بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

2-10-8 انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیکی:. 44
2-10-9 سطوح بانکداری الکترونیک:. 48
2-10-11 امنیت در بانکداری الکترونیکی:. 49
2-11 معماری WAP:. 50
2-12 اجزای بانکداری الکترونیکی در ایران:. 51
2-12-1 انواع کارت ها. 51
2-12-2 شبکه شتاب:. 51
2-12-3سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی:. 51
2-12-4 شبکه سوئیچ عملیاتی خرد بانکی و بین بانکی:. 52
2-12-4-1 شبکه مرکزی سوئیفت. 52
2-13 شکل گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز:. 52
2-14سوئیفت (SWIFT). 53
2-14-1 تعریف سوئیفت. 53
2-14-2 مزایا و اهمیت سوئیفت (SWIFT). 53
2-14-3 کاربرد و کاربران سوئیفت. 55
2-14-4 ساز و کار عمل سوئیفت. 57

پایان نامه

2-15 تجارب بین المللی برخی از کشورها در بانکداری الکترونیک  58
2-16 نقش مشتری در نظام بانکی:. 62
2-16-1 اهمیت مشتری:. 62
2-16-2 رضایت مشتری:. 63
2-17تشریح مفهوم وفاداری. 64
2-17-1 انواع وفاداری. 65
2-17-2مزایای وفاداری مشتریان. 66
2-17-3 عوامل مؤثر بر وفاداری:. 67
2-17-4 وفاداری یک فرد به یک بانک:. 69
2-18 تاریخچه بانک پارسیان. 69
2-18-1 اهداف بانک:. 69
2-18-2 سرمایه بانک:. 70
2-18-3 معاونین بانک:. 70
2-18-4 شرکت های وابسته به بانک:. 70
2-18-5 لوگو بانک پارسیان:. 71
2-18-6 مدیر عامل بانک :. 72
2-18-7 نمودار سازمانی بانک پارسیان. 73
2-19 چشم انداز آتی بانکداری الکترونیکی:. 73
تحقیقات داخلی:. 74
تحقیقات خارجی:. 76
فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 78
3-1 مقدمه:. 79
3-2 روش تحقیق:. 79
3-3 جامعه آماری:. 80
3-4 روش نمونه گیری:. 80
3-5 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات:. 80
3-6 روایی:. 81
3-7 پایایی:. 82
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:. 83
3-8-1 آمار توصیفی:. 84
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل دادهها. 85
4-1- مقدمه. 86
4-2- آمار توصیفی. 86
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 86
4-2-2 توصیف میزان تحصیلات. 87
4-2-3 توصیف سن. 88
4-2-4 در كدام سطح فعالیت شغلی دارید؟. 89
4-2-5 ارتباط بین جنسیت و وفاداری. 90

یک مطلب دیگر :

4-2-6 ارتباط بین تحصیلات و وفاداری. 91
4-2-7 توصیف متغیر کیفیت خدمات. 92
4-2-8  توصیف متغیر ارزش های دریافت شده. 93
4-2-9 توصیف متغیر اعتماد. 94
4-2-10 توصیف متغیر عادت. 95
4-2-11 توصیف متغیر اعتبار. 96
4-2-12 توصیف متغیر وفاداری مشتری. 97
4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها. 98
4-4 آمار استنباطی. 99
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات. 105
5-1 مقدمه. 106
5-2 نتایج داده های آمار توصیفی:. 106
5-3 نتایج داده های آمار استنباطی:. 107
5-5 پیشنهادات براساس یافته های تحقیق:. 108
5-6 محدودیت های تحقیق:. 109
5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آینده:. 109
منابع. 110
پیوست ها. 117
 
 
 
 
 
 
فهرست  جداول
عنوان                                                                                           صفحه
جدول 2-1) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی. 39
جدول 3-1 )جدول مربوط به تعداد سوالات هر متغیر پرسشنامه. 81
جدول 3-2 )میزان آلفای کرنباخ پرسشنامه. 83
جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت. 86
جدول4- 2) توصیف میزان تحصیلات. 87
جدول 4- 3) توصیف سن. 88
جدول4- 4) در كدام سطح فعالیت شغلی دارید؟. 89
جدول4_5)آماره توصیفی مربوط به گروه زن و مرد. 91
جدول4_6) تحلیل واریانس برای مقایسه ی وفاداری و سطح تحصیلات  91
جدول 4- 7) توصیف متغیر کیفیت خدمات. 92
جدول4- 8) توصیف متغیر ارزش های دریافت شده. 93
جدول 4- 9) توصیف متغیر اعتماد. 94
جدول 4- 10) توصیف متغیر عادت. 95
جدول 4- 11) توصیف متغیر اعتبار. 96
جدول 4-13) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف. 98
جدول 4-14) ضریب همبستگی کیفیت خدمات الکترونیکی در وب سایت ها و وفاداری مشتریان. 99
جدول 4-15) ضریب همبستگی ارزش درک شده در وب سایت‌ها و وفاداری مشتریان. 100
جدول 4-16) ضریب همبستگی اعتماد در وب سایت ها و وفاداری مشتریان  101
جدول4 -17) ضریب همبستگی عادت در وب سایت‌ها و وفاداری مشتریان  102
جدول 4-18) ضریب همبستگی شهرت در وب سایت‌ها و وفاداری مشتریان  103
جدول 4-19) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. 104
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                          صفحه
نمودار 1-1)مدل مفهومی. 7

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*