بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

4- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظركنوانسیونژنو      90
4.1- کلیات.. 90
4.1.1- نقضحقوقبشر. 90
4.2ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی.. 92
4.2.1- حفظحرمتانسانیاسیر. 93
4.2.1.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. 94
4.2.2-تأمینجانیاسیرانجنگی.. 95
4.2.2.1- قتلوکشتارعمدی.. 95
4.2.2.2-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی.. 96
4.2.2.2.1–شکنجه. 96
3.2.2.2.2-آزمایشاتزیستشناختی.. 98
4.2.2.3-خشونتجنسی.. 99
4.2.2.3.1- هتکناموسبهعنف.. 100
4.2.2.3.2بردهگیریجنسی.. 100
4.2.2.3.3بهفحشاواداشتن.. 100

پایان نامه

4.2.2.3.4-اجباربهحاملگی.. 100
4.2.3.5بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی.. 101
4.2.4- حقحمایتازاسرا 102
4.2.4.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا 103
4.2.5-خدماترفاهی.. 103
4.2.5.2.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: 106
4.2.5.3.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک… 107
4.2.5.4.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک… 107
4.2.5.5.1ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی.. 109
4.2.6-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 110
4.2.6.2ـفعالیتهاجسمیوفکری.. 111

یک مطلب دیگر :

4.2.6.3- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 111
4.2.7- اموالاسیر. 112
4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. 116
4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 116
4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 117
4.2.9 – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. 118
4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121
4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121
4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب.. 121
4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی.. 124
4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی.. 131
4.2.13- استرداداسیران.. 131

فصل اول :  کلیات

 

 

 

1.1- بیانمسئلهتحقیق

 

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

 

 

 

.1.2-ضرورت و اهداف

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*