بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی …

2-6-4. پنومونی بیمارستانی…………………………………………………………………………………………….. 10

2-7. عفونت های بیمارستانی……………………………………………………………………………………………. 11

2-8. استراتژی های درمانی عفونت های اسینتوباکتر بومانی…………………………………………………………. 12

2-9. داروهای ضد میکروبی رایج………………………………………………………………………………………. 12

2-9-1. پلی میکسین ها………………………………………………………………………………………………….. 13

2-9-2.آمینوگلیکوزیدها…………………………………………………………………………………………………. 13

2-9-3.سولباکتام…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-9-4. کینولون ها……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-9-5.تتراسایکلین ها و تایگلیسین ها………………………………………………………………………………… 15

2-9-6.آنتی بیوتیک های بتالاکتام……………………………………………………………………………………… 15

2-9-6-1.پنی سیلین ها…………………………………………………………………………………………………. 15

2-9-6-2.کارباپنم ها……………………………………………………………………………………………………. 17

2-9-6-3.سفالوسپورین ها……………………………………………………………………………………………… 17

2-9-6-4. مونوباکتام ها………………………………………………………………………………………………… 18

2-9-7.دیگر درمان های ترکیبی………………………………………………………………………………………… 18

2-10.مکانیسم عمل آنتی بیوتیک های بتالاکتام………………………………………………………………………. 18

2-10-1.پنی سیلین ها…………………………………………………………………………………………………… 18

2-10-2.کارباپنم ها……………………………………………………………………………………………………… 19

2-10-3.سفالوسپورین ها……………………………………………………………………………………………….. 19

2-11.مکانیسم های مقاومت…………………………………………………………………………………………….. 20

2-11-1.مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی………………………………………………………………………… 20

2-11-2.مکانیسم های مقاومت به بتالاکتام ها………………………………………………………………………… 21

پایان نامه

2-11-2-1. مکانیسم های آنزیمی……………………………………………………………………………………… 21

2-11-2-2.مکانیسم های غیر آنزیمی…………………………………………………………………………………. 21

2-12.طبقه بندی بتالاکتامازها…………………………………………………………………………………………… 22

2-13.بتالاکتامازهای باکتری های گرم منفی…………………………………………………………………………… 24

2-14.بتالاکتامازهای باکتری های گرم مثبت………………………………………………………………………….. 24

2-15.بتالاکتامازهای وسیع الطیف……………………………………………………………………………………… 24

2-16.خصوصیات آنتی بیوتیک های وسیع الطیف……………………………………………………………………. 25

2-17.حساسیت ESBL ها در مقابل آنتی بیوتیک ها………………………………………………………………… 25

2-18.انواعESBL  ها……………………………………………………………………………………………………. 26

2-18-1.بتالاکتامازهای تیپ SHV……………………………………………………………………………………. 26

2-18-2.بتالاکتامازهای تیپ TEM…………………………………………………………………………………… 26

2-18-3.بتالاکتامازهای تیپ OXA…………………………………………………………………………………… 27

2–18-4.بتالاکتامازهای تیپCTX-M……………………………………………………………………………… 27

2-18-5. بتالاکتامازهای تیپ NDM(متالوبتالاکتاماز)……………………………………………………………… 27

2-18-6.بتالاکتامازهای تیپ VIM(متالوبتالاکتاماز)……………………………………………………………….. 28

2-19. فاکتور هایی که بر بیان بتالاکتامازها اثر می گذارند………………………………………………………….. 28

2-20.درمان عفونت های ایجاد شده توسط سویه های مولد ESBL……………………………………………… 29

2-21.کنترل……………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-22.مثال هایی از مکانیسم های مقاومت به بتالاکتام ها……………………………………………………………. 30

2-22-1.مکانیسم مقاومت به کارباپنم ها……………………………………………………………………………… 30

2-22-2.مکانیسم مقاومت به پنی سیلین ها…………………………………………………………………………… 31

2-22-3.مکانیسم مقاومت به مونوباکتام ها…………………………………………………………………………… 32

2-22-4.مقاومت به آمینوگلیکوزیدها………………………………………………………………………………….. 32

2-22-5. مقاومت به پلی میکسین ها…………………………………………………………………………………… 33

2-22-6.مقاومت به کینولون ها…………………………………………………………………………………………. 33

2-22-7.مقاومت به تتراسایکلین ها و تایگلسین ها………………………………………………………………….. 33

2-23.مهارکنندگان بتالاکتامازها………………………………………………………………………………………… 34

2-23-1.مکانیسم عمل مهارکنندگان بتالاکتامازها……………………………………………………………………. 34

2-24.روش های شناسایی آنزیم های ESBL……………………………………………………………………….. 35

2-24-1-1.آزمایش مجاورت دو دیسک……………………………………………………………………………… 35

2-24-1-2.ترکیب دو دیسک…………………………………………………………………………………………… 36

2-24-1-3.آزمایش سه بعدی………………………………………………………………………………………….. 36

2-25.شیوع بیمارستانی و ارزیابی میزان کنترل……………………………………………………………………….. 36

2-26.اپیدمیولوژی جهانی اسینتوباکتر بومانی…………………………………………………………………………. 37

2-27. روش مولکولی دخیل در بررسی باکتری های مولد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف………………… 38

2-27-1. واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)………………………………………………………………………. 39

2-28.سوابق و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 41

 

یک مطلب دیگر :

فصل سوم – مواد و روش‏ها

3-1-وسایل موردنیاز…………………………………………………………………………………………………….. 37

3-2-مواد موردنیاز……………………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-طریقه ساخت محیط های کشت………………………………………………………………………………….. 40

3-3-1.طرز تهیه محیط بلاد آگار(محیط پایه شرکت Merck )………………………………………………….. 40

3-3-2. طرز تهیه محیط نوترینت آگار (شرکت Merck)…………………………………………………………. 40

3-3-3. طرز تهیه محیط SIM(شرکت Merck )………………………………………………………………….. 41

3-3-4. طرز تهیه محیط مک کانکی آگار(شرکت Merck )……………………………………………………… 41

3-3-5. طرز تهیه محیط اوره براث(شرکت Merck )……………………………………………………………… 42

3-3-6. طرز تهیه محیط مولر هینتون آگار(شرکت Merck ):…………………………………………………………. 42

3-3-7. طرز تهیه محیط MRVP(شرکت Merck )………………………………………………………………….. 52

3-3-8. طرز تهیه محیط BHI براث(شرکت Merck)……………………………………………………………. 52

3-3-9. طرز تهیه محیط TSI(شرکت Merck ):………………………………………………………………….. 53

3-3-10. طرز تهیه محیط سیمون سیترات (شرکت Merck )……………………………………………………. 54

3-3-11. طرز تهیه محیط OF(شرکت Merck ):…………………………………………………………………………………….. 54

3-4. روش انجام این پژوهش…………………………………………………………………………………………… 55

3-4-1.جمع آوری نمونه………………………………………………………………………………………………… 55

3-4-2.جداسازی باکتری ها…………………………………………………………………………………………….. 55

3-4-3. نگه داری باکتری ها در 80- درجه سلسیوس………………………………………………………………. 57

3-5.آنتی بیوگرام………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-5-1-تهیه سوسپانسیون باکتریایی…………………………………………………………………………………………. 57

3-5-2-روش آنتی بیوگرام……………………………………………………………………………………………… 58

3-6.استخراج ژنوم به روش جوشاندن…………………………………………………………………………………. 59

3-7. اندازه گیری غلظت DNA ژنومیک تخلیص شده……………………………………………………………… 59

3-8. الکتروفورز محصول استخراج ژنوم………………………………………………………………………………. 59

3-9.مواد و وسایل مورد نیاز برای اجرای PCR……………………………………………………………………… 59

3-9-1.DNA الگو………………………………………………………………………………………………………. 59

3-9-2.Master Mix…………………………………………………………………………………………………. 60

3-9-3.پرایمر……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-9-4.محلول کار پرایمر PCR……………………………………………………………………………………….. 61

3-10.روش اجرا PCR………………………………………………………………………………………………….. 61

3-11.مواد و وسایل مورد نیاز برای اجرای الکتروفورز………………………………………………………………. 63

3-11-1.بافرTBE 5X………………………………………………………………………………………………….. 63

3-11-2.بافر TBE 1X…………………………………………………………………………………………………. 63

3-11-3.ژل آگارز 5/1 درصد…………………………………………………………………………………………. 63

3-12.روش انجام الکتروفورز…………………………………………………………………………………………… 64

3-13.تعیین توالی…………………………………………………………………………………………………………. 64

فصل چهارم – نتایج و بحث

4-1.جداسازی، کشت، تشخیص نمونه های باکتری………………………………………………………………….. 65

4-1-1. درصدو تعداد گونه های مختلف موجود در نمونه های جدا شده از بیماران…………………………….. 65

4-1-2. نتایج تست های افتراقی برای گونه های اسینتوباکتر بومانی……………………………………………….. 67

4-1-3. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن…………………………………………………… 67

4-1-3-1.نتایج حاصل از روش دیسک دیفیوژن برای تمام ایزوله های اسینتوباکتر بومانی…………………….. 67

4-1-3-2. تهیه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی………………………………………………………………………… 69

4-2.استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………… 72

4-3.نتایج بدست آمده در بررسی ژن کد کننده آنزیمblaVIM…………………………………………………… 73

4-4.نتایج بدست آمده در بررسی ژن کدکننده آنزیم blaNDM………………………………………………….. 74

4-5:.بحث………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

فصل پنجم – نتیجه‏گیری

5-1- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-2-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 82

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 83

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 94

 

فهرست جدول‏ها

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول2-1:طبقه بندی بتالاکتامازها در باکتری های گرم منفی………………………………………………………………………….. 23

جدول شماره 3-1: ترکیبات پایه ی محیط بلاد آگار………………………………………………………………………………………… 49

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*