بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فهرست مطالب  
  عنوان صفحه
  فصل اول : کلیات تحقیق 1
  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 2
1-1 بیان مساله تحقیق  ……………………………………………………………………………………… 3
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………. 4
1-3 اهداف تحقیق   …………………………………………………………………………………………. 5
1-4 چارچوب نظری   ……………………………………………………………………………………… 5
1-5 ویژگی های مدل الماس پورتر  …………………………………………………………………… 5
1-5-1 شرایط تقاضای داخلی   ……………………………………………………………………………… 6
1-5-2 عوامل مرتبط و پشتیبان  ……………………………………………………………………………… 6
1-5-3 استراتژی ، رقابت و ساختار  ……………………………………………………………………….. 7
1-5-4 نقش دولت  ……………………………………………………………………………………………… 7
1-5-5 شانس (اتفاقات پیش بینی نشده)  ………………………………………………………………… 7
1-5-6 عوامل درونی   ………………………………………………………………………………………….. 7
1-6 مدل تحلیلی تحقیق  …………………………………………………………………………………… 8
1-7 فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………. 9
1-8 قلمروی تحقیق   ……………………………………………………………………………………….. 9
1-8-1  قلمروی موضوعی تحقیق  …………………………………………………………………………. 9
1-8-2  قلمروی مکانی تحقیق  ……………………………………………………………………………… 9
1-8-3 قلمروی زمانی تحقیق  ……………………………………………………………………………….. 10
1-9 گروه های ذینفع   ……………………………………………………………………………………… 10
1-10 نوآوری تحقیق  ………………………………………………………………………………………… 10
1-11 تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق  ………………………………………………………. 11
  فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق  12
  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1 مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل  ……………………………………………………………….. 13
2-1-1  نظریات مرکانتیلیست ها  …………………………………………………………………………… 13
2-1-2 نظریه مزیت مطلق   …………………………………………………………………………………… 14
2-1-3 نظریه مزیت نسبی  ……………………………………………………………………………………. 14
2-1-4 نظریه  هکشر – اوهلین  …………………………………………………………………………….. 15
2-2 روند ظهور رقابت پذیری  ………………………………………………………………………….. 15
2-3 طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین   ……………………………………………………….. 19
2-4 تعریف رقابت پذیری  ………………………………………………………………………………… 20
2-5 فهرست و جداول رقابت پذیری   ……………………………………………………………….. 20
2-6 مدلهای رقابت پذیری ملل  …………………………………………………………………………. 22
2-6-1 مدل الماس مایکل پورتر (1990)  ……………………………………………………………….. 22
2-6-2 مدل الماس دانینگ – پورتر (1991)  …………………………………………………………… 26
2-6-3 مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991)  ………………………………………………… 27
2-6-4 مدل الماس بوش – پورتر (1992)  ……………………………………………………………… 31
2-6-5 مدل الماس های چندگانه (1993)  ………………………………………………………………. 32
2-6-6 مدل 9 عاملی چو (1994)  …………………………………………………………………………. 34
2-6-7 مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007)  ……………………………………… 35
2-7 تحلیل و طبقه بندی مدلها  ………………………………………………………………………….. 37
2-8 پیشینه کاربردی مدلهای الماس  …………………………………………………………………… 39
2-9 مفهوم و اهمیت صادرات   …………………………………………………………………………. 43
2-10 انواع صادرات  ………………………………………………………………………………………….. 44
2-10-1 صادرات قطعی  ………………………………………………………………………………………… 44
2-10-2 صادرات موقت  ………………………………………………………………………………………… 44
2-10-3 صادرات قطعی در حجم تجاری ………………………………………………………………….. 44
2-10-4 صادرات قطعی غیرتجاری  …………………………………………………………………………. 44
2-10-5 صادرات مجدد  ………………………………………………………………………………………… 44
2-10-6 ترانزیت خارجی   ……………………………………………………………………………………… 45
2-11 تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن  …………………………………………………………. 45
2-12 صادرات و اهمیت آن   ………………………………………………………………………………. 50
2-13 موانع و مشکلات صادرات   ……………………………………………………………………….. 54
2-14 عملکرد صادراتی  ……………………………………………………………………………………… 55
2-15 اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور  ……………………………………….. 56
2-16 اهمیت صادرات محصولات کشاورزی  ………………………………………………………… 57
2-17 پیشینه موضوع تحقیق   ………………………………………………………………………………. 58
  فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها 62
  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 63
3-1 کلیات پژوهش علمی  ………………………………………………………………………………… 63
3-2 مدل مفهومی (چارچوب علمی) پژوهش  ……………………………………………………… 64
3-2-2 اجزا و روابط مدل مفهومی   ……………………………………………………………………….. 64
3-2-3 تشریح عوامل مدل مفهومی   ………………………………………………………………………. 65
3-2-3-1 شرایط تقاضای داخلی   ……………………………………………………………………………… 66
3-2-3-2 عوامل مرتبط و پشتیبان   ……………………………………………………………………………. 66
3-2-3-3 استراتژی ، ساختار و رقابت ……………………………………………………………………….. 67
3-2-3-4 نقش دولت   …………………………………………………………………………………………….. 67
3-2-3-5  شانس (اتفاقات پیش بینی نشده )  ……………………………………………………………… 68
3-2-3-6  عوامل درونی ( منابع انسانی و منابع مادی ) …………………………………………………. 69
3-3 مراحل پژوهش  ………………………………………………………………………………………… 70
3-4 جامعه آماری تحقیق و نمونه  ……………………………………………………………………… 72
3-4-1 جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………… 72
3-4-2 نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… 73
3-5 ابزارهای جمع آوری اطلاعات  …………………………………………………………………… 74
3-5-1 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 74
3-5-2 مصاحبه حضوری ……………………………………………………………………………………… 75
3-6 مقیاس های اندازه گیری  ……………………………………………………………………………. 75
3-7 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 76
3-7-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………….. 76
3-7-2 آزمون های آماری و ابزار سنجش تحقیق  …………………………………………………….. 76
3-8 روایی و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………………. 83
3-8-1 پایایی پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………….. 83
3-8-2 روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………. 84
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 85
  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 86
4-1 آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………… 86
4-1-1 ترکیب سنی پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………. 87
4-1-2 ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………… 87
4-1-3 تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات ………………………………………………….. 88
4-1-4 تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تجربه ………………………………………………… 89
4-2 آمار توصیفی سازه های تحقیق  …………………………………………………………………… 90
4-2-1 شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………………………………………. 90
4-2-2 عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………………………………………….. 90
4-2-3 استراتژی ، رقابت و ساختار ………………………………………………………………………… 91
4-2-4 نقش دولت ………………………………………………………………………………………………. 92
4-2-5 شانس ( تفاقات پیش بینی نشده) …………………………………………………………………. 92
4-2-6 عوامل درونی  …………………………………………………………………………………………… 93
4-3-1 تحلیل عاملی تاییدی سازه شرایط تقاضای داخلی  …………………………………………. 93
4-3-2 تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده   ……………………………….. 94
4-3-3 تحلیل عاملی تاییدی بعد استراتژی ، رقابت . ساختار …………………………………….. 95
4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی بعد نقش دولت  …………………………………………………………. 96
4-3-5 تحلیل عاملی تاییدی بعد شانس   ………………………………………………………………… 97
4-3-6 تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل درونی  ……………………………………………………….. 98
4-4 تحلیل های استنباطی و بررسی معناداری شاخص ها  …………………………………….. 99
4-4-1 بررسی معناداری تاثیر شاخص های تقاضای داخلی  ………………………………………. 100
4-4-2 بررسی معناداری تاثیر شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده  ………………….. 101
4-4-3 بررسی معناداری تاثیر شاخص های استراتژی ، رقابت و ساختار  …………………….. 102
4-4-4 بررسی معناداری تاثیر شاخص های نقش دولت  …………………………………………… 103
4-4-5 بررسی معناداری تاثیر شاخص های شانس  ………………………………………………….. 104
4-4-6 بررس معناداری تاثیر شاخص های عوامل درونی   ………………………………………… 104
4-5 اولویت گذاری شاخص های تاثیرگذار بر صادرات  ………………………………………. 106
4-5-1 رتبه بندی شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی   ……………………………………… 107
4-5-2 رتبه بندی شاخص های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده ……………………………… 107
4-5-3 رتبه بندی شاخص های بعد استراتژی ، رقابت و ساختار ………………………………… 108
4-5-4 رتبه بندی شاخص های بعد دولت  ……………………………………………………………… 109
4-5-5 رتبه بندی شاخص های بعد شانس  …………………………………………………………….. 111
4-5-6 رتبه بندی شاخص های عوامل درونی ………………………………………………………….. 112
4-6 اولویت بندی ابعاد تاثیرگذار بر صادرات برنج ……………………………………………….. 113
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 114
  مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………. 115
5-1 نتایج تحلیل ابعاد شش گانه مدل الماس پورتر ………………………………………………. 116
5-1-1 شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………………………………………. 116
5-1-2 عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………………………………………….. 117
5-1-3 استرتژی ، رقابت و ساختار ………………………………………………………………………… 117
5-1-4 دولت  …………………………………………………………………………………………………….. 118
5-1-5 شانس  …………………………………………………………………………………………………….. 119
5-1-6 عوامل درونی  …………………………………………………………………………………………… 120
5-2 پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق  ………………………………………………………….. 121
5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه 1 ………………………………………………………………………. 121
5-2-2 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه2 ……………………………………………………………………….. 122
5-2-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه3 ………………………………………………………………………… 123
5-2-4 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه4 ………………………………………………………………………… 124
5-2-5 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه5 ………………………………………………………………………… 124
5-2-6 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه6 ………………………………………………………………………… 124
5-3 سایر نتایج  ………………………………………………………………………………………………. 125
5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 126
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی  ………………………………………………………………….. 126
  منابع و مآخذ فارسی و لاتین  …………………………………………………………………….. 128
  پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………….. 134
  فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………….. 139
  چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………….  
     

فهرست جداول آماری و نمودارها
فهرست جداول آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پایان نامه

شماره جدول عنوان صفحه
4-7 آزمون دو جمله ای شاخص های شرایط تقاضای داخلی    …………………………………. 100
4-8 آزمون دو جمله ای شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده  ………………………….. 101
4-9 آزمون دو جمله ای شاخص های استراتژی، ساختار و رقابت  ……………………………… 102
4-10 آزمون دو جمله ای شاخص های نقش دولت  …………………………………………………… 103
4-11  آزمون دو جمله ای شاخص های بعد شانس  …………………………………………………… 104
4-12 آزمون دو جمله ای شاخص های بعد عوامل درونی  ………………………………………….. 105
4-13 اعداد فازی مثلثی جهت انجام قضاوت های زوجی  …………………………………………… 106
4-14 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ………………….. 107
4-15 رتبه بندی مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………. 107
4-16 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  ……….. 108
4-17 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………….. 108
4-18 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت  …………… 109
4-19 رتبه بندی مولفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت  ……………………………………….. 109
4-20  میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد حمایت دولت  ……………………………. 110
4-21  رتبه بندی مولفه های بعد حمایت دولت  …………………………………………………………. 110
4-22 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد شانس  ……………………………………….. 111
4-23 رتبه بندی مولفه های بعد شانس  …………………………………………………………………….. 111
4-24 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد عوامل درونی  ………………………………. 112
4-25 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی  …………………………………………………………… 112
4-26 رتبه بندی ابعاد 6 گانه تأثیرگذار بر صادرات برنج  ……………………………………………… 113
5-1 جدول میانگین ها به صورت نزولی  …………………………………………………………………. 115
5-2 رتبه بندی مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………. 116
5-3 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………….. 117
5-4 رتبه بندی مولفه های بعد استراتژی، ساختار ، رقابت  …………………………………………. 118
5-5 رتبه بندی مولفه های بعد دولت  ……………………………………………………………………… 119
5-6 رتبه بندی مولفه های بعد شانس  …………………………………………………………………….. 120
5-7 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی  …………………………………………………………… 121

فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

شماره نمودار عنوان صفحه
4-1 نمودار میله ای ترکیب سنی پاسخگویان ……………………………………………………………. 87
4-2 نمودار دایرهای ترکیب جنسیتی پاسخگویان   ……………………………………………………. 88
4-3 نمودار میله ای ترکیب تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………… 88
4-4 نمودار میله ای ترکیب تجربه پاسخگویان  …………………………………………………………. 89
4-5 مدل اندازه گیری بعد شرایط تقاضای داخلی تحلیل عاملی سازه تاییدی ………………… 93
4-6 مدل اندازه گیری بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده   …………………………………………. 94
4-7 مدل اندازه گیری بعد استراتژی ، ساختار و رقابت  …………………………………………….. 95
4-8 مدل اندازه گیری بعد نقش دولت   …………………………………………………………………… 96
4-9 مدل اندازه گیری بعد شانس  …………………………………………………………………………… 97
4-10 مدل اندازه گیری بعد عوامل درونی  …………………………………………………………………. 98

فهرست اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*