بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

* دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها
* شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها
* مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها
* اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

1-5- سؤالات تحقیق:

* از دیدگاه کارشناسان،عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی:
– فعالیت های ارتباط رسانه ای
– فعالیت هاینمایشگاهی و تبلیغاتی
– فعالیت های انتشاراتی
– فعالیت های ارتباطات مردمی
– فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی
و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی چه می باشد؟
* کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها در روابط عمومی ها  از دیدگاه کارشناسان چه می باشد؟
* از دید کارشناسان، مهمترین مسایل مبتلابه روابط عمومی ها در زمینه هایی از قبیل:
– فقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها
– کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران
– کمبود کارکنان متخصص
– ضعف ارتباط با عامه مردم
– فقدان همکاری های بین سازمان ها

پایان نامه

– عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب
– عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص چیست؟
* آیا می توان با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب های اثربخشی در روابط عمومی سازمان ها اقدام کرد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق:
* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد ارتباط رسانه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد ارتباطات مردمی رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد انتشاراتی رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی و  كاركرد تحقیقاتی و پژوهشی رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی و  كاركرد آموزش و برنامه ریزی رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی ها وکمبود کارکنان متخصص رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی ها وفقدان همکاری های بین سازمان ها رابطه معنی داری وجود دارد.
* بین اثربخشیروابط عمومی ها و کمبود امکانات روابط عمومی رابطه معنی داری وجود دارد.

1-7-تعریف علمی مفاهیم و  واژه ها:
 
تعریف روابط عمومی public relation
تعاریف متعددی از روابط عمومی موجود است كه هر كدام از زاویه خاصی به آن نگریسته است. در اینجا به تعدادی از آنها كه توسط صاحب‌نظران برجسته این رشته مطرح شده است می‌پردازیم.
دكترحمید نطقی (پدر روابط عمومی ایران) در جایی روابط عمومی را وكیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی‌العموم در داخل سازمان تعریف كرده است.
ركس هارلو در تعریف روابط عمومی می‌گوید، روابط عمومی عبارت از دانشی است كه توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌كوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل كنند تا بتوانند تفاهم و حمایت كسانی را كه برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آوردند.
اسكات‌ام.كاتلیپ صاحب نظر روابط عمومی در جهان: روابط عمومی، اداره كردن وظایف شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه است. جامعه ‌ای كه توفیق و ناكامی یك سازمان به آن وابسته است. لانگوهازلتون؛ روابط عمومی كاركرد ارتباطی مدیریت استك ها ز طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آنرا اصلاح می‌كنند و تغییر می‌دهند یا آن را حفظ می‌كنند تا به اهداف سازمانی دست یابند.( میرسعیدقاضی، 1370،ص28)
بر اساس تعاریف یاد شده، می‌توان ویژگی‌هایی را برای روابط عمومی برشمرد:
– روابط عمومی علم و دانشی است.
–  كوشش آگاهانه و برنامه‌ریزی شده.
–  وسیله جلب نظر، تفاهم و پشتیبانی مخاطبان و حفظ و نگهداری آن با استفاده از وسایل مختلف نظیر رسانه‌ها.

یک مطلب دیگر :

– بخشی از وظایف مدیریت سازمان.
– فعالیتی مبتنی بر تحقیق.
– روابط عمومی هنر است.
-توجه به تجزیه و تحلیل گرایش‌ها.
– وسیله مشاورة مدیران.
– وسیله تغییر در افكارعمومی.
– وسیله اطلاع رسانی به مردم
– وسیله ایجاد ارتباط دوسویه بین سازمان با مخاطب و بالعكس.
– وسیله ایجاد ارتباط اقناعی.
بر اساس آن چه كه بیان شد، می‌توان تعریف كاملی را برای روابط عمومی ارائه داد: روابط عمومی، مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است كه با استفاده از شیوه‌های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افكار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با كاربرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.
برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می‌نماید:
1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، 1370،ص29).
2ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،1354،صص13ـ15).
3ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینة درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».
4ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».
5ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».
6ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روشهای علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».
7ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».
8ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال 1978 در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،1376،ص 15).
9ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».
10ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص 92).
11ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، 1349،ص 155).
12ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، 1375).
13ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، 1375 ،ص78).
14ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*