بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش …

2-1-4- چرا شرکتها سود تقسیم می­نمایند. 16
2-1-5-سیاست تقسیم سود در جهان واقعی.. 17
2-1-5-1- سیاست تقسیم سود در آمریکا 17
2-1-5-2- پرداخت سود تقسیمی در خارج از آمریکا 18
2-1-6-مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود. 19
2-1-7- دیدگاه­های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام. 21
2-1-7-1- نظریۀ سنتی.. 22
2-1-7-2- مدل والتر.. 24
2-1-7- 3-مدل گوردون.. 25
2-1-7-3-1- مدل تجدید نظر شده گوردون.. 27
2-1-7-4- قضیه مودیلیانی و میلر.. 27
2-1-7-5- قضیه رادیکال.. 28
2-1-7-6- توسعه های تئوریک اخیر.. 29
2-1-8- نکات عمده در سیاست تقسیم سود. 30
2-1-8-1- عدم تقارن اطلاعاتی.. 30
2-1-8-2- مشکلات نمایندگی.. 31
2-1-8-3- محدودیت های نهادی.. 31
2-1-8-4- انتقال دارائی.. 32
2-1-8-5- هزینه های معاملاتی.. 32
2-1-8-6- موضوعات رفتاری.. 32
2-1-8-7- ملاحظات مالیاتی  و بازخرید سهام. 33
2-1-8-9- دلیل این مطالعه. 34

پایان نامه

2-2- پیشینه تحقیق.. 35
2-2-1- عدم تقارن اطلاعاتی و علامت دهی.. 35
2-2-2- هزینۀ نمایندگی.. 41
2-2-2-1- الگوی اساسی نمایندگی.. 42
2-2- 3-مدل­های مشتری سود تقسیمی.. 46
2-2-4- توضیحات مالی رفتاری برای تقسیم سود. 49
2-2-5- پژوهشهای انجام شده در ایران.. 51
2-2-6-مبانی تدوین فرضیه­ها 53
2-2-6-1- محتوای اطلاعاتی.. 53
2-2-6-2- سطح جریانات نقد آزاد. 54
2-2-6-3- مالکیت نهادی.. 55
2-2-6-4- سطح بدهی.. 56
2-2-6-5- نسبت q توبین شرکت… 57
2-2-6-6 نقدشوندگی بازار سهام شرکت… 57
2-2-6-7- واکنش بازار در طی زمان.. 58
فصل سوم : کلیات و طرح تحقیق 60
3-1-روش تحقیق.. 61
3-2- جامعه آماری و نمونه آماری.. 62
3-3- متغیرهای تحقیق.. 65
3-3-1- واکنش بازار.. 65
3-3-1-1- بازده غیر عادی.. 65
3-3-1-1-1-مدل تعدیل شده بازار.. 65
3-3-1-1-2-مدل بازار.. 65
3-3-1-1-3-مدل CAPM… 66
3-3-1-1-4- مدل فاما و فرنچ.. 66
3-3-1-2- استفاده از مدل تعدیل شده بازار.. 66
3-3-1-3- دلایل استفاده از مدل تعدیل شده بازار.. 67
3-3-1-4- بازده غیر عادی.. 68
3-3-1-5- بازده غیر عادی انباشته. 69

یک مطلب دیگر :

3-3-2- درصد تغییر در سود نقدی.. 69
3-3-3- جریان نقد آزاد. 69
3-3-4- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 71
3-3-5- نقدشوندگی.. 72
3-3-6- مالکیت نهادی.. 72
3-3-7- فرصت رشد. 73
3-4- ابزارها و روش­های جمع­آوری داده­ها 74
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 74
3-5- 1-رگرسیون خطی.. 74
3-5- 1-1-آزمون دوربین – واتسون.. 75
3-5- 1-2-بررسی نرمال بودن خطاها 75
3-5- 1-3- آزمون هم خطی.. 76
3-5- 1-4- راه حل های رفع هم خطی.. 76
3-5- 2- تخمین از  طریق روش داده­های تلفیقی.. 77
3-5- 2-1- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی.. 78
3-5- 2-2- داده های تلفیقی متوازن و غیر متوازن.. 79
3-5- 2-3- مدل كلی داده‌های تابلویی.. 79
3-5- 2-3- تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی.. 81
3-5- 2-5- تشخیص استفاده از روش­ اثرات ثابت یا اثرات تصادفی.. 85
3-5- 2-5-1- آزمون F (آزمون برابری عرض از مبداء ها). 85
3-5- 2-5-2- آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی.. 87
3-6- جمع بندی.. 88
فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 89
4-1- مقدمه. 90
4-2- آمار توصیفی.. 90
4-2-1- متغیر­های مورد استفاده. 90
4-2-2- فراوانی شرکت­های مورد بررسی.. 91
4-2-3- آمار توصیفی هر یک از متغیرها 91
4-3-بررسی مفروضات رگرسیون.. 92
4-3-1-آزمون هم­خطی.. 92
4-3-2-آزمون استقلال خطاها 93
4-3-3-بررسی نرمال بودن توزیع  پسماندها.. 93
4-4- آزمون فرضیات… 94
4-5- نتایج آزمون فرضیات… 95
4-5-1- آزمون فرضیه اول.. 95
4-5-2- آزمون فرضیه 2.. 96
4-5- 3-آزمون فرضیه 3 و 4.. 97
4-5-4- آزمون فرضیه 5 و 6.. 97
4-5-5- آزمون فرضیه 7 و 8.. 98
4-5-6- آزمون فرضیات 9 و 10.. 99
4-5-7- آزمون فرضیات 11 و 12.. 100
4-5-8- آزمون فرضیات 13 و 14.. 101
4-6-جمع­بندی.. 101
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 103
5-1- مقدمه. 104
5-2- نتایج حاصل از بررسی سؤال­ها و فرضیه­های پژوهشی.. 104
5-2- 1-نتایج حاصل از فرضیات اول و دوم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 105
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیات سوم و چهارم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 106
5-2-3- نتایج حاصل از فرضیات پنجم و ششم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 106
5-2-4- نتایج حاصل از فرضیات هفتم و هشتم مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*