بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت …

2-1-7)عملکرد برند در سطح کار کنان……………. 22
2-1-8)حس تعلق کارکنان به برند……………….. 22
2-1-9)تعهد کارکنان به برند………………….. 23
2-1-10)وفاداری کارکنان به برند………………. 23
2-2)بخش دوم:عملکرد کارکنان………………….. 24
2-2-1)مقدمه……………………………….. 24
2-2-2)تعریف ارزیابی عملکرد………………….. 25
2-2-3)تاریخچه ارزیابی عملکرد………………… 26
2-2-4)ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد…………… 27
2-2-5)هدف ارزیابی عملکرد……………………. 28
2-2-5-1) اهداف ارزیابی عملكرد از نظر كلین ……. 28
2-2-5-2) اهداف ارزیابی عملكرد از نظر مك گرگور…. 29
2-2-5-3) اهداف ارزیابی عملكرد از نظر ابیدا……. 29
2-2-6)کاربرد های ارزیابی عملکرد……………… 30
2-2-7)مراحل ارزیابی………………………… 32
2-2-8)منابع ارزیابی عملکرد………………….. 35

پایان نامه

2-2-9)روشهای ارزیابی……………………….. 36
2-2-9-1) روش های مقیاسی…………………….. 37
2-2-9-2) روش عامل سنجی……………………… 38
2-2-9-3) روش ثبت وقایع حساس…………………. 38
2-2-9-4) روش توصیفی………………………… 38
2-2-9-5) روش قیاسی…………………………. 39
2-2-9-6) روش درجه بندی……………………… 39
2-2-9-7) روش توزیع اجباری…………………… 40
2-2-9-8) روش انتخاب اجبرای………………….. 40
2-2-9-9) روش مقیاسی رفتاری………………….. 40
2-2-10)پیشینه تحقیق………………………… 41
2-2-10-1) منابع داخلی………………………. 41
2-2-10-2) منابع لاتین……………………….. 43
فصل سوم:روش اجرای تحقیق/مواد و روش ها………… 46
3-1) مقدمه………………………………… 47
3- 2)قلمرو مکانی  تحقیق…………………….. 47
3- 3) روش تحقیق……………………………. 47
3-4) جامعه و نمونه آماری……………………. 47
3-4-1)جامعه آماری………………………….. 47
3-4-2)حجم نمونه……………………………. 48
3-4-3)روش نمونه گیری……………………….. 48
3-5) متغیرهای تحقیق………………………… 49
3-6)تر تیب سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق……… 49
3-7) روش گردآوری دادهها…………………….. 50
3-7-1) شیوۀ کتابخانه ای و اسنادی…………….. 50
3-7-2) شیوۀ میدانی…………………………. 50
3-8) روائی و پایائی ابزار اندازه گیری. ……….. 51
3-8-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری………. 51
3-8-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری……… 51
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………. 52
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق. 53
4-1) مقدمه………………………………… 54
4-2-1) توصیف پاسخ دهندگان…………………… 54
4-2-2)شاخص های توصیفی برای متغیر های اصلی تحقیق.. 57
4-3) بررسی مدل تحقیق……………………….. 59
4-4-1)مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد……….. 59
4-4-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری…… 60
4-4-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل…….. 61

یک مطلب دیگر :

4-4-4) بررسی مسیرهای غیر مستقیم……………… 62
4-4-5)آزمون فرضیه های تحقیق…………………. 62
فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات………….. 65
5-1) مقدمه………………………………… 66
5-2) نتیجه گیری تحقیق………………………. 66
5-2-1)آمار توصیفی………………………….. 66
5-2-2)نتایج آماری استنباطی………………….. 67
5-3)پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق………… 69
5-4) محدودیت های تحقیق …………………….. 70
5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………. 71
منابع داخلی……………………………….. 73
منابع لاتین………………………………… 76
پیوست ها………………………………….. 78
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1)خلاصه ی پیشینه های مرتبط (صفحه 45)
جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ  برای متغیر ها ی تحقیق 52
جدول4-1) توصیف میزان  جنسیت پاسخ دهندگان……… 54
جدول4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 55
جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان………………. 56
جدول 4-4)شاخص های توصیفی برای متغیرهای اصلی…… 57
جدول 4- 5) شاخص های معنی داری و برازش مدل…….. 61
جدول 4-6 )مسیرهای غیر مستقیم منتهی به عملکرد….. 62
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار4-1) نمودار میله ای  جنسیت پاسخ دهندگان…. 55
نمودار4-2) نمودار میله ای  تحصیلات پاسخ دهندگان… 56
نمودار4-3) نمودار میله ای  سن پاسخ دهندگان……. 57
نمودار4-4) نمودار میله ای  مقایسه میانگین های متغیر های  تحقیق…………………………………………. 58
نمودار 4- 5) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد….. 59
نمودار 4- 6) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری.. 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*