بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)

بند هفتم: مقتضای اصل در حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 32

بند هشتم: نسبیّت حریم‌خصوصی.. 33

بند نهم: مصادیق خارج از مفهوم حریم‌خصوصی.. 35

گفتار دوم: ضرورت وجود حوزه‌ی خصوصی و حمایت از آن. 37

گفتار سوّم: تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی حریم‌خصوصی و حمایت از آن. 43

مبحث دوم: تبیین مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی.. 49

گفتار اول: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی» 50

گفتار دوم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان» 52

گفتار سوّم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی» 55

گفتار چهارم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی» 57

گفتار پنجم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر» 58

گفتار ششم: حریم‌خصوصی به عنوان یک «حق اساسی» 61

پایان نامه

گفتار هفتم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از انگیزه‌های ایجاد «قرارداد اجتماعی» 61

گفتار هشتم: حریم‌خصوصی به عنوان عامل حفظ «استقلال و آزادی فردی» 63

گفتار نهم: حریم‌خصوصی به عنوان یک انگیزه جهت حفظ «منزلت و حیثیت افراد» 69

گفتار دهم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم «امنیّت» 70

مبحث سوم: ابعاد حریم‌خصوصی.. 75

گفتار اوّل: حریم‌خصوصی معنوی.. 75

بند نخست: حریم‌خصوصی روانی.. 76

بند دوّم: حریم‌خصوصی ژنتیکی.. 76

بند سوم: حریم‌خصوصی هویت.. 78

بند چهارم: حریم‌خصوصی اطلاعاتی.. 78

گفتار دوّم: حریم‌خصوصی مادی.. 82

بند نخست: حریم‌خصوصی در عرصه‌ی عمومی.. 82

بند دوّم: حریم‌خصوصی ارتباطی.. 83

بند سوّم: حریم‌خصوصی بدنی.. 90

بند چهارم: حریم‌خصوصی اموال. 91

بند پنجم: حریم‌خصوصی منزل. 92

مبحث چهارم: شناسایی تهدیدات حریم‌خصوصی (به عنوان ناقضان حق بر حریم‌خصوصی). 102

بند نخست: دولت و سازمان‌های وابسته. 102

بند دوّم: مؤسسات و نهادهای خصوصی.. 106

بند سوّم: مصالح اجتماعی (یا مصالح عامّه). 107

بند چهارم: مصالح و منافع حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 109

بند پنجم: اشخاص حقیقی.. 110

فصل دوّم:. 111

شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی و دیدگاه حضرت امام‌خمینی.. 111

مبحث نخست: لزوم حمایت از حریم‌خصوصی در اسلام. 112

مبحث دوّم: مبانی اهتمام اسلام به حریم‌خصوصی.. 113

گفتار اوّل: اصل حرمت تجسّس و تحسّس… 113

گفتار دوّم: تأکید بر ارزش‌های مرتبط با خلوت.. 118

بند نخست: ممنوعیت تفتیش… 119

یک مطلب دیگر :

بند دوم: ممنوعیت سوءظنّ.. 122

بند سوّم: ممنوعیت غیبت.. 124

بند چهارم: منوعیت نمیمه. 126

بند پنجم: ممنوعیت خیانت در امانت.. 127

بند ششم: ممنوعیت افشای اسرار. 129

بند هفتم: ممنوعیت استراق‌سمع و بصر. 131

بند هشتم: ممنوعیت آزار و اذیّت و ناسزاگویی به دیگران. 132

بند نهم: ممنوعیت تمسخر. 134

بند دهم: ممنوعیت شایعه‌پراکنی.. 136

بند یازدهم: ممنوعیت قذف و تهمت‌زنی.. 137

گفتار سوّم: قاعده‌ی سلطه. 139

گفتار چهارم: لزوم حسن روابط میان حاکمیت و شهروندان. 140

گفتار پنجم: اهتمام اسلام به بسط ارزش‌های اخلاقی.. 140

مبحث سوّم: رابطه‌ی حریم‌خصوصی با نهاد حسبه. 142

مبحث چهارم: دلایل اهتمام اسلام به حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 147

گفتار اوّل: نفی استبداد و انباشت قدرت.. 148

گفتار دوّم: تأکید بر تعاون اجتماعی.. 149

گفتار سوّم: اصل شورا و رایزنی.. 149

گفتار چهارم: پیگیری و اجرای ارزش‌های اسلامی.. 150

گفتار پنجم: تأکید بر صدق و حقّانیت… 150

گفتار ششم: سیره‌ی عملی پیامبر9. 151

گفتار هفتم: قاعده‌ی سلطه و اصل عدم‌ولایت… 151

مبحث پنجم: حریم‌خصوصی در آراء حضرت امام‌خمینی(ره) و تحلیل فرمان هشت ماده‌ای ایشان. 153

گفتار اوّل: جایگاه حریم‌خصوصی شهروندان از منظر امام‌خمینی (ره). 153

گفتار دوم: تحلیل فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام وحریم‌خصوصی شهروندان. 156

نتیجه گیری.. 167

پیشنهادات..171

 

 

چکیده:

در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیه­های ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداخته­اند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شده­اند، هشدار جدی داده­اند. حضرت امام، حوزه­ی حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرنده­ی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی می­دانند و در فرمان هشت ماده­ای که حضرت امام صادر کرده­اند، این وارد کاملاً تصریح شده است.

در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقوله­های مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادی­های انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطه­ی حقوق انسان و دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد می­باشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد.

واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*