بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده

۱-۶-۱. مدل تحقیق. ۶

۱-۶-۲. نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها ۷

۱-۶-۳. جامعه و نمونه آماری. ۸

۱-۷. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹

۱-۸. ساختار تحقیق. ۱۲

فصل دوم ۱۵

  1. پیشینه تحقیق ۱۵

۲-۱. مقدمه ۱۵

۲-۲. پیشینه نظری. ۱۶

۲-۲-۱. نظریه عمل منطقی. ۱۶

۲-۲-۲. نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده ۱۸

۲-۲-۳. مدل پذیرش فناوری. ۱۹

۲-۲-۴. نظریه تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده ۲۲

۲-۲-۵. نظریه اشاعه نوآوری. ۲۳

۲-۲-۶. نظریه انگیزشی. ۲۵

۲-۲-۷. نظریه استفاده از رایانه‌های شخصی. ۲۶

۲-۲-۸. نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری. ۲۷

۲-۳) پیشینه تجربی. ۲۹

۲-۳-۱: مطالعات خارجی. ۲۹

۲-۳-۲: مطالعات داخلی. ۳۲

۲-۴) خلاصه و جمع بندی. ۳۵

فصل سوم ۳۸

  1. روش‌شناسی تحقیق ۳۸

۳-۱. مقدمه ۳۸

۳-۲. نوع تحقیق. ۳۸

۳-۳. مدل تحقیق. ۳۹

۳-۴. تعریف عملیاتی متغیرها ۴۰

۳-۴-۱. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی. ۴۰

۳-۴-۲. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی. ۴۱

۳-۴-۳. امنیت و محرمانگی اطلاعات. ۴۱

۳-۴-۴. هنجار ذهنی. ۴۲

۳-۴-۵. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی. ۴۳

۳-۴-۶. توانایی کار با کامپیوتر ۴۳

۳-۴-۷. حمایت دولت از بانکداری اینترنتی. ۴۳

۳-۴-۸. حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی. ۴۴

۳-۴-۹. کنترل رفتاری ادراک شده ۴۴

۳-۴-۱۰. قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. ۴۵

۳-۵. جامعه و نمونه آماری. ۴۷

۳-۶. روش گردآوری داده‌ها ۴۸

۳-۷. روایی و پایایی پرسشنامه ۵۰

۳-۸. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۱

فصل چهارم ۵۴

  1. تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴

۴-۱. مقدمه ۵۴

۴-۲. مشخصه‌ های عمومی پاسخ دهندگان ۵۴

۴-۲-۱. مدت زمان استفاده از بانکداری اینترنتی. ۵۵

۴-۲-۲. میزان تحصیلات. ۵۵

۴-۲-۳. جنسیت. ۵۶

۴-۲-۴. سن پاسخ دهندگان ۵۷

۴-۳. تحلیل‌های تک متغیره ۵۷

۴-۳-۱. متغیرهای مستقل ۵۷

۴-۳-۱-۱. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی. ۵۸

۴-۳-۱-۲. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی. ۵۹

۴-۳-۱-۳. امنیت و محرمانگی اطلاعات. ۶۰

۴-۳-۱-۴ توانایی مشتری در کار با کامپیوتر ۶۰

۴-۳-۲. متغیرهای واسطه‌ای. ۶۴

۴-۳-۲-۱ تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. ۶۴

۴-۳-۲-۲. میزان کنترل رفتاری ادراک شده ۶۵

۴-۳-۳. متغیر وابسته ۶۶

۴-۴. تحلیل‌های دومتغیره ۶۷

۴-۴-۱. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت. ۶۷

۴-۴-۲. میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی. ۶۸

۴-۴-۳. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن ۶۹

۴-۴-۴. هنجار ذهنی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. ۷۰

۴-۴-۵. قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده ۷۰

۴-۵. تحلیل‌های چند متغیره ۷۱

۴-۵-۱. تاثیر سودمندی، سهولت استفاده و امنیت و محرمانگی بر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی. ۷۲

۴-۵-۲- تاثیر توانایی کار با کامپیوتر، حمایت دولت و حمایت فناوری بر میزان کنترل رفتاری. ۷۵

۴-۵-۳.تاثیر تمایل به استفاده، هنجار ذهنی و میزان کنترل رفتاری بر قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. ۷۷

۶-۶ آزمون فرضیه‌ها ۷۹

۴-۷. جمع‌بندی فصل چهارم ۸۰

فصل پنجم ۸۱

مطلب دیگر :

  1. نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱

۵-۱. مقدمه ۸۱

۵-۲- مروری بر چهارچوب کلی تحقیق. ۸۱

۵-۳- یافته‌های پژوهش. ۸۲

۵-۳-۱- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های تک متغیره ۸۲

۵-۳-۲- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های دو متغیره ۸۳

۵-۳-۳- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های چند متغیره ۸۳

۵-۴. بحث و نتیجه‌گیری. ۸۴

۵-۴-۱. فرضیه اول ۸۵

۵-۴-۲. فرضیه دوم ۸۶

۵-۴-۳. فرضیه سوم ۸۷

۵-۴-۴. فرضیه چهارم ۸۷

۵-۴-۵. فرضیه پنجم ۸۸

۵-۴-۶. فرضیه ششم ۸۸

۵-۴-۷. فرضیه هفتم ۸۹

۵-۴-۸. فرضیه هشتم ۹۰

۵-۴-۹.فرضیه نهم ۹۱

۵-۵. پیشنهادهای پژوهش. ۹۳

۵-۵-۱. پیشنهادهای کاربردی. ۹۳

۵-۵-۱-۱. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی های مدل پذیرش فنّاوری. ۹۳

۵-۵-۱-۲. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی های مدل رفتار برنامه ریزی شده ۹۵

۵-۵-۱-۳. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران بانک ملت. ۹۵

۵-۵-۲. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. ۹۹

۵-۶. محدودیت های تحقیق. ۹۹

منابع و مأخذ ۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق
 
 فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

۱-۱ مقدمه

صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است . با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات وخدمات جدیدی ایجاد کرده است.

بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورت حساب های خود از آن استفاده می کنند. این کانال ها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است. در این تحقیق تأکید بر بانکداری الکترونیکی از طریق اینترنت است. توجه روز افزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعه بانک ها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است . به طوری که سایر بانک ها نیز درصدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند.

با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یادشده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و این که چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانک ها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آن ها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های موردنیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می کنند.

بنابراین، شناسایی عواملی که موجب می شود مصرف کننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدید مانند استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی را داشته باشد حائز اهمیت است .عواملی به بانکداران کمک می کند تا استراتژی های بازار یابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستم های بانکداری الکترونیکی به کار گیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*