بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان …

4-2)آزمون واریانس به تفکیک در بیمارستان های مورد تحقیق                                                           47
4-4)آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه های تحقیق                                                                        57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)نتایج آزمون فرضیه                                                                                                           62
5-3)یافته های تحقیق                                                                                                              63
5-4)پیشنهادات تحقیق                                                                                                            64
5-5)محدودیت های تحقیق                                                                                                       67
منابع و مواخذ                                                                                                                   68

فهرست جداول و نمودارها                                                          صفحه
جداول
3-1)جامعه و نمونه مورد نظر                                                                                                          39

پایان نامه

4-1) توزیع فراوانی کسورات به تفکیک و نوع خدمت                                                                             44
4-2)توزیع فراوانی کسورات متغیرها به تفکیک علت و بیمارستان                                                               45
4-3) کسورات اعمال شده در بیمارستان های مورد تحقیق                                                                        46
4-4) جدول آزمون واریانس برای تمام بیمارستان ها                                                                               47
4-5) آزمون دانکن برای تمام بیمارستان ها                                                                                          48
4-6) تحلیل واریانس بیمارستان امام خمینی                                                                                         49
4-7) آزمون دانکن بیمارستان امام خمینی                                                                                           50
4-8) تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی                                                                                               51
4-9) آزمون دانکن بیمارستان بوعلی                                                                                                  52
4-10) تحلیل واریانس بیمارستان علوی                                                                                              53
4-11) آزمون دانکن بیمارستان علوی                                                                                                 54

یک مطلب دیگر :

4-12) تحلیل واریانس بیمارستان فاطمی                                                                                             55
4-13) آزمون دانکن بیمارستان فاطمی                                                                           56
4-14)جدول تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق                                                             57
4-15)آزمون دانکن تک عامله متغیر دارو                                                                   58
4-16) آزمون دانکن تک عامله متغیر آزمایش                                                              58
4-17) آزمون دانکن تک عامله متغیر مشاوره                                                               59
4-18) آزمون دانکن تک عامله متغیر رادیولوژی                                                           59
4-19) آزمون دانکن تک عامله متغیرشرح عمل                                                            60
4-20) آزمون دانکن تک عامله متغیر بیهوشی                                                              60
 چکیده
امروزه مراكز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین كنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و كارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . بنابراین بررسی چگونگی استفاده ازامکانات ومنابع موجود در این بخش ومیزان کارایی آنها دارای اهمیت بسزایی است. تحقیق حاضر با هدف شناخت علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ی بیماران بستری بیمارستان های دولتی اردبیل صورت گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی  و از شاخه مطالعات میدانی است . جامعه آماری پژوهش را پرونده های کسور خورده بیماران بستری در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اردبیل (امام خمینی، علوی، فاطمی و بوعلی) که به تعداد 11889 پرونده را شامل شده، تشکیل می دهند. حجم نمونه به تعداد 400 پرونده در هر یک از چهار بیمارستان تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از یک چک لیست استاندارد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محاسبه آزمون تحلیل واریانس و آزمون دانکن و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته ها نشان دادند تفاوت معناداری بین علل کسورات در بیمارستان ها وجود دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که در بخش دارو، رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان ها دارای بیشترین کسورات بوده است.
کلمات کلیدی: کسورات بیمه ای، بیمارستان، اردبیل

فصل اول

کلیات تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*