بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

گفتار اول :واژگان اصلی۵الف :قتل۵ب : قتل عمد۷گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط۱۱الف: قصاص۱۱ب: عمل نوعاً کشنده۱۴مبحث دوم: مبانی جرم انگاری۲۰گفتار اول : مبانی قانونی۲۰الف: دوران قبل از انقلاب۲۰ب : دوران پس از انقلاب۲۲گفتار دوم: مبانی شرعی۲۴الف :آیات۲۴۱: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم۲۴۲: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر۲۶۳: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم۲۶ب: روایات۲۸گفتار سوم: مبانی عرفی۲۸الف : حفظ نظم عمومی۲۸ب : دفاع از بزه دیدگان۳۲فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آنمبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد۳۳گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد۳۳الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام۳۵   ۱- تعریف سوء نیت عام۳۵   ۲- اجزاء سوء نیت عام۳۸     ۱-۲- علم۳۸     ۲-۲- اراده۴۰گفتار دوم: موانع سوء نیت عام۴۴الف: کودکی۴۴ب: جنون۴۵ج: اجبار۴۶د : خواب و بیهوشی۴۷ه: مستی۴۸مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی۴۹گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی۵۰گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص۵۲   الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم۵۲   ب: سوء نیت جازم و احتمالی۵۴   ج: سوء نیت معین و نامعین۵۵   د: سوء نیت صریح و تبعی۵۶گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت۵۷گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت۶۱مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن

۶۳گفتار اول: اقسام اشتباه۶۴الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه۶۴ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه۶۷ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه۷۰گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه۷۰فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدیمبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح۷۲گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی۷۲گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده ۲۰۶قانون مجازات اسلامی۷۴گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها۷۷الف: ابهام در قید معین۷۷ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی۷۹مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی۷۹گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده ۲۰۶۷۹گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده ۲۰۶۹۱گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده ۲۰۶ و قتل شبه عمد۹۴گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی۹۵الف :ابهامات۹۵ب:پیشنهادات اصلاحی۹۶مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده۹۸گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده ۲۰۶۹۸گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده۱۰۱گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده ۲۰۶۱۰۲نتیجه گیری۱۰۴پیشنهادات۱۰۶منابع۱۰۷الف: کتاب ها۱۰۷     ۱- کتاب های فارسی۱۰۷     ۲- کتاب های عربی۱۰۹ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها۱۱۱چکیده انگلیسی۱۱۳

  چکیده

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و . ممکن است در بروز این جرم نقش

مطلب دیگر :

خرید از سوپرمارکت آنلاین روکولند در تهران [رپورتاژ‌ آگهی]

 داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۰۶ معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با بهره گرفتن از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :۱-قتل عمد ۲-قصاص ۳-فقه اسلامی ۴-عمل نوعا کشنده

 مقدمه

ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران به تبعیت از فقهای امامیه طی سه بند در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که بند الف آن قتل عمد محض است به این معنا که قاتل واجد قصد فعل و قصد نتیجه بر روی شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع میباشد که به نظر میرسد منظور از معین در این بند ، معین هدفی است نه هویتی زیرا با بررسی و مقایسه ی این ماده با مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ میتوانیم به این نکته دست یا بیم .بنابراین فقط اشتباه در هدف است که موجب خروج از قتل عمد خواهد بود. در مقابل بند های ب و ج انجام عمل نوعا کشنده نسبت به مجنی علیه جانشین قصد ابتدائی و صریح شده است و عنصر روانی قتل عمد را تشکیل می دهد .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*