بررسی فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس مدل دنیسون

۲-۱مقدمه. ۸

۲-۲ تعریف فرهنگ. ۸

۲-۳ ویژگیهای فرهنگ. ۱۱

۲-۴ انواع فرهنگ. ۱۲

۲-۵ تعریف فرهنگ سازمانی ۱۳

۲-۶ منشأ فرهنگ سازمانی ۱۷

۲-۷ دستاوردهای فرهنگ سازمانی ۱۹

۲-۸ سطوح فرهنگ سازمانی ۱۹

۲-۹ عوامل نگهدارنده فرهنگ سازمانی ۲۱

۲-۱۰ اجزاء فرهنگ سازمانی ۲۲

۲-۱۱ خرده فرهنگ. ۲۵

۲-۱۲ قدرت فرهنگ سازمانی ۲۶

۲-۱۳ فرهنگ سازمانی و رسمیت. ۲۷

۲-۱۴ روش های تشخیص جنبه های فرهنگ. ۲۷

۲-۱۴-۱ تجزیه و تحلیل مفروض ۲۷

۲-۱۴-۲  بررسی شکاف فرهنگی ۲۸

۲-۱۴-۳  شیوه رفتار مدیریتی ۲۸

۲-۱۵ مدیریت فرهنگ سازمانی ۲۹

۲-۱۶ شرایط لازم برای تغییر فرهنگ سازمانی ۳۲

۲-۱۷ تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی ۳۳

۲-۱۸ رابطه فرهنگ با عملکرد و اثر بخشی ۳۴

۲-۱۹ مبانی تاریخی مطالعه فرهنگ سازمانی ۳۵

۲-۲۰ الگوها و مدلهای فرهنگ سازمانی ۴۱

۲-۲۰-۱  الگوی هاریسون وهندی (Harrison &Handy Model) 41

۲-۲۰-۲  الگوی جفری سانن فلد (Jeffry sannen fild Model) 42

۲-۲۰-۳  الگوی کتزدو وریس و میلر (Ketes Dovries and Miller) 42

۲-۲۰-۴  الگوی کامرون و اتینگتون (Cameron & Etington Model) 43

۲-۲۰-۵ الگوی قبیله های سازمانی (Clans Organiztion Culture) 43

۲-۲۰-۶  الگوی دیل و کندی (Deal & kennedy Model) 43

۲-۲۰-۷  مدل دشپند( Deshpande Model ) 45

۲-۲۰-۸  مدل ساکس بی(Saxby Model) 46

۲-۲۰-۹  مدل براون(Brown Model) 47

۲-۲۰-۱۰  مدل کوئین(Quinn Model) 47

۲-۲۰-۱۱  مدل هافستد(Hofsted Model) 48

۲-۲۰-۱۲  مدل شاین(Schein Model) 50

۲-۲۰-۱۳  الگوی کرت لوین ( Kurt Lewin Model) 51

۲-۲۰-۱۴  الگوی لیت وین و استرینگر(Litwin & Stringer Model) 51

۲-۲۰-۱۵  الگوی پیترز و واترمن ( Peters T.J &  R.H.waterman Model) 51

۲-۲۰-۱۶ الگوی کارآفرینی کانتر (Rasabeth Mass Kanter’s post Enterpreneual Model) 52

۲-۲۰-۱۷  الگوی ۵ عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا ۵۲

۲-۲۰-۱۸ الگوی فرهنگ سازمانی مارشال ساشکین(Marshal Sazhkin Model) 53

۲-۲۰-۱۹  مدل AGiL (پارسونز) (Parsons Model) 53

۲-۲۰-۲۰  مدل ویلیام اوچی(William Auchi Model) 54

۲-۲۰-۲۱  الگوی رابینز(Robbins Model) 54

۲-۲۰-۲۲  الگوی حسن زارعی متین ۵۵

۲-۲۰-۲۳ مدل پویای فرهنگی مری جو هچ (Merry Joe Hatch Model) 55

۲-۲۰-۲۴  مدل دنیسون( Denison Model) 56

۲-۲۱ ویژگیها، شاخصها و ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون. ۵۷

۲-۲۲ دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل مفهومی و نظری تحقیق ۶۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱  مقدمه. ۶۵

۳-۲ معرفی شرکت فراورده های نسوز پارس. ۶۵

۳-۳ متغیرهای پژوهش ۶۹

۳-۴ طرح تحقیق ۷۰

۳-۵ گردآوری داده‌ها ۷۱

۳-۵-۱ جامعه تحقیق ۷۱

۳-۵-۲ شیوه نمونه‌گیری ۷۱

۳-۵-۳ حجم نمونه. ۷۱

۳-۵-۴ شیوه‌های گرد‌آوری داده‌ها ۷۲

۳-۵-۵ پرسشنامه. ۷۲

۳-۵-۶ توزیع و گردآوری پرسشنامه. ۷۳

۳-۶آزمون‌ ابزار اندازه‌گیری ۷۳

۳-۶-۱روایی ۷۴

۳-۶-۲ روایی محتوایی ۷۴

۳-۶-۳ پایایی ۷۴

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۷۵

۳-۸ نحوه تهیه شمای سازمانی ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  مقدمه. ۷۹

۴-۲ آمار توصیفی ۷۹

۴-۲-۱ جنسیت نمونه ها ۷۹

۴-۲-۲ سن نمونه ها ۸۰

۴-۲-۳ سطح تحصیلات. ۸۰

۴-۲-۴ سابقه کار پاسخگویان. ۸۱

۴-۲-۵ وضعیت تأهل پاسخگویان. ۸۲

۴-۲-۶ وضعیت استخدام پاسخگویان. ۸۲

۴-۳ بررسی ضریب پایایی پرسشنامه و اجزای آن. ۸۳

۴-۴ گزارش مورد خطی از سوالات پرسشنامه دنیسون. ۸۳

۴-۴-۱ ماموریت. ۸۶

۴-۴-۲ سازگاری ۸۶

۴-۴-۳ درگیر شدن در کار. ۸۷

۴-۴-۴ یکپارچگی ۸۷

۴-۵ بررسی وضعیت شاخص های فرهنگ. ۸۸

۴-۶ تجزیه و تحلیل ویژگی های فرهنگ سازمان مورد مطالعه. ۹۰

۴-۶-۱ تفسیر ویژگی ماموریت. ۹۰

۴-۶-۲ تفسیر ویژگی درگیر شدن در کار. ۹۱

۴-۶-۳ تفسیر ویژگی سازگاری ۹۱

۴-۶-۴ تفسیر ویژگی یکپارچگی ۹۱

۴-۶-۵ بررسی وضعیت تمرکز و انعطاف پذیری سازمان. ۹۱

۴-۷ بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک کارکنان و ویژگی های فرهنگ سازمان. ۹۲

۴-۷-۱ رابطه سطح تحصیلات با فرهنگ سازمان. ۹۲

۴-۷-۲ رابطه سن و سابقه کاری کارکنان با ویژگی های فرهنگ سازمان. ۹۴

۴-۷-۳ رابطه جنسیت و وضعیت تاهل کارکنان بر ویژگی های فرهنگ سازمان. ۹۴

۴-۷-۴ رابطه نوع استخدام کارکنان و ویژگی های فرهنگ سازمان. ۹۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱  مقدمه. ۹۸

۵-۲ نتیجه گیری ۹۸

۵-۳-پیشنهادات. ۱۰۰

۵-۳-۱ راهکارهای بهبود ویژگی درگیر کار شدن. ۱۰۰

۵-۳-۲ راهکارهای بهبود ویژگی سازگاری ۱۰۱

۵-۳-۳ راهکارهای بهبود ویژگی ماموریت. ۱۰۲

۵-۳-۴ راهکارهای بهبود ویژگی یکپارچگی ۱۰۲

فهرست منابع فارسی ۱۰۴

فهرست منابع غیرفارسی ۱۰۷

ضمائم و پیوستها ۱۰۸

چکیده انگلیسی (Abstract) 113

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول  ۲-۱: برخی از مهمترین تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۴

جدول ۲-۲  چارچوب فرهنگ سازمانی ۱۸

جدول۲-۳: ویژگی های فرهنگ سازمانی به عقیده تریس و بیر. ۲۳

جدول۲-۴: انواع فرهنگ سازمانی ۲۶

جدول۲-۵: مقایسه شیوه های تشخیص فرهنگ. ۲۹

جدول ۲-۶: خلاصه ای از مقالات منتشر شده در مورد فرهنگ سازمانی ۳۹

جدول ۲- ۷ : فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت. ۴۲

جدول۲- ۸: مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی ۴۴

جدول ۲-۹: مدل دشپند. ۴۵

جدول  ۲-۱۰: مدل ساکس بی ۴۶

جدول ۲-۱۱: انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه براون. ۴۷

جدول ۲-۱۲: مشخصات فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کوئین ۴۸

جدول۲-۱۳: مدل پارسونز. ۵۳

جدول  ۲-۱۴: تفاوت مدل و پیمایش فرهنگ سازمانی دنیسون با سایر مدلها و پیمایش های فرهنگ سازمانی ۶۳

جدول ۳-۱: تفکیک نیروی انسانی شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس جنسیت: ۶۶

جدول ۳-۲: تفکیک نیروی انسانی شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس سابقه خدمت: ۶۶

جدول ۳-۳: تفکیک نیروی انسانی شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس مدرک تحصیلی : ۶۷

جدول ۳-۴: تفکیک نیروی انسانی شرکت بر اساس وضعیت استخدامی: ۶۸

جدول۳-۵: متغیرهای پژوهش ۷۰

جدول ۴-۱: ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ۸۳

جدول ۴-۲: محاسبه درصد میانگین موارد فرهنگ. ۸۵

جدول ۴-۳: درصد میانگین شاخص های فرهنگ. ۸۸

جدول ۴-۴- نتایج تحلیل واریانس در بررسی تاثیر سطح  تحصیلات کارکنان بر ویژگی های فرهنگ. ۹۳

جدول ۴-۵: نتایجt-test در بررسی رابطه نوع استخدام با فرهنگ سازمانی ۹۵

فهرست شکل ها

شکل۲-۱  کوه یخ سازمانی ۱۶

شکل ۲-۲ کارکردهای فرهنگ سازمانی ۱۹

شکل ۲-۳: سطوح فرهنگ سازمانی ۲۰

شکل  ۲-۴ : دو سطح فرهنگ از دیدگاه کاتر و هسکت. ۲۱

شکل ۲-۵: عناصر اصلی فرهنگ سازمان. ۲۴

شکل ۲- ۶: فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی ۳۰

شکل ۲-۷ : شیوه شکل گیری و نگهداری فرهنگ سازمان. ۳۱

شکل۲-۸  ارتباط بین فرهنگ و اثر بخشی ۳۵

شکل  ۲-۹: مدل فرهنگ سازمانی شاین ۵۰

شکل ۲-۱۰: مدل ۵ عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا ۵۲

شکل ۲-۱۱: فهرست ویژگیهای فرهنگ سازمانی مدل رابینز. ۵۴

شکل۲-۱۲: مدل پویای فرهنگ. ۵۶

شکل ۲-۱۳ : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. ۵۸

شکل ۳-۱: مراحل تحقیق ترسیم ابعاد فرهنگ سازمانی شرکت فراورده های نسوز پارس. ۷۰

شکل ۴-۱: تصویر کلی فرهنگ سازمانی شرکت فراورده های نسوز بر اساس مدل دنیسون. ۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱: نیروی انسانی شرکت بر اساس جنسیت. ۶۶

نمودار۳-۲: نمودار نیروی انسانی شرکت بر اساس سابقه خدمت. ۶۷

نمودار۳-۳:  نمودار نیروی انسانی براساس مدرک تحصیلی در شرکت فرآورده های نسوز پارس. ۶۸

نمودار۳-۴: نیروی انسانی شرکت براساس وضعیت استخدامی ۶۹

نمودار۳-۵: شمای سازمانی ۷۶

نمودار ۴-۱: درصد فراوانی نمونه ها بر حسب جنس ۷۹

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۸۰

نمودار ۴-۳:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات. ۸۱

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری ۸۱

نمودار ۴-۵: درصد فراوانی نمونه ها برحسب وضعیت تأهل ۸۲

نمودار ۴-۶: درصدفراوانی نمونه ها برحسب وضعیت استخدام. ۸۲

نمودار ۴-۷: گزارش مورد خطی سوالات ماموریت. ۸۶

نمودار ۴-۸: گزارش مورد خطی سوالات سازگاری ۸۶

نمودار ۴-۹: گزارش مورد خطی سوالات درگیر کار شدن. ۸۷

نمودار ۴-۱۰: گزارش مورد خطی سوالات یکپارچگی ۸۷

نمودار ۴-۱۱: مقایسه شاخص های فرهنگ بر اساس درصد میانگین ۸۹

نمودار ۴-۱۲: نمودار راداری فرهنگ سازمان مورد مطالعه. ۹۲

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. از دیرباز، فرهنگ برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار می رفته است، لیکن درباره فرهنگ سازمانی و آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر صحبت شده است. بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع­آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نموده و مسائل را اولویت بندی نمایند تا در نهایت شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند.

بر این اساس در این مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی شرکت فرآورده های نسوز پارس یزد با بهره گرفتن از مدل دنیسون مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور

مطلب دیگر :

تجربه نزدیک به مرگ و داستان هایی از تجربه کنندگان اون 

 از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون که دارای ۶۰ سوال بوده و در مجموع ۴ ویژگی ماموریت، درگیر کار شدن، سازگاری و انطباق پذیری را مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۹۳ نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد ماموریت سازمانی برای کارکنان به اندازه کافی قابل درک نبوده و آنها به خوبی از آن آگاهی ندارند. از طرفی سازگاری شرکت در مقابل تغییرات داخلی و خارجی بالاست، همچنین درگیر شدن در کار؛ دومین ویژگی قوی فرهنگ سازمان مورد مطالعه می باشد. در این بین، ضعیفترین مشخصه فرهنگ سازمان مورد مطالعه؛ یکپارچگی می باشد. همچنین آشکار شد که تمرکز سازمان بر روی ارتباط با محیط خارجی است. این ویژگی نمایانگر افزایش مداوم رشد فروش و سهم بازار برای سازمان است. همچنین سازمان دارای قابلیت های انعطاف پذیری و تغییر بالایی است.

 

 

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمان، مدل دنیسون، تمرکز سازمان، ویژگی های فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

بی تردید ما در دنیایی زندگی می­کنیم که به سرعت در حال تغییر است. دگرگونی های عمیق در بنیادهای جامعه و تحولات سریع اجتماعی و توسعه روز افزون علوم و فناوری، آدمی را با وضعیتی جدید مواجه ساخته است.

یکی از تحولات بنیادی که در مدیریت شکل گرفته است، تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا قبل از سه دهه پیش چنین تصور می­شد که سازمان­ها ابزار های عقلایی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده و دارای سطوح عمودی از بخش­ها، قسمت ها و واحدها می باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. ولی امروزه اذعان می شود که سازمان ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده و توجه به فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعات سازمان و مدیریت شکل گرفته است.

فهم فرهنگ سازمان می تواند زمینه ای را برای درک تاریخ سازمان و نیز حوادث و رویدادهای مهم آن که احتمالا به آن ها در شکل گیری نهاد سازمان کمک می کند فراهم کند (تریس و بیر[۱]، ۱۹۹۳). از این گذشته، رشد دانسته ها درباره فرهنگ سازمانی میتواند موجب پیدایش رهبران، مدیران و محققانی با درک ویژه از مشخصات بنیادین سازمان شود که به نوبه خود به مدیریت یا تغییر فرهنگ کمک می کند  (شاین[۲] ، ۱۹۸۵)

به عقیده دانشمندان مدیریت، فرهنگ سازمانی به مثابه شخصیت سازمانی معرف جایگاه و هویت سازمانی است و در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح اثر بخشی سازمانی نقشی انکار ناپذیر دارد و بر تمام جنبه های سازمان تاثیر می گذارد. بنابراین برای اینکه بتوان شخصیت و هویت سازمانی را ارتقاء داد، اثر بخشی و کارایی سازمان را بهبود بخشید و انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان را افزایش داد، باید فرهنگ سازمانی را شناخت. در تحقیقات انجام گرفته، ارتباط قوی بین فرهنگ سازمانی، اثربخشی شخصی و اثربخشی رهبری مشاهده شده است (کیوانتس و بوگلارسکی[۳]،۲۰۰۷). فرهنگ سازمانی نقش غیر قابل انکاری در موفقیت تغییرات کسب و کارها ایفا می کند(فیلیپ و مکوون[۴]،۲۰۰۴).

۱-۲موضوع تحقیق

عنوان تحقیق: بررسی فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس براساس مدل دنیسون[۵] می باشد.

سؤال کلی تحقیق عبارت است از شناسایی ابعاد و شیوه مناسب بهبود فرهنگ سازمانی درشرکت فراورده های نسوز پارس.

قلمرو تحقیق را در ۳ بعد قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می توان تفکیک کرد.

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق مؤلفه های مربوط به فرهنگ سازمانی است. با توجه به الگوی مورد استفاده، چهار بعد فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار دارد که هر بعد توسط سه شاخص، بررسی می شود.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق، شرکت فراورده های نسوز پارس است .

قلمرو زمانی: محدوده زمانی تحقیق سال۱۳۹۳ است.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*