بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهرستان شیراز با بهره گرفتن از ارزشیابی ۳۶۰درجه

۱ـ۴ـ۲ سؤال فرعی ۹

۱ـ۵ تعاریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۰

 

فصل دوم مبانی نظری ۱۲

مقدمه ۱۳

۲ـ۱ تعریف مفاهیم و واژگان ۱۵

۲ـ ۲ ارزیابی ۱۶

۲ـ ۲ـ ۱ فلسفه ی ارزشیابی ۱۷

۲ـ۲ـ۲ الگوهای ارزشیابی ۱۹

۲ـ۲ـ۳ انواع ارزشیابی ۲۴

۲ـ۲ـ۴ انواع خطاها در ارزشیابی ۲۸

۲ـ۲ـ۵ فلسفه ی ارزشیابی عملکرد ۲۹

۲ـ۳ تعاریف ارزشیابی عملکرد ۲۹

۲ـ۳ـ۱ تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد ۳۰

۲ـ۳ـ۲ هدف های ارزشیابی عملکرد ۳۴

۲ـ۳ـ۳ فرایند ارزشیابی عملکرد و مراحل آن ۳۵

فرایند  وظایف ۳۶

۲ـ۳ـ۴ کاربردهای ارزشیابی عملکرد ۳۷

۲ـ۳ـ۵ عوامل مؤثر برارزشیای عملکرد ۳۹

۲ـ۴ مدیریت ۴۰

۲ـ۴ـ۱ تعریف مدیریت ۴۰

۲ـ۴ـ۲ فراگرد مدیریت ۴۱

۲ـ۴ـ۳ مدیریت آموزشی ۴۱

۲ـ۴ـ۴ ضرورت مدیریت آموزشی ۴۲

۲ـ۴ـ۵ اهداف مدیریت آموزشی ۴۴

۲ـ۴ـ۶ مهارت‌های سه‌گانه مدیریت ۴۵

۲ـ۴ـ۷ کارکردهای مدیریت آموزشی ۴۶

۲ـ۴ـ۸  ویژگی‌های مدیر آموزشی ۵۲

۲ـ۵ ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۵۳

۲ـ۵ـ۱ ویژگی های ارزشیابی(بازخور) مؤثر ۵۳

۲ـ۵ـ۲ مفهوم ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۵۵

۲ـ۵ـ ۳ تاریخچه تکامل سیستم ارزشیابی ۳۶۰درجه ۵۶

۲ـ۵ـ۴ ارکان ارزیابی ۳۶۰ درجه ۵۷

۲ـ۵ـ۵ فرایند ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۶۴

۲ـ۵ـ۶ ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۵

۲ـ۵ـ۷ مقایسه سیستم ارزشیابی سنتی با سیستم ارزشیابی ۳۶۰درجه ۶۷

۲ـ۵ـ۸ مقایسه رهیافت سنتی ارزیابی و ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۶۸

۲ـ۵ـ۹ جایگزین ارزشیابی ۳۶۰ درجه به جای ارزیابی های عملکرد ۶۹

۲ـ۵ـ۱۰ مدل های ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۰

۲ـ۵ـ۱۱ علت نیاز به ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۳

۲ـ۵ـ۱۲ کاربردهای ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۳

۲ـ۵ـ۱۳ منافع ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۵

۲ـ۵ـ۱۴ اهمیت سیستم ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۷

۲ـ۵ـ۱۵ مزایای ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۷

۲ـ۵ـ۱۶ معایب استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۹

۲ـ۵ـ۱۷ موانع و مشکلات مرتبط با ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۸۰

۲ـ۶ بررسی تطبیقی بازخورهای ۱۸۰درجه، ۳۶۰درجه، ۵۴۰درجه و ۷۲۰ درجه ۸۱

۲ـ۶ـ۱ بازخورهای ۱۸۰ درجه ۸۱

۲ـ۶ـ۲ بازخور (ارزشیابی ۳۶۰ درجه) ۸۲

۲ـ۶ـ۳ نسل های بعدی بازخور(ارزشیابی)۳۶۰درجه ۸۳

۲ـ۶ـ۴ بازخور(ارزشیابی ۵۴۰ درجه) ۸۳

۲ـ۶ـ۵ بازخور(ارزشیابی) ۷۲۰ درجه ۸۵

۲ـ۷ پیشینه ی تحقیق ۸۷

۲ـ۷ـ۱پیشینه ی داخلی ۸۷

۲ـ۷ـ۲ پیشینه ی خارجی ۹۲

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق(متدلوژی) ۹۸

مقدمه ۹۹

۳ـ۱ جامعه آماری ۱۰۰

۳ـ۲ نمونه تحقیق ۱۰۰

۳ـ۳ ابزارهای تحقیق ۱۰۰

۳ـ۴ تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۰

۳ـ۵ روش انجام تحقیق ۱۰۱

۳ـ۶ شیوه تحلیل داده ها ۱۰۱

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۱۰۳

مقدمه ۱۰۴

۴ـ۱) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۰۹

۴-۱-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۰

۴-۱-۲) از دیدگاه مدیران (خودارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۱

۴-۱-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۲

۴-۱-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۳

۴ـ۱ـ ۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۴

۴ـ۲) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۵

۴-۲-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۵

۴ـ۲-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۷

۴-۲-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۹

۴-۲-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۱

۴-۲-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۳

۴-۳) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۵

۴-۳-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۶

۴-۳-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۷

۴-۳-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۹

۴-۳-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۱

۴-۳-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۳

۴-۴) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۵

۴-۴-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۵

۴-۴-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۷

۴-۴-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۹

۴-۴-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۴۱

۴-۴-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۴۳

۴-۵) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۴۵

۴-۵-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۴۵

۴-۵-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۴۷

۴-۵-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۴۹

۴-۵-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۵۱

۴-۵-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۵۲

۴-۶) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۵۴

۴-۶-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۵۵

۴-۶-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۵۷

۴-۶-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۵۸

۴-۶-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۶۰

۴-۶-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۶۲

۴-۷) نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۱۶۴

۴-۷-۱) از دیدگاه مدیران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۱۶۴

۴-۷-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۱۶۵

۴-۷-۳) از دیدگاه همکاران، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۱۶۷

۴-۷-۴) از دیدگاه زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۱۶۸

۴-۷-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۱۶۹

۴-۸) آیا بین دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان نسبت به عملکرد مدیر تفاوت وجود دارد؟ ۱۷۱

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۸

مقدمه ۱۷۹

سؤال اصلی ۱۸۰

۵ـ۱ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۰

۵ـ۱ـ۱ از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۸۰

۵ـ۱ـ۲ از دیدگاه مدیران (خودارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۸۱

۵ـ۱ـ۳ از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۸۱

۵ـ۱ـ۴ از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۸۱

۵ـ۱ـ۵ از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۸۲

مطلب دیگر :

سؤالات فرعی ۱۸۳

۵ـ۲ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۳

۵ـ۲ـ۱ از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۳

۵ـ۲ـ۲ از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۴

۵ـ۲ـ۳ از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۵

۵ـ۲ـ۴ از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۶

۵ـ۲ـ۵ از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۶

۵ـ۳ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۷

۵ـ۳ـ۱ از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۸

۵ـ۳ـ۲ از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۹

۵ـ۳ـ۳ از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۸۹

۵ـ۳ـ۴ از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۰

۵ـ۳ـ۵ از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۱

۵ـ۴ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۲

۵ـ۴ـ۱ از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۲

۵ـ۴ـ۲ از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۳

۵ـ۴ـ۳ از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۴

۵ـ۴ـ۴ از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۵

۵ـ۴ـ۵ از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۶

۵ـ۵ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۷

۵ـ۵ـ۱ از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۷

۵ـ۵ـ۲ از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۸

۵ـ۵ـ۳ از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۹۹

۵ـ۵ـ۴ از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۰

۵ـ۵ـ۵ از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۰

۵ـ۶ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۲

۵ـ۶ـ۱ از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۲

۵ـ۶ـ۲ از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۳

۵ـ۶ـ۳ از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۴

۵ـ۶ـ۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۵

۵-۶-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۶

۵ـ۷) نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰ درجه کدامند؟ ۲۰۶

۵ـ۷ـ۱) از دیدگاه مدیران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۷

۵-۷-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۷

۵-۷-۳) از دیدگاه همکاران، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۸

۵-۷-۴) از دیدگاه زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۸

۵-۷-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۹

۵-۷ـ۶) آیا بین دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان نسبت به عملکرد مدیر تفاوت وجود دارد؟ ۲۱۰

۵ـ۸ بحث و نتیجه گیری کلی ۲۱۲

۵ـ۹ پیشنهادات ۲۱۶

۵ـ۹ـ۱ پیشنهاد های کاربردی ۲۱۶

۵ـ۹ـ۲ پیشنهادهای پژوهشی ۲۱۶

۵ـ۱۰ محدودیت های تحقیق: ۲۱۷

فهرست منابع ۲۱۷

ضمائم

پیوست یک(پرسشنامه).۲۲۴

چکیده انگلیسی .۲۲۶

مقدمه

علت عمده چالش هایی که امروزه در حوزه ی مدیریت وجود دارد، استفاده ی نامناسب و ناکافی از منابع انسانی و مادی است. از این رو در مدیریت به استفاده ی مؤثر و کارآمد از ظرفیت ها و توانایی‌ها از طریق دانایی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی، هدایت و کنترل بازخور اهمیت بسیاری داده می شود. بهره وری و ارزشیابی عملکرد می توانند در نیل به هدف های مذکور نقش حیاتی داشته باشند. کانون توجه مدیریت عملکرد، تعیین سنجش و تقویت رفتارهای مناسب کاری کارکنان است.

ارزشیابی، در هر سازمان با این هدف انجام می شود که با شناخت وضع موجود، ضمن کنترل سیاست های اعمال شده، زمینه برای سیاست گذاری و برنامه ریزی آتی فراهم شود. ارزشیابی عملکرد این امکان را فراهم می آورد تا با کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت، شرایط برای بهبود مستمر فراهم آید.

ارزشیابی عملکرد یکی از ارکان سیستم های زنده و پویاست و در تئوری سیستم ها در واقع همان حلقه ی بازخورد است که طی آن اطلاعات لازم برای اصلاح سیستم به آن تزریق می شود.

اما دیر زمانی است که حلقه بازخور کلاسیک در کشورهای صنعتی عملاً منسوخ شده است و به جای آن ارزشیابی(بازخور)۳۶۰ درجه مورد استفاده قرار گرفته است.

بازخور به افراد کمک می کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی کنندگان شامل همکاران، زیردستان، مدیران و مدیران مافوق آنها می باشد. سیستم های ارزشیابی ۳۶۰ درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته اس، توسعه یافته است. در واقع ارزشیابی ۳۶۰ درجه، تنها یک منبع را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار نمی دهد، لذا دید و کاربرد وسیع تری نسبت به سیستم های ارزشیابی عملکرد سنتی دارد. هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد مدیران با بهره گرفتن از ارزشیابی ۳۶۰ درجه می باشد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*