بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید …

2-5-کاربید سیلیسیم ……………………………………………………………………………..  20

2-5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………  20

2-5-2-مشخصات عمومی کاربید سیلیسیم …………………………………………………………  21

2-5-3-ساختار و ترکیب کاربید سیلیسیم ……………………………………………………………  21

2-5-4-انواع کاربید سیلیسیم …………………………………………………………………………  22

2-5-4-1-کاربید سیلیسیم نوع بتا () ………………………………………………………………  22

2-5-4-2-کاربید سیلیسیم نوع آلفا () ………………………………………………………….  22

2-5-5- پایداری انواع مختلف SiC بلوری …………………………………………………………  23

2-5-6- وضعیت گذشته و فعلی کاربید سیلیسیم ………………………………………………….. 24

2-5-7- خلاصه ای از خواص SiC  ………………………………………………………………….

2-5-8- برخی کاربرد های SiC ………………………………………………………………………..

2-5-8-1- کاربرد به عنوان ساینده ……………………………………………………………  26

2-5-8-2- دیر گدازها و المنت های کوره ………………………………………………….  26

2-5-8- 3- کاربردهای الکترونی و نوری……………………………………………………. 27

2-5-8-3-1- نیمه هادی کاربید سیلیسیم …………………………………………….  28

2-5-8-3-2- کاربرد در صنعت IC ……………………………………………………

2-6- شیشه ……………………………………………………………………………………….  28

2-6-1-تاریخچه شیشه …………………………………………………………………………..  28

2-6-2-تعریف شیشه …………………………………………………………………………….  29

2-7- اکسید سریم ………………………………………………………………………………..  30

2-7-1- کاربردهای اکسید سریم ………………………………………………………………..  31

2-8- اکسید سیلیسیم ………………………………………………………………………..  32

2-9- ابزارهای برشی و سایند ها ……………………………………………………………  33

2-9-1- ابزارهای برشی ………………………………………………………………………….  33

2-9-2- ساینده‌ها ………………………………………………………………………………..  35

2-10-ترکیب پولیش پایه سریم و فرآیند آماده سازی آن ……………………………………….  38

2-11- مشخصات اکسید سریک ………………………………………………………………..  39

2-12- فرایند آماده سازی ترکیب …………………………………………………………….  40

2-13- ابزارهای ساینده سرامیکی پیوند داده شده …………………………………………  42

2-13-1- مقدمه ……………………………………………………………………………..  42

2-13-2- فرایند تولید ……………………………………………………………………………..  42

2-13-3- هدف از تولید ساینده های سرامیکی ……………………………………………………  43

2-13-4- روش ساخت ترکیبات ………………………………………………………………………..  43

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………  44

3-1- مواد اولیه ……………………………………………………………………………………….  44

3-1-1- اکسیدسریم ……………………………………………………………………………  44

3-1-2- کاربیدسیلسیم …………………………………………………………………………….  45

3-1-3- نانوسیلیس ………………………………………………………………………………..  45

3-1-4- افزودنی ها …………………………………………………………………………………….  46

3-2- تجهیزات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………..  46

3-2-1- هیتر ……………………………………………………………………………………..  46

3-2-2- کوره ………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3- مگنت …………………………………………………………………………………………  46

3-2-4- ترازو ………………………………………………………………………………………….  46

3-2-5- خشک کن ……………………………………………………………………………….  46

3-2-6- CCS ………………………………………………………………………………….

3-3- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها ………………………………………………………………..  47

3-3-1- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ………………………………………………………..  47

3-3-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………………………..  47

3-3-3- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ………………………………………………………………..  47

3-4- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………..  48

3-4-1- تهیه نمونه‌های سری اول ………………………………………………………………..  48

3-4-1-1- نمونه‌سازی مجموعه A ……………………………………………………………

3-4-1-2- نمونه‌سازی مجموعه B ……………………………………………………………

3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C ……………………………………………………………

3-4-2- تهیه نمونه های سری دوم ………………………………………………………………  51

3-4-2-1- نمونه‌ D …………………………………………………………………………………

3-4-2-2- نمونه‌ …………………………………………………………………………………  53

3-4-2-3- نمونه‌ …………………………………………………………………………………  53

3-4-2-4- نمونه‌ G …………………………………………………………………………………

پایان نامه

3-4-2-5- نمونه‌ H …………………………………………………………………………………

3-4-3-تهیه نمونه‌ های سری سوم ………………………………………………………..  55

3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I …………………………………………………………….

3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J ……………………………………………………………

3-4-3-3- نمونه سازی سریK ………………………………………………………………..

3-4-3-4- نمونه سازی سریL …………………………………………………………………

3-4-3-5- نمونه سازی سری M ………………………………………………………………

3-4-3-6- نمونه سازی سری N ……………………………………………………………….

3-4-4- تعیین درصد وزنی جذب آب …………………………………………………………..  62

3-4-5- انجام آزمایش سایش …………………………………………………………….  63

3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer ……………………………………………….

فصل چهارم: روش تحقیق ……………………………………………………………………..  65

4-1- مقدمه    ………………………………………………………………………………….  65

4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت …………………………………….  65

4-2-1- نتایج نمونه های سری اول ………………………………………………………………  65

4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم ……………………………………………………………..  66

4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم …………………………………………………………….  67

4-2-3-1- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 …………………………………….

4-2-3-2- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 …………………………………………………

4-2-3-3- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 ……………………………………………..

4-2-3-4- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 …………………………………………….

4-3- بررسی نتایج آنالیز XRD ……………………………………………………………………

4-3-1- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15 ………………………………………………………

4-3-2- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5 ………………………………………………………..

4-3-3- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2 ………………………………………………………..

4-3-4- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19 ………………………………………………………

4-3-5- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1 ………………………………………………………

4-3-6- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4 ………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

4-3-7- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17……………………………………………………..

4-3-8- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11 …………………………………………………….

4-3-9- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14 و I9 ………………………………..

4-3-10- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16 و I17 …………………………….

4-4- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )و Image Analyzer…………..

4-4-1- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN1 ………………………………

4-4-2- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN4 ………………………………

4-4-3- بررسی نتایج SEM نمونه7N ………………………………………………..

4-4-4- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N11……………………………

4-4-5- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N14……………………………

4-4-6- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N16……………………………

4-4-7- بررسی نتایج  SEM نمونه I2…………………………………………………..

4-4-8- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ……………………………….

4-4-9- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ……………………………….

4-5- نتایج آزمایش  استحکام ……………………………………………………………….  100

4-6- نتایج آزمایش سایش ………………………………………………………………..  101

4-7- تعیین  وزن مخصوص ،درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب ……………………….  102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………  103

منابع و مراجع………………………………………………………………………………..  104

چکیده:

در این پروژه ساینده پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، اکسید لانتانیم، میکروسیلیس، اسید بوریک،  کاربیدسیلسیم، فسفات، فلوراید کلسیم‌، هگزا متافسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم، اکسید روی، سدیم متاسیلیکات استفاده گردید و با دو روش عمومی یکی استفاده از محلول و دیگری بصورت پودر خشک مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت در شرایط مختلف از 450 تا 1150 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و شرایط بحرانی برای پخت مشاهده شد که گاهی50± درجه سانتی گراد باعث عدم پخت یا بیش از حد شیشه‌ای شدن می‌گردید. در حدود 150 نمونه مختلف ساخته شد و شرایط پخت و سختی و استحکام آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌های میکروسکوپی نشانگر ساختارهای متفاوت بود که در برخی موارد، وجود بیش از حد فاز شیشه‌ای موجب ترک برداشتن و یا اعوجاج نمونه‌ها گردیده بود. آنالیز XRD فازهایی نظیر Ce2Si2O7 , Ce7O12SiO2 CeP5O14, SiC,CeP2 را نشان داد که در اثر واکنش اکسید سریم با سیلیس یا واکنش منابع فسفاتی و اکسید روی و نظایر آن ایجاد شده بود در نهایت ترکیب تری پلی فسفات سدیم‌، نانو سیلیس، اکسید روی‌،اکسید سریم و کاربید سیلیسیم در دمای پخت 950 درجه سانتی گراد انتخاب گردید که ساینده‌ای با خواص موردنظر در آن ایجاد شده بود.

فصل اول: مقدمه

ساخت کامپوزیت‌ها سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است و برای بهبود خواصی نظیر تنش برشی، استحکام، میزان کرنش تا شکست، نوع شکست و چقرمگی بکار می‌روند. ساخت کامپوزیت‌های سرامیکی گوناگون جهت بهبود خواص، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسته به کاربرد کامپوزیت، انتخاب ساختار سرامیکی و فاز جانبی مناسب آن اهمیت فراوانی یافته است. در دهه اخیر کامپوزیت‌های اکسیدی – غیراکسیدی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، اما برای انتخاب یک سرامیک اکسیدی مناسب بعنوان فاز اصلی باید به خواصی نظیر نسوزندگی و ضریب انبساط حرارتی توجه کرد. ]1[

نانوفناوری یا بکارگیری فناوری در مقیاس میلیاردم متر عبارتست از خلق مواد، قطعات و سیستمهای کارا باکنترل اندازه اجزاء ریز سازنده در حد نانومتر و در نتیجه بهره برداری از خصوصیات و پدیده‌‌های جدید بوجود آمده در آن مقیاس. تکنولوژی نانو بعنوان یک روش نو برای سنتز مواد و ساختار‌‌های مفید دارای حداقل یک بعد در حد نانومتر، هم اکنون مورد توجه بسیاری از محققین و مراکز تحقیقاتی و صنعتی در جهان امروز واقع شده است.

نانو فناوری یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته‌‌هاست که در جهت بررسی اصول و قوانین حاکم بین مولکولها و ساختارهای با ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر گام بر می‌دارد. نانو تکنولوژی یک علم چند رشته ای است و برای درک مفاهیم و اصول بنیادین و قوانین حاکم در دنیای نانو تقریبا به تمام علوم نیاز است. نانو مواد (موادی که حداقل در یک بعد دارای اندازه ای در حد نانومتر هستند) از نظر عمومی‌به دو دسته تقسیم بندی می‌گردند ;مواد نانوساختار و نانوذرات‌. نانوذره به ذره ای گفته می‌شود که ابعادی بین 1 تا 100 نانومتر داشته باشد که پرکابردترین آنها نانوذرات سرامیکی هستند.

ترکیب ساینده پایه سریم برای سایش کردن با بازدهی بالا و سریع روی سطح شیشه‌‌های معدنی،لنزهای اپتیکی پلاستیکی وصفحات پلاستیکی سازگاری خوبی دارد. پولیش شیشه‌‌های آلی کاملا حساس و متفاوت است. توجه روی این حقیقت است که آنها نرم و شکننده، و در برابر خراش خیلی حساس اند.صیقل دادن نا کافی منجر به خراشهای ریز و صیقل بسیار ساینده موجب خراش درشت و کدر شدن شیشه می شود. در این تحقیق هدف ساخت یک صیقل دهنده‌ی مناسب جهت پولیش کردن شیشه می‌باشد.  اگر بتوان ذرات ریز نانو سیلیس و کاربید سیلسیم را در کنار CeO2  و پیوند دهنده‌‌های مناسب( که از بافت سیمان‌‌های سرامیکی باشند) قرار داد و یک صیقل دهنده ظریفی ساخت که بتواند شیشه‌‌ها را صیقل کند آنگاه یکی از کاربردهای نانو تکنولوژی در صنعت سرامیک مورد بررسی قرارگرفته است.

اگر چه ترکیباتی قبلا برای صیقل کاری شیشه ساخته شده است اما استفاده از نانو ذرات سیلیس و ذرات کاربید سیلسیم در صیقل دهنده‌‌های شیشه بر پایه اکسید سریم کاملا جدید است. مطالعه پیوند   دهنده‌‌های مناسب که بتوانند  SiO2 و SiC  و CeO2 را در کنار یکدیگر نگه دارد و عمل صیقل کاری را پیش برد‌، از جنبه‌‌های نو آوری نیز برخوردار می‌باشد.

در فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده در مورد علم نانو، کامپوزیت‌ها و همچنین مطالعاتی که تا کنون بر روی خواص SiC، SiO2، CeO2 و صیقل‌کاری شیشه صورت گرفته است، ذکر شده است.

در فصل سوم ابتدا با مشخصات مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق آشنا شده و سپس روش تحقیقی که شامل آماده‌سازی مواد اولیه، بررسی و آنالیز نمونه‌های تهیه شده و بررسی خواص مکانیکی نمونه‌ها می‌باشد، ذکر می‌گردد.

در فصل چهارم نتایج مربوط به پخت نمونه‌ها، نوع فازها و ریزساختار نمونه‌ها و دمای نهایی فرآیند و همچنین نتایج مربوط به آنالیز فازی و ریزساختاری نمونه‌های آزمایش شده و خواص مکانیکی آنها ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

فصل دوم: مروری بر تئوری‌ها و تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه

میلیون‌‌ها سال است که در طبیعت ساختارهای بسیار پیچیده با ظرافت نانومتری ساخته می‌شوند. علم بشری اینک در آستانه چنگ اندازی به این عرصه است، تا ساختارهایی بی نظیر بسازد که در طبیعت نیز گزارش نشده است. فناوری نانو کاربردهایی را به عرصه ظهور می‌رساند که بشر از انجام آن به کلی عاجز بوده است و پیامدهایی را در جامعه بر جا می‌گذارد که بشر تصور آنها را هم نکرده است[1].

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*