بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//مدل خودتنظیمی وین و هدوین

 

فهرست مطالب 

 

 
صفحه   عنوان
ت چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ث فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ز فهرست اشکال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
س فهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل اول- کلیات پژوهش

2 1-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 1-2- بیان مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..
6 1-4- سؤال تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 1-5- اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 1-6- فرضیه­های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 1-7-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 1-8- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8 1-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8    1-9-1- قلمرو مکانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8   1-9-2- قلمرو زمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8   1-9-3-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9 1-10- تعریف واژگان کلیدی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
11 1-11-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

 

 

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش

13 2-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14 2-2- مدل پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………
18 2-3-  اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19 2-4-عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
19    2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..
20    2-4-2- رضایتمندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 2-5- صنعت بانکداری  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
21    2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….
22    2-5-2-  کانالهای ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………
23  2-6-  بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….
24    2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..
24     2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………
26      2-6-3-مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………
27      2-6-4-مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران………………………………………………………………………..
27      2-6-4-1- جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………
27       2-6-4-1-1-مشكلات مربوط به زیرساختهای اساسی…………………………………………………………………………………………
28       2-6-4-1-2- كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………..
30       2-6-4-1-3- موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانكداری الكترونیكی……………………………………………
31       2-6-4-2-جنبه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..
31 2-7- بانکداری اینترنتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
34    2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….
35    2-7-2- ضرورت توسعه بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………….
36    2-7-3-تاریخچه بانكداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….
38     2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….
39     2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………..
40 2-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ………………………………………………………………………………………………………………
40    2-8-1-   اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
40    2-8-2-  مدت زمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41    2-8-3- سرمایه بانک  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41    2-8-4-خط مشی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………..
41    2-8-4-1-چشم انداز…………………………………………………………………………………………………………………………………….
41    2-8-4-2-ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………
42   2-8-4-3-ارزش های سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………
43   2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….
43    2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای……………………………………………………………
43    2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان………………………………….
43    2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک………………………………………………………………………….
44    2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)……………………………………………………………………
44    2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط…………………………………………………………………………………………………
44    2-8-4-4-6-تراکنش های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….
44    2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک………………………………………………………………………………..
45    2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع……………………………………………………………………………………………………………………..
45    2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب…………………………………………………………………………………………………….
45    2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول…………………………………………………………………………………………….
46 2-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..
46    2-9-1- پژوهش‏های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………
49    2-9-2-   پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………
55 2-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین  …………………………………………………………………………………………………………………..
59 2-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
61 3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
61 3-2- روش تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
63 3-3- جامعه و نمونۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
64 3-4- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه  ………………………………………………………………………………………………………….
66 3-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
66 3-5-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………
67 3-5-2-متغییر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………….
67 3-6- فرضیه­ها و مدل مفهومی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………..
69 3-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….
70    3-8-ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
70    3-8-1-پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
71 3-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….
71    3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
72    3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
73    3-10- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….
74 3-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها
76 4-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
76 4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان و جامعه آماری ……………………………………………………………………………
77    4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..
78    4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  ……………………………………………………………………………………………….
79    4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  ………………………………………………………………………………….
80    4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ……………………………………………………………………………….
81    4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  ………………………………………………………………………………….
82 4-3- تحلیل استنباطی داده­ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….
82    4-3-1-  آزمون همبستگی فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
82      4-3-1-1-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ………………………………………………….
83      4-3-1-2-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده ……………………………………………..
84      4-3-1-3-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده ………………………………………….
86      4-3-1-4-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد …………………………………………………………….
87      4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………
88     4-3-2-  آزمون رتبه بندی فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………
89      4-3-2-1-  نتیجه آزمون معنی داری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………
90 4-4- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91 4-5- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

 

فصل پنجم: یافته­ها، نتیجه­گیری و پیشنهادات
93 5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
93 5-2- مروری مختصر بر روند پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….
95 5-3- یافته­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
96 5-4- نتیجه­گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
97 5-5-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  ……………………………………………………………………………………………………………….
98 5-6- محدودیت­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………
99 5-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
فهرست منابع و مأخذ
102 منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
108 منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
112 ضمائم و پیوست­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*