردن کود آلی و زمان بر تجزیه متری بیوزین……………………………… 52
           4-2-2-5- اثرات متقابل کود آلی ، سترون کردن کود آلی و زمان بر تجزیه متری بیوزین ………………. 53
       4-2-3- مقایسه تجزیه متری بیوزین در خاک سترون شده و غیر سترون …………………………………………. 60
   4-3- بررسی بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک بر گیاهان زراعی …………………….. 63
       4-3-1- تاثیر بقایای علف کش بر سبز شدن گیاهان زراعی………………………………………………………….. 63
       4-3-2- تاثیر بقایای علف کش بر زیست توده و بقای گیاهان زراعی ………………………………………….. 63
5-نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 75
    5-1-نتیجه گیری کلی و پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………. 75
6- منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

مقدمه

رشد روز افزون جمعیت و نیاز آنها به غذا و عدم امکان افزایش سطح زمین های زراعی منجر به استفاده از عواملی در تولید محصولات زراعی شده است که عملکرد آن ها را در واحد سطح افزایش دهند. در این ارتباط، استفاده از آفت کش ها از مهم ترین عواملی هستند که با هدف حفاظت از محصولات زراعی به کار می روند(بولک، 2005). به رغم استفاده گسترده از آفت کش ها تحقیقات نشان داده اند که فقط 1 درصد از آن ها به جایگاه عمل در گیاه می رسند و حدود 9/99 درصد ازآن ها باز می مانند یعنی بخش اعظمی از علف کش ها در محیط رها شده و تبعات زیست محیطی وسیعی را به دنبال خواهد داشت(پیمنتال، 1986). اهمیت این موضوع برای علف کش ها که از مهم ترین و پرکاربردترین آفت کش ها در کشاورزی اند(لین، 2003)، درخور توجه می باشد. از مهم ترین تبعات رها شدن علف کش ها در محیط، ماندگاری آن ها درخاک است(زند و همکاران، 1387).این مساله، ضمن اثرات زیان بار بر فعالیت ریزموجودات و پایداری اکوسیستم خاک، منجر به خسارت در محصولات زراعی موجود در تناوب  نیز می شود و آبشویی تدریجی و رواناب آنها تهدیدی جدی برای آلودگی آب های زیرزمینی و جاری می باشد(کجار، 2001; فن، 2009). این مهم به ویژه درعلف کش های تریازین ها و تریازینون ها که خاک کاربرد بوده و خاک  مخزن اصلی نگهداری آن هاست (فوسکادو، 1999) اهمیت بیشتری دارد. در بین این علف کش ها متری بیوزین از مهم ترین گروه تریازینون هاو از بازدارندگان فتوسیستم Π می باشد که به طور گسترده ای در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ بسیاری از محصولات زراعی از جمله سیب زمینی ،گوجه فرنگی و گندم به کار می رود. بر اساس اطلاعات موجود، این علف کش جزء علف کش های با ماندگاری متوسط و بالا در خاک محسوب می شود و از پتانسیل بالایی در آلودگی منابع آب های زیرزمینی و نیز  آسیب به گیاهان زراعی موجود در تناوب برخوردار است.(راتچ، 1986; سینق، 2008). از این رو ارائه راهکارهایی در جهت کاهش زیان بار آن ضروری است. در این راستا توجه به عوامل موثر در سرنوشت علف کش ها در خاک، بویژه تجزیه شیمیایی، تجزیه زیستی، تبخیر، تصعید، آبشویی، رواناب سطحی و جذب توسط ذرات خاک و گیاه مهم و تعیین سهم هریک از عوامل مذکور در سرنوشت آفت کش ها نقش مهمی درمدیریت ماندگاری و بقایای آن ها دارد. از آن جا که بر اساس گزارش های موجود از بین تمام عوامل موثر بر سرنوشت علف کش ها در محیط نقش تجزیه شیمیایی و زیستی[1] هم تر است(بولک و همکاران، 2005). و با توجه به اینکه در ارتباط با ماندگاری علف کش متری بیوزین درخاک که از مهم ترین و پرکاربرد ترین علف کش ها در کشور است مطالعه ای صورت نگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی روند و سهم  تجزیه شیمیایی و زیستی متری بیوزین در خاک های زراعی مشهد و خسارت احتمالی بقایای آن به محصولات زراعی موجود درتناوب انجام  شد.

فرضیه ها

1-نیمه عمرمربوط به تجزیه زیستی و شیمیایی علف کش متری بیوزین در خاک متفاوت است.

2-افزایش محتوای مواد آلی خاک در سرعت تجریه و نیمه عمر علف کش متری بیوزین موثر است.

3-تجزیه و نیمه عمر متری بیوزین در خاک تابعی از جمعیت میکروبی خاک و محتوای مواد آلی آن است.

4-بقایای علف کش متری بیوزین تاثیر منفی بر رشد گیاهان زراعی در تناوب دارد.

5-گیاهان زراعی موجود در تناوب درجه تحمل متفاوتی به بقایای احتمالی علف کش متری بیوزین در خاک دارند.

اهداف

1- تعیین نیمه عمر و سرعت تجزیه علف کش  متری بیوزین در خاک

2-ارزیابی نقش تجزیه زیستی و شیمیایی در سرنوشت علف کش متری بیوزین

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*