بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
  • تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. ۷
  • قلمرو تحقیق ۹
  • مدل مفهومی تحقیق .۱۰

 

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه

۲-۱. بخش اول : انواع روش های پرداخت.۱۳

۲-۲.  مبانی نظری . ۱۳

۲-۳. انواع روش های پرداخت. ۱۸

۲-۳-۱. تجارت بر اساس حساب باز ۱۹

۲-۳-۲. روش برات ساده ۱۹

۲-۳-۳. برات وصولی اسنادی. ۲۰

۲-۳-۴. اعتبار اسنادی۲۰

۲-۳-۴-۱. اعتبار نامه.۲۱

۲-۳-۴-۲. انواع اعتبارات اسنادی .۲۲

۲-۴. مقررات ۲۸

۲-۴-۱. ساختار اینکوترمز ۲۸

۲-۴-۲. تحویل در محل کار (محل تعیین شده)EXW. 29

۲-۴-۳. تحویل به حمل کننده(محل تعیین شده)FCA 30

۲-۴-۴. تحویل در کنار کشتی (بندر تعیین شده)FAS. 30

۲-۴-۵. تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)FOB. 13

۲-۴-۶. هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده )CFR. 31

۲-۴-۷. هزینه ، بیمه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده )CIR. 32

۲-۴-۸.کرایه حمل پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CPT 32

۲-۴-۹. کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CIP. 33

۲-۴-۱۰.تحویل در مرز(محل تعیین شده )DAF 34

۲-۴-۱۱. تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده ) DES34

۲-۴-۱۲.تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده ) DEQ  . ۳۴

۲-۴-۱۳.تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDU. 35

۲-۴-۱۴. تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDP 36

۲-۵. حمل و نقل . ۳۷

۲-۵-۱. متصدی حمل و نقل ۳۷

۲-۵-۲. کارگزار حمل و نقل ۳۸

۲-۵-۳. ترانس شیپمنت ((Transshipment. 38

۲-۵-۴. انواع روش های حمل و نقل ۳۹

۲-۵-۵.انواع کنوانسیون حمل و نقل. ۴۱

۲-۶- بارنامه. ۴۴

۲-۶-۱. تعریف بارنامه ۴۴

۲-۶-۲. اطلاعات مندرج در بارنامه . ۴۶

۲-۶-۳. مشخصات بارنامه های معتبر ۴۶

۲-۶-۴. فرق بارنامه و راه نامه ۴۸

۲-۶-۵. انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل ۴۸

۲-۷- بازرسی Inspection.53

۲-۸- گمرک ( Customs)59

۲-۹- ترخیص (Clearance).61

۲-۱۰- بیمه (Insurance).61

۲-۱۱- اظهارنامه گمرکی (Customs Declaration) . 74

۲-۱۲- بخش دوم : پیشینه تحقیق ۷۵

۲-۱۲-۱. تحقیقات داخلی.۷۵

۲-۱۲-۲. تحقیقات خارجی . ۷۵

۲-۱۳- الگوی مفهومی تحقیق ۷۸

خلاصه فصل دوم

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

۳-۱. مقدمه ۸۱

۳-۲.روش شناسی تحقیق .                     ۸۱

۳-۳. مدل تحلیلی پژوهش                                                                                                                   ۸۵

۳-۴. جامعه آماری ۸۵

۳-۵. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۸۶

۳-۶. ابزارها و روش های جمع آوری داده ها.۸۷

۳-۷. ابزار سنجش تحقیق ۸۸

۳-۸. پایایی پرسشنامه.۸۹

۳-۹. روایی پرسشنامه۹۰

۳-۱۰. روش تجزیه و تحلیل داده ها۹۱

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

۴-۱- بخش اول : آماره های توصیفی نمونه آماری ۹۸

۴-۱-۱. درصد فراوانی سوالات پرسشنامه.۱۰۱

۴-۲- بخش دوم : آزمون فرضیات تحقیق .۱۰۴

۴-۲-۱. استفاده از آزمون های جایگزین ۱۰۹

۴-۳- بخش سوم : سایر یافته های تحقیق ۱۱۱

۴-۳-۱. امکان کاهش تعداد سوالات پرسشنامه ۱۲۰

۴-۳-۲. آزمون فریدمن ۱۲۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه .۱۲۷

مطلب دیگر :

۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری ۱۲۷

۵-۳- استنباط از یافته های تحقیق ۱۲۹

۵-۴- محدودیت های تحقیق۱۳۵

۵-۵- پیشنهادات تحقیق۱۳۶

پیوست ها

فهرست منابع و مأخذ

 

فهرست جداول

 
   

عنوان                                                                                                       صفحه

۲-۱. جدول ساختار اینکوترمز .  ۲۹

۲-۲. جدول پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C   ۶۸

۴-۱. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۱. ۹۸

۴-۲. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۲.    ۹۹

۴-۳. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۳   ۹۹

۴-۴. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۴.   ۱۰۰

۴-۵. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۵   ۱۰۰

۴-۶. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۶.۱۰۱

۴-۷. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه اول).۱۰۲

۴-۸. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه دوم).۱۰۲

۴-۹. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه سوم)۱۰۳

۴-۱۰. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه چهارم).۱۰۳

۴-۱۱. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه پنجم) .۱۰۳

۴-۱۲. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه ششم) .۱۰۴

۴-۱۳. آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق ۱۰۸

۴-۱۴. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای فرضیات شش گانه ۱۱۰

۴-۱۵. آزمون T-test برای فرضیات شش گانه به جای آزمون دو جمله ای ۱۱۰

۴-۱۶. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۲۱۱۲

۴-۱۷. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۳۱۱۲

۴-۱۸. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۴ .۱۱۳

۴-۱۹. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۵ .۱۱۳

۴-۲۰. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۶ .۱۱۴

۴-۲۱. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و ۳ .۱۱۴

۴-۲۲. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و فرضیه ۴ .۱۱۵

۴-۲۳. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و ۵ .۱۱۵

۴-۲۴. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و ۶ ۱۱۶

۴-۲۵. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۴ ۱۱۶

۴-۲۶. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۵ ۱۱۷

۴-۲۷. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۶ .۱۱۸

۴-۲۸. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۴ و ۵ .۱۱۸

۴-۲۹. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۴ و ۶ .۱۱۹

۴-۳۰. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۵ و ۶ .۱۱۹

۴-۳۱. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها .۱۲۰

۴-۳۲. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها .۱۲۱

۴-۳۳. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها .۱۲۲

۴-۳۴. جدول ۴-۳۴ مقدار اعتبار آزمون فریدمن ۱۲۳

۴-۳۵. میانگین تاثیر گذاری هر یک از فرضیات در تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی۱۲۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

۳-۱. نمودار مراحل اجرایی تحقیق . ۸۴

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

۱-۱. مدل مفهومی تحقیق  .  ۱۰

۲-۱. فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی   ۱۸

۲-۲. الگوی مفهومی تحقیق    ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*