بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

  • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….49
  • جامعه اماری تحقیق………………………………………………………………………………………………..49
  • حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….50
  • روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..51
  • روش جمع اوری داده ها………………………………………………………………………………………..51
  • ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………51
  • روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….53

3-7-1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….53
3-7-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………53

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..55

3-8-1)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………55
3-8-2)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….55

  • خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………57
4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………58
4-3)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………111
4-3-1) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف………………………………………………………………………….111
4-3-2) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….112
4-5) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….118
5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….119
5-2-1) نتایج حاصل از آمار توصیفی………………………………………………………………………………….119
5-2-1-1)یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی…………………….119
5-2-1-2) نتایج حاصل از توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………120
5-2-2)نتایج حاصل از آمار استنباطی…………………………………………………………………………………121
5-2-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول ……………………………………………………………………………….121
5-2-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم………………………………………………………………………………..122
5-2-2-3) نتیجه گیری از فرضیه سوم……………………………………………………………………………….123
5-2-2-4) نتیجه گیری از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………….124
5-3) پیشنهاداتی در راستای تحقیق……………………………………………………………………………………128
5-4) پیشنهاداتی برای تحقیق بیشتر…………………………………………………………………………………..130
5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….130
5-6) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………131
فهرست جداول
2-1) مبانی نظری مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی…………………………………….27
3-1) دسته بندی سوالات تخصصی  پرسشنامه………………………………………………………………. 52
3-2) جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر………………………………………………………54
4-1) جدول فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………58
4-2) جدول فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………..59
4-3) جدول فراوانی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………….60
4-4) جدول فراوانی سابقه کار……………………………………………………………………………………………61
4-5) وضعیت سوال 1…………………………………………………………………………………………………………62
4-6) وضعیت سوال 2…………………………………………………………………………………………………………63
4-7) وضعیت سوال 3…………………………………………………………………………………………………………64
4-8) وضعیت سوال 4…………………………………………………………………………………………………………65
4-9) وضعیت سوال 5………………………………………………………………………………………………………..66
4-10) وضعیت سوال 6……………………………………………………………………………………………………..67
4-11) وضعیت سوال 7……………………………………………………………………………………………………..68
4-12) وضعیت سوال8……………………………………………………………………………………………………….69
4-13) وضعیت سوال9……………………………………………………………………………………………………….70
4-14) وضعیت سوال10…………………………………………………………………………………………………….71
4-15) وضعیت سوال11…………………………………………………………………………………………………….72
4-16) وضعیت سوال12……………………………………………………………………………………………………73

پایان نامه

4-17) وضعیت سوال13…………………………………………………………………………………………………….74
4-18) وضعیت سوال14…………………………………………………………………………………………………….75
4-19) وضعیت سوال15…………………………………………………………………………………………………….76
4-20) وضعیت سوال16…………………………………………………………………………………………………….77
4-21) وضعیت سوال17…………………………………………………………………………………………………….78
4-22) وضعیت سوال18…………………………………………………………………………………………………….79
4-23) وضعیت سوال19…………………………………………………………………………………………………….80
4-24) وضعیت سوال20…………………………………………………………………………………………………….81
4-25) وضعیت سوال21…………………………………………………………………………………………………….82
4-26) وضعیت سوال22…………………………………………………………………………………………………….83
4-27) وضعیت سوال23…………………………………………………………………………………………………….84
4-28) وضعیت سوال24…………………………………………………………………………………………………….85
4-29) وضعیت سوال25…………………………………………………………………………………………………….86
4-30) وضعیت سوال26…………………………………………………………………………………………………….87
4-31) وضعیت سوال27…………………………………………………………………………………………………….88
4-32) وضعیت سوال28…………………………………………………………………………………………………….89
4-33) وضعیت سوال29…………………………………………………………………………………………………….90
4-34) وضعیت سوال30…………………………………………………………………………………………………….91
4-35) وضعیت سوال31…………………………………………………………………………………………………….92
4-36) وضعیت سوال32…………………………………………………………………………………………………….93
4-37) وضعیت سوال33…………………………………………………………………………………………………….94
4-38) وضعیت سوال34…………………………………………………………………………………………………….95
4-39) وضعیت سوال35…………………………………………………………………………………………………….96
4-40) وضعیت سوال36…………………………………………………………………………………………………….97
4-41) وضعیت سوال37…………………………………………………………………………………………………….98
4-42) وضعیت سوال38…………………………………………………………………………………………………….99
4-43) وضعیت سوال39…………………………………………………………………………………………………..100
4-44) وضعیت سوال40…………………………………………………………………………………………………..101
4-45) وضعیت سوال41…………………………………………………………………………………………………..102
4-46) وضعیت سوال42…………………………………………………………………………………………………..103
4-47)توصیف متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………..104
4-48) توصیف متغیر وضوح…………………………………………………………………………………………….105
4-49) توصیف متغیر حمایت سازمانی……………………………………………………………………………..106
4-50) توصیف متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………..107
4-51) توصیف متغیر ارزیابی…………………………………………………………………………………………….108
4-52) توصیف متغیر اعتبار………………………………………………………………………………………………109
4-53) توصیف متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………………………………110
4-54) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف…………………………………………………………………………………111

یک مطلب دیگر :

4-55)آزمون دو جمله ای برای متغیر توانایی……………………………………………………………………….112
4-56) آزمون دو جمله ای برای متغیر وضوح……………………………………………………………………….113
4-57) آزمون دو جمله ای برای متغیر حمایت سازمانی………………………………………………………113
4-58) آزمون دو جمله ای برای متغیر انگیزش…………………………………………………………………….114
4-59) آزمون دو جمله ای برای متغیر ارزیابی……………………………………………………………………..114
4-60) آزمون دو جمله ای برای متغیر اعتبار………………………………………………………………………..115
4-61) آزمون دو جمله ای برای متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………..115
5-1) نتایج جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………119
5-2) ساخت متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………………..121
5-3) ساخت متغیر وضوح……………………………………………………………………………………………………..122
5-4) ساخت متغیر حمایت سازمانی……………………………………………………………………………………..123
5-5) ساخت متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………………..124
5-6) ساخت متغیر ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….125
5-7) ساخت متغیر اعتبار……………………………………………………………………………………………………..126
5-8) ساخت متغیر تناسب عوامل محیطی………………………………………………………………………….127
فهرست نمودارها
4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………58
4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….59
4-3) نمودار دایره ای مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………….60
4-4) نمودار دایره ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..61
4-5) فراوانی پاسخ ها به سوال 1……………………………………………………………………………………………..62
4-6) فراوانی پاسخ ها به سوال 2……………………………………………………………………………………………..63
4-7) فراوانی پاسخ ها به سوال 3…………………………………………………………………………………………….64
4-8) فراوانی پاسخ ها به سوال 4…………………………………………………………………………………………….65
4-9) فراوانی پاسخ ها به سوال 5……………………………………………………………………………………………66
4-10) فراوانی پاسخ ها به سوال 6…………………………………………………………………………………………67
4-11) فراوانی پاسخ ها به سوال 7…………………………………………………………………………………………68
4-12) فراوانی پاسخ ها به سوال8………………………………………………………………………………………….69
4-13) فراوانی پاسخ ها به سوال9………………………………………………………………………………………….70
4-14) فراوانی پاسخ ها به سوال10……………………………………………………………………………………….71
4-15) فراوانی پاسخ ها به سوال11……………………………………………………………………………………….72
4-16) فراوانی پاسخ ها به سوال12………………………………………………………………………………………73
4-17) فراوانی پاسخ ها به سوال13………………………………………………………………………………………74
4-18) فراوانی پاسخ ها به سوال14………………………………………………………………………………………75
4-19) فراوانی پاسخ ها به سوال15……………………………………………………………………………………..76
4-20) فراوانی پاسخ ها به سوال16……………………………………………………………………………………..77
4-21) فراوانی پاسخ ها به سوال17……………………………………………………………………………………..78
4-22) فراوانی پاسخ ها به سوال18………………………………………………………………………………………79
4-23) فراوانی پاسخ ها به سوال19………………………………………………………………………………………80
4-24) فراوانی پاسخ ها به سوال20………………………………………………………………………………………81
4-25) فراوانی پاسخ ها به سوال21………………………………………………………………………………………82
4-26) فراوانی پاسخ ها به سوال22………………………………………………………………………………………83
4-27) فراوانی پاسخ ها به سوال23………………………………………………………………………………………84
4-28) فراوانی پاسخ ها به سوال24………………………………………………………………………………………85
4-29) فراوانی پاسخ ها به سوال25………………………………………………………………………………………86
4-30) فراوانی پاسخ ها به سوال26……………………………………………………………………………………..87
4-31) فراوانی پاسخ ها به سوال27……………………………………………………………………………………..88
4-32) فراوانی پاسخ ها به سوال28……………………………………………………………………………………..89
4-33) فراوانی پاسخ ها به سوال29……………………………………………………………………………………..90
4-34) فراوانی پاسخ ها به سوال30……………………………………………………………………………………..91
4-35) فراوانی پاسخ ها به سوال31………………………………………………………………………………………92
4-36) فراوانی پاسخ ها به سوال32……………………………………………………………………………………..93
4-37) فراوانی پاسخ ها به سوال33……………………………………………………………………………………..94
4-38) فراوانی پاسخ ها به سوال34……………………………………………………………………………………..95
4-39) فراوانی پاسخ ها به سوال35………………………………………………………………………………………96
4-40) فراوانی پاسخ ها به سوال36……………………………………………………………………………………..97
4-41) فراوانی پاسخ ها به سوال37……………………………………………………………………………………..98
4-42) فراوانی پاسخ ها به سوال38……………………………………………………………………………………..99
4-43) فراوانی پاسخ ها به سوال39……………………………………………………………………………………100

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*