بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح.. 43
گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران. 43
گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها) 45
گفتار چهارم مراجع تعیین درصد جانبازی در بنیاد شهید و امور ایثارگران. 48
بخش دوم: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران. 52
فصل اول: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی.. 54
مبحث اول :سازمان قضایی صلاحیت دار. 55
گفتار اول: کارکردهای دیوان عدالت اداری.. 56

پایان نامه

گفتار دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمسیون ماده 16بنیاد شهید و امور ایثار گران. 59
گفتار سوم: رسیدگی در شعب بدوی دیوان. 61
گفتار چهارم: رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان. 64
مبحث دوم: رسیدگی در هیات عمومی.. 65
گفتار اول: آیین کار هیاتهای تخصصی.. 67
گفتار دوم: آیین رسیدگی در هیات عمومی.. 67
گفتار سوم: ابطال مصوبات دولتی.. 71
گفتار چهارم: صدور آراء  وحدت رویه و ایجاد رویه. 73
مبحث سوم: طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون دیوان. 75
گفتار اول: اعمال ماده 57. 76
گفتار دوم: اعمال ماده 79. 77

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: اعمال ماده 98. 79
گفتار چهارم: اعمال مواد 115 و 116. 82
فصل دوم :نحوه اجرای احکام قطعی.. 85
مبحث اول: کارکرداجرای احکام دیوان. 86
گفتار اول: نحوه رسیدگی و فرایند های اجرای احکام. 87
گفتار دوم: ضمانت اجراء احکام شعب دیوان. 88
گفتار سوم: ضمانت اجرای آراء هیات عمومی.. 91
گفتار چهارم: اعلام گزارش استنکاف از آراء دیوان به شعب صادر کننده رای و رسیدگی به تخلف مستنکف از آراء دیوان. 92
مبحث دوم :نقش آراء دیوان درتصمیمات مراجع اداری.. 93
گفتار اول: رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری.. 94
گفتاردوم: رسیدگی شکلی.. 96
گفتار سوم: رسیدگی ماهوی.. 98
گفتار چهارم: رسیدگی به تصمیمات کمسیون ماده 16. 100
مبحث سوم: چگونگی تضمین حقوق ایثارگران در آراء دیوان. 103
گفتار اول: نقش آراء شعب بدوی.. 104
گفتار دوم: نقش آراء شعب تجدید نظر. 106
گفتار سوم: نقش آراء هیأت عمومی در احقاق حقوق ایثارگران. 109
گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص….. 113
نتیجه. 117
ضمائم. 125
منابع و مآخذ. 158

مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*