بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت …

 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- پیدایش بیمه در جهان. 12
2-4- تعریف حقوقی بیمه 15
2-5- تعریف فنی بیمه 16
2-6- سیستم‌های مختلف بیمه 16
2-7- انواع رشته‌های بیمه 17
2-8- بیمه اشخاص… 17
2-9- بیمه درمان گروهی تمام درمان. 18
2-9-1-اهداف بیمه نامه 18
2-9-2-خسارات تحت پوشش.. 18
2-9-3- شرایط عمومی. 19
2-9-4-بیمه‌های درمانی گروهی. 19
2-9-5-انواع بیمه‌های درمان گروهی در جهان. 19
2-9-6- خصوصیات بیمه‌های گروهی. 21
2-9-6-1- صدور گروهی. 21
2-9-6-2- قرارداد اصلی. 21
2-9-6-3-هزینه پایین. 22
2-9-6-4- قابلیت انعطاف.. 22
2-9-6-5- نرخ‌گذاری تجربی. 22
2-10- بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور. 22
2-11- بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشورirha)) 22
2-11-1-اهداف بیمه نامه 22
2-11-2-مخاطبین بیمه نامه 23
2-12- بیمه‌های درمان انفرادی. 23
2-13- تاریخچه بیمه درمان در ایران. 23
2-14- سازمانهای ارائه دهنده بیمه‌های درمان ایران. 24
2-14-1- تأمین اجتماعی. 24
2-14-2- خدمات درمانی. 25
2-14-3- شركت‌های بیمه 26
2-16- سیستم مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 28
2-17- مكانیسم‌های پرداخت برای مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 29
2-17-1- بخش دولتی. 30
2-17-2- بخش خصوصی. 31
2-18-سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان و طرح‌های بیمه سلامت در ایران. 37
2-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی. 37
2-20- طرح بیمه دندانپژشکی در ایران. 38
2-21- وضعیت سلامت دهان و دندان در ایران. 40
2-22-عوامل مربوط به بیمه و استفاده از خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 41
2-23- مقبولیت خدمات بهداشت دهان و دندان. 42
2-24-پیشینه تحقیق. 43
2-24-1-تحقیقات داخلی. 43
2-24-2-تحقیقات خارجی. 45
25-2-معرفی شرکت بیمه ایران. 47
2-25-1-موضوع فعالیت.. 48
2-25-2-نیروی انسانی. 48
2-25-3-شبکه فروش.. 48
2-25-4-سرمایه بیمه ایران. 48

فصل سوم: روش شناسی
تحقیق. 49
3-1- مقدمه 50
3-2- روش تحقیق. 50
3-3-جامعه آماری. 50
3-4- حجم نمونه و روش اندازه گیری. 51
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 53
3-6- رسانه های مرتبط با موضوع. 53
3-6-1 پرسشنامه 53
3-7- روایی پرسشنامه 54
3-8- پایایی پرسشنامه 54
3-8-1- بررسی پایایی پرسشنامه 55
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
3-9-1- آزمونt یک جامعه 56
3-9-2-آزمون دوجمله ای. 56
3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کای دو پیرسون) 56
3-9-4-آزمون فریدمن. 57
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 58
4-2 آمار توصیفی. 58
4-2-1- بررسی شاخص های توصیفی متغیر سن. 58

پایان نامه

4-2-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل. 59
4-2-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سطح تحصیلات.. 60
4-2-5- تفکیک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار. 61
4-2-6- تفکیک نمونه بر حسب زمان ویزیت دندانپزشکی. 62
4-2-6- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار. 64
4-2-7- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر دارای فرزند بودن بیمه گذار. 65
4-2-8- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر دسترسی به خدمات دندانپزشکی. 67
4-2-9- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر شاخص DMFT. 69
4-2-10- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر سن. 72
4-2-11- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر جنسیت.. 72
4-2-12- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر سطح تحصیلات.. 73
4-2-13- تفکیک نمونه بر حسب سؤالات متغیر وضعیت تاهل شما (مجرد یا متاهل) 73
4-3-آمار استنباطی. 74
4-3-1- بررسی توزیع متغیرها 75
4-3-2- بررسی فرضیه های تحقیق. 76
4-3-2-1- فرضیه اول. 76
4-3-2-2- فرضیه دوم 77
4-3-2-3- فرضیه سوم 77
4-3-2-4- فرضیه چهارم 79
4-3-2-4-1- شاخص DMFT. 79
4-3-2-4-2- سن. 79
4-3-2-4-3- جنسیت.. 80
4-3-2-4-4- سطح تحصیلات.. 80
4-3-2-4-5- وضعیت تاهل. 81
4-3-3- یافته های جانبی تحقیق. 82
4-3-3-1- تأثیر متغیر سن. 82
4-3-3-2- تأثیر متغیرسطح تحصیلات.. 83
4-3-3-3- رتبه بندی مولفه های موثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی. 84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

یک مطلب دیگر :

5-1- مقدمه 85
5-2- نتایج فرضیات تحقیق. 85
5-3- نتایج یافته های جانبی تحقیق. 86
5-4- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق. 87
5-5- پیشنهاد به محققان آتی. 87
5-6- محدودیت های تحقیق. 88
منابع و مآخذ 89
ضمائم
ضمیمه 1 آدرس شعب
ضمیمه 2 پرسشنامه
ضمیمه Out Put

فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول2-1: ترتیب سیستم بیمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازمانی در بعضی از کشور های جهان  34
جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ایران. 39
جدول 3-1 اندازه نمونه با توجه به حجم جامعه آماری مفروض – جدول کرجسی و مورگان. 51
جدول 3-2 حجم جامعه و تعداد نمونه هر یك از نمایندگی های بیمه ایران. 52
جدول 3-3 طیف پنجگانه لیکرت.. 53
جدول3-4 بررسی پایایی پرسشنامه 55
جدول 4-1  بررسی متغیر سن. 58
جدول 4-3  بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 59
جدول 4-4  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات.. 60
جدول 4-5  بررسی توزیع فراوانی تعداد افراد خانوار. 61
جدول 4-6  بررسی توزیع فراوانی زمان ویزیت دندانپزشکی. 62
جدول 4-7 توزیع سؤالات متغیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار. 64
جدول 4-8 توزیع سؤالات متغیر دارای فرزند بودن بیمه گذار. 65
جدول 4-9 توزیع سؤالات متغیر دسترسی به خدمات دندانپزشکی. 67
جدول 4-10توزیع سؤالات متغیر شاخص DMFT. 69
جدول 4-11 توزیع سؤالات متغیر سن. 72
جدول 4-12 توزیع سؤالات متغیر جنسیت.. 72
جدول 4-13 توزیع سؤالات متغیر سطح تحصیلات.. 73
جدول 4-14 توزیع سؤالات متغیر وضعیت تاهل بیمه گذار. 73
جدول 4-15  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75
جدول 4-16 آزمون t متغیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی. 76
جدول 4-17 آزمون t متغیر دارای فرزند بودن بیمه گذار. 77
جدول 4-18 آزمون t متغیر میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی. 79
جدول 4-19 آزمون t متغیر شاخص DMFT. 79
جدول 4-20 آزمون دوجمله ای متغیر سن. 80
جدول 4-21 آزمون دوجمله ای متغیر جنسیت.. 80
جدول 4-22 آزمون دوجمله ای متغیر سطح تحصیلات.. 81
جدول 4-23 آزمون دوجمله ای متغیر وضعیت تاهل. 81
جدول 4-24  جدول فراوانی دوبعدی میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و سن. 82
جدول 4-25 بررسی آزمون کای دو، میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و سن. 83
جدول 4-26  جدول فراوانی دوبعدی میزان استفاده از خدمات دندانپزشگی و سطح تحصیلات.. 83
جدول 4-27  بررسی آزمون کای دو، میزان استفاده از خدمات دندانپزشگی و سطح تحصیلات.. 83
جدول 4-28  آزمون فریدمن. 84
جدول 4-29  رتبه بندی متغیرها 84

فهرست نمودار
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی متغیر جنسیت.. 74
نمودار 4-2 توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل. 75
نمودار 4-3 توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات.. 76
نمودار 4-4 توزیع فراوانی متغیر تعداد افراد خانوار. 77
نمودار 4-5 توزیع فراوانی متغیر زمان ویزیت دندانپزشكی. 78

فهرست شكل
عنوان                                                                                                  صفحه
شكل 1: مدلی برای دو بعد خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان. 38

فصل اول
کلیات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*