بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش …

1-8- تعریف متغیرهای تحقیق. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه. 11

2-1- بخش اول: مبانی نظری تحقیق. 12

2-1-1- تجارت الکترونیک… 12

2-1-1-1- تعاریف تجارت الكترونیكی. 12

2-1-1-2- مزایا و معایب استفاده از تجارت الکترونیکی. 13

2-1-2- رفتار مصرف­كننده (خریدار) 14

2-1-2-1- اهمیت مطالعه رفتار مصرف‌كننده 15

2-1-2-2- نقش تحلیل رفتار خریدار در مدیریت بازاریابی. 15

2-1-3- بازاریابی اینترنتی. 24

2-1-3-1- پیدایش و مفهوم بازاریابی. 24

2-1-3-2- تعاریف بازاریابی اینترنتی. 26

2-1-3-3- مزایای بازاریابی اینترنتی. 27

2-1-3-4- آمیخته بازاریابی اینترنتی. 28

2-1-3-5- ضرورت پرداختن به بازاریابی اینترنتی. 30

2-1-3-6- ابزارهای مختلف برای پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی. 33

2-1-4- تبلیغات اینترنتی. 37

2-1-4-1- تعریف تبلیغات اینترنتی. 37

2-1-4-2- تاریخچه تبلیغات اینترنتی. 38

2-1-4-3- مقایسه تبلیغات سنتی و اینترنتی. 39

2-1-4-4- خدمات مختلف در حوزه تبلیغات اینترنتی. 40

2-1-4-5- اشكال مختلف تبلیغات اینترنتی. 41

2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق. 47

پایان نامه

2-2-1- تحقیقات خارجی. 47

2-2-2- تحقیقات داخلی. 48

2-3- بخش سوم: تاریخچه قلمرو مکانی. 52

2-3-1-نمونه برخی سایت­های خارجی. 52

2-3-2- نحوه عملکرد فروشگاه­های اینترنتی در ایران. 54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش تحقیق. 57

3-3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 58

3-4- ارتباط میان سوالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق. 59

3-5- روایی و اعتبار ابزار تحقیق. 59

3-5-1- روایی ابزار تحقیق. 59

3-5-2- پایایی ابزار تحقیق. 60

3-6- جامعه آماری (N) 61

3-7- حجم نمونة آماری.. 62

3-8- روش نمونه‌گیری.. 62

3-9- روش تحلیل داده‌ها 63

3-9-1- ارائه داده‌های گردآوری شده 63

3-9-2- آزمون فرضیات.. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1- مقدمه. 65

4-1-1- بررسی وضعیت توزیع متغیرها 66

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی. 67

4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 67

4-2-2- وضعیت تأهل پاسخگویان. 67

4-2-3- مقطع تحصیلی پاسخگویان. 68

4-2-4- سابقه خرید اینترنتی پاسخگویان. 68

4-3- آزمون تأثیرگذاری مولفه‌های تحقیق بر خرید افراد 69

4-3-1- متغیر شماره یک: طراحی سایت.. 70

4-3-2- آزمون سوالات مرتبط با متغیر طراحی سایت.. 71

4-3-3- متغیر شماره دو: سهولت استفاده از امكانات سایت.. 72

4-3-4- آزمون سوالات مرتبط با متغیر سهولت استفاده از امكانات سایت.. 73

4-3-5- متغیر شماره سه: رتبه سایت در موتورهای جستجو. 74

4-3-6- آزمون سوالات مرتبط با متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 75

4-3-7- متغیر شماره چهار: تبلیغات اینترنتی. 76

4-3-8- آزمون سوالات مرتبط با متغیر تبلیغات اینترنتی. 77

4-4- بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی. 78

4-4-1- تأثیر جنسیت پاسخگویان. 78

یک مطلب دیگر :

4-4-2- تأثیر وضعیت تأهل پاسخگویان. 79

4-4-3- تأثیر تحصیلات پاسخگویان. 80

4-4-4- تأثیر سابقه خرید اینترنتی پاسخگویان. 82

4-5- رتبه­بندی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی افراد 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 86

5-3- نتایج به دست آمده از تحقیق. 87

5-3-1- نتایج آزمون عوامل مؤثر. 87

5-3-2- نتایج آزمون عوامل جمعیت شناختی. 89

5-3-3- رتبه بندی عوامل مؤثر. 89

5-4- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق. 90

5-5- پیشنهادهای تحقیق. 91

5-5-1- پیشنهادهای كاربردی حاصل از نتایج تحقیق. 91

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 92

پیوست ها و ضمائم 92

منابع و ماخذ 96

چکیده لاتین. 101

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی (گائو، 2002) 40

جدول شماره 2-2- مقایسه اشكال مختلف تبلیغات اینترنتی (گائو ،  2002) 46

جدول شماره 3-1- ارتباط میان مولفه­های تحقیق و سوالات پرسشنامه. 59

جدول شماره 3-2- آلفای کرونباخ منتج از سوالات پرسشنامه. 61

جدول شماره 4-1- سطوح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق. 66

جدول شماره 4-2- جنسیت پاسخگویان. 67

جدول شماره 4-3- وضعیت تاهل پاسخگویان. 67

جدول شماره 4-4- مقطع تحصیلی پاسخگویان. 68

جدول شماره 4-5-سابقه خرید اینترنتی. 68

جدول شماره 4-6- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر طراحی سایت.. 70

جدول شماره 4-7- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر سهولت استفاده از امكانات سایت.. 71

جدول شماره 4-8- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر سهولت استفاده از امكانات سایت.. 72

جدول شماره 4-9- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 73

جدول شماره 4-10- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 74

جدول شماره 4-11- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر تبلیغات اینترنتی. 75

جدول شماره 4-12- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر تبلیغات اینترنتی. 76

جدول شماره 4-13- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر جنسیت.. 77

جدول شماره 4-14- نتایج آزمون تأثیرگذاری وضعیت تاهل. 78

جدول شماره 4-15- نتایج آزمون تأثیرگذاری تحصیلات.. 79

جدول شماره 4-16- نتایج آزمون تأثیرگذاری سابقه خرید اینترنتی. 81

جدول شماره 4-17- رتبه­بندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن. 82

جدول شماره 4-18- رتبه­بندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن. 83

جدول شماره 4-17- سطح معنی داری آزمون فریدمن برای رتبه بندی.. 83

جدول شماره 5-1- مرور اجمالی آزمون عوامل تأثیرگذار. 88

جدول شماره 5-2- بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی. 89

جدول شماره 5-3- رتبه­بندی متغیرهای تحقیق. 89

 

فهرست شکل  ها

 

شكل 1-1- مدل رفتار خریداران اینترنتی از نظرکاتلر (كاتلر، 2003) 7

شكل 1-2- مدل مفهومی تحقیق. 7

شكل 2-1- مقایسه مدل جعبه سیاه و CIP (كاتلر و آرمسترانگ، 1391) 18

شكل 2-2- مدل رفتار خریدار از دیدگاه ویلكی (ویلكی، 2010) 19

شكل 2-3- مدل رفتار خریدار از دیدگاه هاوكینز (هاوكینز، 2009) 20

شكل 2-4- مدل رفتار خریدار از دیدگاه شیفمن (شیفمن، 2011) 22

شكل 2-5- مدل رفتار خریداران اینترنتی از نظرکاتلر (كاتلر، 2003) 23

شكل 2-6- مدل نظری تحقیق. 24

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*