بررسی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های ذرت شیرین و فوق شیرین …

1-8- طبقه بندی ذرت شیرین از نقطه نظر میزان شیرینی آنها…………………………………………………………………….. 11

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-    روش های اصلاح ذرت…………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-    هیبرید ذرت………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-    اهداف اصلاح ذرت………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-    توراثت پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-5-    هتروزیس…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6-     تولید واریته‎های هیبرید ذرت و قابلیت تركیب‎پذیری……………………………………………………………………… 23

2-7-    تجزیه خوشه‌ای تجزیه خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………….. 25

2-7-1-  روش های طبقاتی………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-7-2-  روش های تقسیم بندی…………………………………………………………………………………………………………… 26

2-8-     تجزیه به مؤلفه‌های اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-9-    تجزیه به عامل‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم -مواد و روشها

3-1-    مشخصات طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-2-    صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-3-     صفات مرفولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-3-1-         عملکرد دانه و اجزائ عملکرد…………………………………………………………………………………………… 39

3-3-2-         تعداد بوته های استقرار یافته…………………………………………………………………………………………… 39

3-3-3-         ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-3-4-         ارتفاع بلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-3-5-         تعداد کل برگ………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-3-6-         تعداد برگ بالای بلال اصلی……………………………………………………………………………………………. 40

3-3-7-         تعداد بوته برداشتی………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3-8-         عملکرد دانه ناخالص………………………………………………………………………………………………………. 40

3-3-9-         عملکرد دانه خالص………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3-10-       تعداد ردیف دانه…………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-3-11-       قطر بلال………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-3-12-       قطر چوب بلال………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-3-13-       عمق دانه………………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-3-14-       طول بلال……………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-4-      اندازه گیری صفات کیفی…………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-5-    نحوه اندازه گیری هتروزیس…………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-1-         هتروزیس نسبی…………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5-2-         هتروزیس استاندارد………………………………………………………………………………………………………… 44

3-6-    تعیین قند محلول با استفاده از معرف آنترون (Anthrone Reagent)………………………………………………… 44

3-6-1-         روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-6-2-         خشک کردن…………………………………………………………………………………………………………………. 45

3-6-3-         استخراج………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-6-4-         واکنش رنگ سنج…………………………………………………………………………………………………………… 46

3-6-5-         منحنی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-6-         منحنی استاندارد برای میکروپلیت……………………………………………………………………………………. 49

پایان نامه

3-7-    محاسبه درصد ساکارز…………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-8-    محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-8-1-         تجزیه واریانس ساده………………………………………………………………………………………………………. 53

3-8-2-         تجزیه به مؤلفه‌های اصلی……………………………………………………………………………………………….. 54

3-8-3-         تجزیه به عامل‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 54

3-8-4-         تجزیه خوشه‌ای……………………………………………………………………………………………………………… 54

3-9-    نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیه های آماری………………………………………………………………………………. 54

فصل چهارم-نتایج و بحث

4-1-    نتایج تجزیه  واریانس…………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2-    مقایسات میانگین…………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2-1-         ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2-2-         ارتفاع بلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-2-3-         طول تاسل…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-2-4-         طول بلال……………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-2-5-         قطر ساقه………………………………………………………………………………………………………………………. 61

4-2-6      تعداد برگ…………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-7-         تعداد برگ بالای بلال اصلی……………………………………………………………………………………………. 63

4-2-8-         عمق دانه………………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2-9-         تعداد ردیف دانه در بلال…………………………………………………………………………………………………. 66

4-2-10-       تعداد دانه در ردیف بلال…………………………………………………………………………………………………. 67

یک مطلب دیگر :

4-2-11-       عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-3-    وراثت پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-4-    هتروزیس و هتروبلیتیوزیس…………………………………………………………………………………………………………… 70

4-5-    تجزیه به مولفه های اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-6-    تجزیه به عامل ها………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-7-    تجزیه خوشه ای…………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-8-    کیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4-9-    تجزیه بایپلات……………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4-9-1-  ارزیابی صفات در بین ژنوتیپها………………………………………………………………………………………………….. 91

4-9-2-  ارزیابی ژنوتیپها در بین صفات………………………………………………………………………………………………….. 93

4-9-3-  متوسط پایداری ژنوتیپها………………………………………………………………………………………………………….. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

فصل 5-     فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

جدول ‏3‑1- مواد ژنتیکی مورد آزمایش………………………………………………………………………………………………….. 38

جدول ‏3‑2- معرفها………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

جدول ‏3‑3- مقیاس پایین واکنش رنگ سنجی و توصیه های ویژه برای استفاده از میکروپلیت………………… 47

جدول ‏3‑4- منحنی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول ‏3‑6- منحنی استاندارد برای میکروپلیت (2)……………………………………………………………………………….. 50

جدول ‏3‑7- عیب یابی…………………………………………………………………………………………………………………………… 52

جدول ‏4‑1- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………… 58

جدول ‏4‑2- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی لاین های ذرت شیرین………………………………………………… 62

جدول ‏4‑3- مقایسه میانگین، درصد هتروزیس و درصد هتروبلیتیوزیس بر اساس بهترین والد………………… 64

جدول ‏4‑4- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی هیبریدهای تجاری ذرت شیرین…………………………………… 68

جدول ‏4‑ 5- وراثت‌پذیری صفات مورد بررسی درژنوتیپ های ذرت شیرین…………………………………………….. 69

جدول ‏4‑6- واریانس هر یک از مولفه ها در روش تجزیه به مولفه های اصلی………………………………………….. 75

جدول ‏4‑7- اجزای تشکیل دهنده سه مولفه اول برای هر یک از صفات زراعی………………………………………… 77

جدول 4-8- نتایج تجزیه به عامل ها با در نظر گرفتن کلیه صفات…………………………………………………………… 79

جدول ‏4‑4- جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی…………………………………………………………………………… 84

جدول ‏4‑5- مقایسه میانگین های صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………. 89

جدول4-6- مقایسه میانگین درصد ساکارز در بین برخی ژنوتیپ های ذرت شیرین…………………………………. 90

جدول4-7- صفات مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………..97

 

 

شکل4-1- Harvest gold × Merit……………………………………………………………………………………. 86

شکل4-2- شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

شکل4-3- شفافیت شربت………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

 

نمودار 4-1- سنگریزه ای………………………………………………………………………………………………………………………… 80

نمودار4-2- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای……………………………………………………………………………………. 83

نمودار 4-3- ارزیابی صفات در بین 38 ژنوتیپ، لاین و هیبرید ذرت فوق شیرین…………………………………….. 92

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*