بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان

۲-۱-۱-۳- حد رشد                                 ۱۶

۲-۱-۱-۴- تعریف نوجوان                           ۱۶

۲-۱-۲-  مسئولیت کیفری اطفال                     ۱۷

۲-۱-۲-۱- انواع بزهکاری                          ۱۹

۲-۱-۲-۲- جرایم علیه اشخاص                       ۲۰

۲-۱-۲-۳- جرایم علیه اموال                       ۲۰

۲-۱-۲-۴- جرایم علیه نظم عمومی                   ۲۱

۲-۱-۳- علل های بزهکاری                          ۲۱

۲-۱-۳-۱-  علل خانوادگی مهم بزهکاری خردسالان در ایران ۲۱

۲-۱-۳-۲-  عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان    ۲۲

۲-۱-۴- فقر و مشکلات اقتصادی                      ۲۲

۲-۱-۴-۱- وضعیت نا به سامان اقتصادی              ۲۴

۲-۱-۴-۲- اشتغال کودکان                          ۲۵

۲-۱-۴-۳- ترک تحصیل کودکان و نوجوانان            ۲۶

۲-۱-۵- آلودگی های خانواده                       ۲۷

۲-۱-۵-۱- خشونت در خانواده                       ۲۷

۲-۱-۵-۲- سابقه محکومیت                          ۳۰

۲-۱-۵-۳- اعتیاد و بزهکاری                       ۳۱

۲-۱-۵-۴- ساختار خانواده و توجه به کودکان        ۳۶

۲-۱-۶- فقدان والدین                             ۳۸

۲-۱-۶-۱- طلاق                                    ۳۸

۲-۱-۶-۲- فوت والدین                             ۴۱

۲-۱-۷- قیود خانوادگی                            ۴۱

۲-۱-۷-۱- دیدگاه فرهنگی                          ۴۲

۲-۱-۷-۲- اشتغال به کار مادر                     ۴۳

۲-۱-۷-۳- عدم حضور پدر در خانواده                ۴۴

۲-۱-۸- شرایط خانوادگی                           ۴۵

۲-۱-۸-۱- مذهب در خانواده                        ۴۵

۲-۱-۸-۲- سن والدین                              ۴۶

۲-۱-۸-۳- سواد والدین                            ۴۶

۲-۱-۸-۴- وراثت                                  ۴۶

۲-۱-۸-۵- تنبیه و عواقب آن                       ۴۷

۲-۱-۸-۶- تربیت                                  ۴۸

۲-۱-۹- ناسازگاری و نا به سامانی موجود در خانواده    ۵۱

۲-۱-۹-۱- تقلید پذیری                            ۵۱

۲-۱-۹-۲- کمبود محبت                             ۵۳

۲-۱-۹-۳- اختلافات خانوادگی                       ۵۶

۲-۱-۹-۴- تبعیض                                  ۵۷

۲-۱-۹-۵- تحمیل                                  ۵۸

۲-۱-۹-۶- محکومیت مطلق                           ۵۸

۲-۲- تاریخچه                                    ۵۹

۲-۲-۱- تاریخچه سن                               ۵۹

۲-۲-۱-۱- تاریخچه مختصر دادگاه های اطفال         ۵۹

۲-۲-۱-۲- کیفیت و تشکیل دادگاه های اطفال         ۶۰

۲-۲-۱-۳- چگونگی انتخاب قاضی                     ۶۲

۲-۲-۱-۴- چگونگی انتخاب مشاوران                  ۶۳

۲-۳- بررسی حقوقی                                ۶۴

۲-۳-۱- کودک از نظر حقوقی                        ۶۴

۲-۳-۱-۱- سن بزهکاری                             ۶۴

۲-۳-۱-۲- سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق داخلی   ۶۵

۲-۳-۱-۳- سن بلوغ در قوانین موضوعه               ۶۵

۲-۳-۱-۴- حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری        ۶۷

۲-۳-۲- نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان    ۷۰

۲-۳-۲-۱- صلاحیت دادگاه ها                        ۷۰

۲-۳-۲-۲- نحوه رسیدگی به جرائم اطفال             ۷۲

۲-۳-۲-۳- اصل سری و غیر علنی بودن رسیدگی         ۷۵

۲-۳-۲-۴- اصل سرعت در رسیدگی                     ۷۶

۲-۳-۲-۵- اصل جواز رسیدگی غیابی                  ۷۶

۲-۳-۳-  مجازات ها                               ۷۷

۲-۳-۳-۱- چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان در قانون سابق   ۷۷

۲-۳-۳-۲- چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان در قانون جدید   ۷۹

۲-۳-۳-۳- متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال                    ۸۱

۲-۳-۳-۴- مجازات جرایم حدی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات  اسلامی جدید                                            ۸۲

۲-۳-۳-۵- در نظر گرفتن رشد و کمال بزهکاران نوجوانان  ۸۲

۲-۳-۳-۶- ارتکاب جرایم مستوجب دیه توسط کودکان بزهکار ۸۳

۲-۳-۴- قابل تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی   ۸۳

۲-۳-۴-۱- احضار یا جلب                           ۸۵

۲-۳-۴-۲- تعقیب و تحقیقات مقدماتی                ۸۵

۲-۳-۴-۳- بازداشت پیش از محاکمه                  ۸۶

۲-۳-۴-۴- ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی و مشاور حقوقی    ۸۸

۲-۳-۵- کانون اصلاح و تربیت                       ۸۹

۲-۳-۵-۱- تاریخچه کانون                          ۸۹

۲-۳-۵-۲- دلیل تشکیل کانون اصلاح و تربیت          ۹۰

۲-۳-۵-۳- قسمت های مختلف کانون                   ۹۰

۲-۳-۵-۴- قسمت نگهداری موقت                      ۹۳

۲-۳-۵-۵- قسمت زندان                             ۹۳

۲-۳-۵-۶- قسمت آموزش                             ۹۳

۲-۳-۵-۷- آموزش تحصیلی                           ۹۴

۲-۳-۵-۸- آموزش فنی و حرفه ای                    ۹۴

۲-۴- طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان  ۹۴

۲-۴-۱- پیشگیری                                  ۹۵

۲-۴-۱-۱- پیشگیری خانواده                        ۹۵

۲-۴-۱-۲- هم بستگی در محیط خانواده               ۹۵

۲-۴-۱-۳- روش های بازپروری کودکان بزهکار         ۹۶

۲-۴-۱-۴- محبت و توجه والدین                     ۹۶

۲-۴-۲- پیشگیری جامعه (دولت)                     ۹۶

مطلب دیگر :

۲-۴-۲-۱- اصول بنیادین پیشگیری                   ۹۷

۲-۴-۲-۲- پیشگیری رشد مدار                       ۹۸

۲-۴-۲-۳- پیشگیری وضعی                           ۱۰۰

۲-۴-۳- پیشگیری از نظر حقوقی                     ۱۰۱

۲-۴-۳-۱- قانونگذاری و اداره ی تشکیلات قضایی نوجوانان ۱۰۳

۲-۴-۳-۲- پیشگیری از اعتیاد                      ۱۰۳

۲-۴-۳-۳- نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با جرم    ۱۰۴

۲-۴-۳-۴- برچسب زنی                              ۱۰۶

فصل سوم: روش پژوهش                      

۳-۱- مقدمه                                      ۱۰۸

۳-۲- جامعه ، نمونه، روش نمونه گیری              ۱۰۸

۳-۲-۱- جامعه آماری                              ۱۰۸

۳-۲-۲- نمونه آماری                              ۱۰۸

۳-۳- روش نمونه گیری                             ۱۰۸

۳-۴- ابزار سنجش                                 ۱۰۸

۳-۵- روش تحلیل آماری                            ۱۰۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری          

۴-۱- آمارتوصیفی                                 ۱۱۱

۴-۲- آمار استنباطی                              ۱۴۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری              

۵-۱- نتیجه گیری                                 ۱۴۷

۵-۲- پیشنهادات                                  ۱۵۰

۵-۳- محدودیت ها                                 ۱۵۱

منابع                                           ۱۵۲

 چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان بر روی ۱۰۲ تن از نوجوانان استان گیلان که ۵۱ تن بزهکار و ۵۱ تن غیربزهکار (عادی) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند،  انجام گشت. در این راستا از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری استفاده شده که بعد از انتخاب آزمودنی ها و تکمیل پرسشنامه به تحلیل یافته ها پرداخته شد. داده ها از راه فراوانی، درصد، نمودار و میانگین وآزمون t استودنت بررسی گشتند. یافته ها نشان می دهند با اطمینان ۹۵% می توان گفت با افزایش «سن، تحصیلات آزمودنی ها، سن پدر، تحصیلات پدر، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت مالی، اعتقاد، ماهواره، شناخت والدین از دوستان، رابطه مادرو پدر با فرزند، فرق گذاشتن بین فرزندان، احساس امنیت، تأمین مالی، رسیدگی والدین در مشکلات فرزند، احساس ارزشمندی» و کاهش «جدایی والدین، سابقه اعتیاد، اعتیاد خانواده، سابقه کیفری، تنبیه، پیگیری والدین برای اصلاح رفتار، رابطه مادرو پدر با همدیگر، ترس از آینده، قصد فرار از منزل، کار اجباری، ترک تحصیل» از میزان گرایش به بزهکاری در نوجوانان کاسته می گردد.

کلید واژه:  عوامل خانوادگی،  بزهکاری،  اطفال،  نوجوانان،  حقوق

 فصل یک

کلیات تحقیق

 ۱-۱- مقدمه

این رساله تحت عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان می باشد. از آنجایی که خانواده نقش بسزایی در اجتماعی شدن و شخصیت پذیری این افراد بر عهده دارد. ما این محیط تاثیرگذار را زیر ذره بین قرار داده و عوامل موثر در تربیت و رشد و نمو فرزندان را در خانواده های مختلف در سطح استان گیلان مورد بررسی قرار خواهیم داد، عواملی همچون افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، در کنار این عامل مهم می توان  عواملی دیگر چون طلاق، اعتیاد، مشکلات اقتصادی، وراثت، خشونت در خانواد و کمبود محبت و تبعیض و اختلافات خانگی و اشاره کردکه از زوایای مختلف این رساله مورد بررسی قرار گرفته.این رساله از پنج فصل تشکیل شده، که در فصل اول کلیات و در فصل دوم ادبیات پژوهش از جمله تعاریف، تاریخچه، بررسی حقوقی و طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان پرداخته شده. ، در فصل سوم روش اجرای پژوهش ارائه شده و در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در پایان به بحث و بررسی نتیجه داده ها در فصل پنجم پرداخته شده و پیشنهاداتی ارائه گردیده و محدودیت ها بیان می شود.

۱-۲- بیان مسئله

دلیل عمده گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری در استان گیلان را می توان به افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، کودکان و نوجوانانی که از حمایت های والدین خود محرومند و برای تامین مخارجشان مجبور هستند به کارهایی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر و. دست بزنند. در کنار این مشکل بزرگ می توان به سست شدن اعتقادات دینی و مذهبی و آماده نبودن بستر مناسب و کافی جهت تفریحات سالم، و در مقابل ورود فرهنگ غرب توسط تبلیغات ماهواره و فضای سایبر و سهل الوصول بودن دسترسی به مواد مخدر و تفریحات ناسالم دیگر و عدم پاسخگویی بعضی از خانواده ها به نیازهای اطفال و نوجوانان نرخ بزهکاری این گروه را افزایش داده است.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد وبا تورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی ، ضرب و جرح ، کیف قاپی ، دزدی، تجاوز  یا هتک ناموس و وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی و دادگاه ها را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. آیا تا به حال فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن یک بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر یک از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کند. روانشناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناسی ، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری ، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل بیولوژیکی و زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی (صلاحی، ۱۳۸۹ ص ۱۱۳).

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان در آغاز قرن بیست و یکم میلادی علی رغم ترّقی و تعالی شگرف علوم و فنون و گشایش دروازه های تمدن بشری به روی ملل جهان و گفتگوی تمدن ها، همچنان یکی از معضلات پیچیده جوامع انسانی است . گویا ، وجود چنین پدیده ناخواسته درهر اجتماعی اجتناب ناپذیر است . خردسالان و نوجوانان که دراسناد و مقررات بین المللی، مورد توجه خاص قرار گرفته اند ، در بسیاری از مناطق جهان نه تنها مورد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق قرار می گیرند بلکه خرید و فروش کودکان برای استفاده از نیروی کار آنان یا سوءاستفاده های مختلف – نظیر اجبار به فحشاء ، جیب بری وتوزیع مواد مخدر – از مصادیق بارز آنست ؛ بلکه کودک و نوجوان ، خود نیز ناخواسته در مسیر انحراف و بزهکاری قرار می گیرد.

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان ، همزمان با گسترش شهرنشینی، ازدیاد وتمرکز جمعیت در شهرها، تنزّل ارزشهای اخلاقی ، ضعف معیارهای مذهبی واعتقادی ، تزلزل بنیان خانواده ها ، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین یا متارکه و طلاق و نیز با رواح مفاسد اجتماعی – علی الخصوص درجوامع غربی که آمریکا مصداق بارز آنست – به سرعت توسعه می یابد (صلاحی و امامی، ۱۳۸۱ ص ۲۱۵).

بزهکاری کودکان و نوجوانان یک معضل جهانی است. یکی از دل نگرانی های مسئولین و اندیشمندان پایین آمدن سن بزهکاری است (معظمی، ۱۳۹۰ ص ۲۴).

هر چه جوامع بشری در علم و صنعت و فن آوری رشد می کنند ، روند بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز افزایش قابل توجهی می نماید (همان، ص ۳۹).

مسامحه و غفلت والدین ، مدرسه و جامعه ، جوانان را به کجروی و انحراف و جرم می کشاند و سهل انگاری بیشتر در قبال اصلاح و تربیت و درمان آنان از آنها جانیان خطرناک آینده را به وجود می آورد (همان، ص ۴۰).

فرایند جامعه پذیری فرد از محیط خانه و خانواده آغاز می شود و در محیط مدرسه تکامل می یابد. خانواده در روند تکامل تاریخی خود کارکردهایش را یکی پس از دیگری از دست داده و آنچه امروزه باقی مانده است همانا کارکرد اساسی و مرکزی خانواده یعنی تشکیل شخصیت اجتماعی – فرهنگی است و اجتماعی کردن تنها در مراحل اولیه زندگی بوسیله خانواده می تواند انجام شود (هایدی، ۱۳۶۷ ص ۱۶۲).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*