بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی …

2-1-8) رقابت تنگاتنگ برای جلب حداکثری رضایت مصرف کننده   26
2-1-9) تولید کیفی ، رویکرد اصولی برای رضایت مصرف کننده (مشتری )………………………………………….. 27
2-1-10) رویکرد اصولی برای رضایت مصرف کننده در ایران 28
2-1-11) تفاوت بین ارزش ادراكی و رضایت مصرف كننده ( مشتری )   29
2-1-12) پیامدهای رضایت وعدم رضایت مصرف كننده…… 30
2-1-13) نقش اندازه گیری رضایمندی مصرف كننده (مشتری ) 30
2-1-14) روش های اندازه گیری رضایت مصرف كننده (مشتری )    31
2-1-15) اندازه گیری رضایتمندی مصرف كننده (مشتری ). 32
2-1-15-1) مدل رضایتمندی مشتری كانو …………… 34
2-1-15-2) مدل فورنل…………………………. 35
2-1-15-3) مدل اسکمپر………………………… 36
2-1-15-4) مدل سروکوال (مدل کیفیت خدمات)……….. 37
2-1-16) مدل های اندازه گیری شاخص رضایتمندی…….. 38
2-1-16-1) مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSL)…… 39
2-1-16-2) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا (ECSL)…. 41
2-1-16-3) معرفی مدل شاخص ملی رضایت شغلی سوئیس (SWLCS)   43

پایان نامه

2-1-16-4) شاخص ملی رضایت مشتری مالزی (MCSI)……. 45
2-1-17) رابطه بین رضایت مشتری (مصرف کننده) و کیفیت خدمات 46
2-1-18) سیستم جلب رضایت مشتری (مصرف کننده) شرکت مک دونالد 47
2-2بخش دوم) مدل تعالی سازمان  EFQM…………… 49
2-2-1) مقدمه……………………………….. 49
2-2-2) ارزیابی تعالی سازمان از گذشته تاکنون……. 49
2-2-3) بررسی تاریخچه EFQM…………………… 51
2-2-4) فواید استفاده از مدل EFQM…………….. 53
2-2-5) ماموریت مدل EFQM…………………….. 54
2-2-6) عوامل شکست مدل EFQM در برخی از سازمانها… 54
2-2-7) EFQM  در ا یران………………………. 56
2-2-8) بررسی معیار مشتری محوری مدل بومی شده EFQM در نهاد تعلیم و تربیت……………………………………… 56
2-3) پیشینه تحقیق …………………………. 57
2-3-1) منابع داخلی………………………….. 57
2-3-2) منابع خارجی………………………….. 62
فصل سوم) روش اجرای تحقیق ، مواد و روش ها………. 65
3-1) مقدمه…………………………………. 66
3-2) روش تحقیق……………………………… 66
3-3) جامعه و نمونه آماری…………………….. 67
3-3-1) جامعه آماری………………………….. 67
3-3-2) حجم نمونه و روش نمونه گیری…………….. 67
3-3-3) روش نمونه گیری……………………….. 68
3-4) روش گردآوری داده ها به شیوه میدانی……….. 68
3-5) روائی (اعتبار درونی) پرسشنامه……………. 69
3-6) پایائی (اعتبار بیرونی) پرسشنامه………….. 70
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………….. 71
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه…………………………………. 73
4-2) بخش اول : آمار توصیفی…………………… 73
4-2-1) فراوانی متغیر جنس…………………….. 73
4-2-2) فراوانی متغیر نوع دانشگاه……………… 74
4-2-3) فراوانی متغیر سال ورود به مقطع ارشد…….. 75
4-2-4) شاخص های توصیفی برای متغیرهای اصلی تحقیق… 76
4-3) بخش دوم : آمار استنباطی…………………. 77
4-3-1) آزمون k-s و نمودار برای آزمون تطابق توزیع داده ها با توزیع نرمال……………………………………… 78
4-3-2) آزمون فرضیه ها……………………….. 79
4-3-2-1) آزمون فرضیه اول…………………….. 79
4-3-2-2) آزمون فرضیه دوم…………………….. 81

یک مطلب دیگر :

4-3-2-3) آزمون فرضیه سوم……………………. 83
4-3-2-4) آزمون فرضیه چهارم…………………… 85
4-3-3) آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها ی اصلی تحقیق  به تفکیک دانشگاه ها……………………………. 87
4-3-4) اولویت بندی دانشگاه ها به ترتیب گویه های تحقیق (پرسشنامه)………………………………………….. 89
4-3-4-1) دانشگاه سراسری……………………… 89
4-3-4-2) دانشگاه آزاد……………………….. 91
4-3-4-3) دانشگاه پیام نور……………………. 93
4-3-4-4) دانشگاه غیرانتفاعی………………….. 95
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه…………………………………. 98
5-2) نتیجه گیری تحقیق……………………….. 98
5-2-1) نتایج آمار توصیفی…………………….. 98
5-2-2) نتایج آمار استنباطی…………………… 99
5-2-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول………………… 99
5-2-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم………………… 99
5-2-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم………………… 100
5-2-2-4) نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………… 100
5-2-3) سایر نتایج………………………….. 101
5-3) پیشنهادات تحقیق……………………….. 102
5-3-1) پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق……… 102
5-3-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………. 104
5-4) محدودیتهای تحقیق………………………. 105
منابع و ماخذ ……………………………… 106
پیوست ها………………………………….. 112

فهرست جداول
عنوان
جدول 2-1) عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری در کشور همراه با سال ابداع آن…………………………………… 22
جدول 2-2) جدول نوآوری ها در مدل اسکمپر………… 36
جدول 2-3) شاخصهای و عوامل مدل ECSI …………… 42
جدول 2-4) جدول جمع بندی نتایج مطالعاتی………… 42
جدول 3-1) ضرایب آلفا کرونباخ برای سازه های تحقیق.. 70
جدول 4-1) جدول فراوانی و نمودار برای متغیر جنس…. 73
جدول 4-2) جدول فراوانی و نمودار برای متغیر نوع دانشگاه   74
جدول 4-3) جدول فراوانی و نمودار برای متغیر سال ورود به مقطع ارشد………………………………………….. 76
جدول 4-4) شاخص های توصیفی برای متغیر های اصلی تحقیق 77
جدول 4-5) آزمون کولموگراف اسمیر نوف برای تطابق توزیع مشاهدات با توزیع نرمال………………………………… 78
جدول 4-6)جدول آزمون کراسکال والیس برای متغییر خدمات آموزشی   79
جدول 4-7) جدول آماره آزمون متغییر خدمات آموزشی…. 79
جدول 4-8) جدول آزمون کراسکال والیس برای متغییر خدمات پیگیرانه بعد از ارائه آموزش……………………………… 81
جدول 4-9) جدول آماره آزمون متغییر خدمات پیگیرانه بعد از ارائه آموزش……………………………………… 81
جدول 4-10) جدول آزمون کراسکال والیس برای متغییر تصویر و نگرش از دانشگاه……………………………………. 83
جدول 4-11) جدول آماره آزمون متغییر تصویر و نگرش از دانشگاه   83
جدول 4-12) جدول آزمون کراسکال والیس برای متغییر وفاداری به دانشگاه………………………………………….. 85
جدول 4-13) جدول آماره آزمون برای متغییر وفاداری به دانشگاه   85
جدول 4-14) آزمون رتبه بندی شاخص های اصلی تحقیق به تفکیک دانشگاه ها………………………………………… 87
جدول 4-15) آماره آزمون فریدمن برای دانشگاه سراسری. 89
جدول 4-16) رتبه بندی گویه های پرسشنامه به ترتیب اهمیت از دید دانشجویان دانشگاه سراسری…………………….. 90
جدول4-17) آماره آزمون فریدمن برای دانشگاه آزاد…. 91
جدول 4-18) رتبه بندی گویه های پرسشنامه به ترتیب اهمیت از دید دانشجویان دانشگاه آزاد
………………………………………….. 92

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*