بررسی مقایسه­ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ­توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ­بوویس به روش …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد: پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

فهرست مطالب 

 

چکیده 1
فصل اول- مقدمه 3
1-1. کلیات سل 4
1-2. بیان مسئله 5
1-3. اهمیت و ضرورت 7
1-4. اهداف 8
فصل دوم- پیشینه تحقیق 9
2-1. تاریخچه 10
2-2. مایکوباکتریوم­ها 11
2-3. طبقه­بندی مایکو باکتریوم­ها 12
2-3-1. فتو کروموژن 13
2-3-2. اسکوتوکروموژن 13
2-3-3. غیر کروموژن 14
2-3-4. سریع الرشد 14
2-4. باکتریولوژی سل 14
2-5. مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی 15
2-6. خصوصیات رشد 16
2-7 . فیزیولوژی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 17
2-7-1. انتقال مواد غذایی توسط غشاء خارجی 18
2-7-2. انتقال توسط غشاء داخلی 18
2-7-2-1. انتقال ترکیبات حاوی کربن 18
2-7-2-2. انتقال ترکیبات غیر کربن 19
2-8. فاکتورهای ویرولانس 20
1-9. دیواره سلولی 21
2-10. بیوشیمی دیواره سلولی 23
2-11. بیماری­زایی 23
2-11-1. مکانیسم بیماری­زایی 25
2-12. درمان سل 26
2-12-1. درمان سل حساس به دارو 26
2-12-2. درمان سل مقاوم به دارو 26
2-13. مقاومت دارویی مایكوباكتریوم توبركلوزیس 27
2-14. مکانیسم مولکولی مقاومت دارویی 28
2-14-1. مقاومت به ریفامپین 28
2-14-2. مقاومت به ایزونیازید 29
2-14-3. مقاومت به پیرازین آمید 29
2-14-4. مقاومت به اتامبوتول 30
2-14-5. مقاومت به استرپتومایسین 30
2-14-6. فلورو کینولون­ها 30
2-14-7. آمینوگلیکوزیدها 31
2-14-8. سیکلوسرین 31
2-14-9. پاراآمینوسالیسیلیک 32
2-15. انواع سل 33
2-15-1. سل ریوی 33
2-15-2. سل خارج ریوی 33
2-15-2-1. سل عقده­های لنفاوی 33
2-15-2-2. سل پلور 34
2-15-2-3. سل استخوانی 34
2-15-2-4. سل سیستم عصبی مرکزی 34
2-15-2-5. سل شکمی 34
2-15-2-6. سل دستگاه تناسلی 35
2-15-2-7. سل پریکاردیت 35
2-15-2-8. سل ارزنی 35
2-16. سل در کودکان 36
2-17. سل و ایدز 36
2-18. روش­های تشخیص سل 37
2-18-1. تست پوستی 37
2-18-2. کشت 37
2-18-3. تهیه اسمیر 38
2-18-4. تکنیک PCR 38
2-18-5. بررسی اینترفرون گاما 38
2-18-6. رادیوگرافی ریه 39
2-19. اپیدمیولوژی 39
2-19-1. وضعیت بیماری سل انسانی در ایران 41
2-20. مایکوباکتریوم بوویس 44
2-20-1. اهمیت سل گاوی 45
2-21. مایکوباکتریوم بوویس ب.­ث.­ژ 45
2-21-1. فیلوژنی 45
2-21-2. تاریخچه BCG 48
2-21-3. تاریخچه تولید و مصرف واکسن ب.ث.ژ در ایران 50
2-21-4. ایمنی­زایی 51
2-21-5. لزوم طراحی واکسن جدید 52
2-22. پروتئومیکس مایکوباکتریوم­ها 53
2-23. پیشینه تحقیق پروتئومیکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بوویس 58
فصل سوم- مواد و روش­ها 61
3-1. نمونه­گیری 63
3-2. کشت و جداسازی باکتری 64
3-2-1. مواد مورد نیاز برای تولید محیط لوون اشتاین جانسون به میزان 5/1 لیتر 64
3-2-2. طرز تهیه محیط کشت 64
3-2-3. آلودگی­زدایی و تغلیظ نمونه­ها 65
3-2-3-1. آماده سازی محلول­ها 66
3-2-4. روش کار کشت 66
3-2-4-1. محیط کشت حاوی تیوفن 2- کربوکسیلیک اسید هیدرازید 67
3-3. تشخیص میکروسکوپی مایکوباکتریوم­ها 67
3-3-1. تهیه گستره 67
3-3-2. رنگ­آمیزی اسید-فست فلورسنس اورامین O 68
3-3-3. رنگ­آمیزی ذیل-­ نلسون 69
3-3-4. رنگ­آمیزی کینون (رنگ­آمیزی سرد) 70
3-3-5. بررسی و آزمایش گسترش 71
3-4. بررسی لوله­های کشت 71
3-5. شناسایی و تعیین­ هویت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بوویس 72
3-5-1. تست نیاسین 77
2-5-1-1. معرف­ها و مواد لازم تست نیاسین 72
3-5-1-2. آماده­سازی محلولها ی نیاسین 72
3-5-1-3. مراحل کارتست نیاسین 73
3-5-2. آزمون­های احیای نیترات 73
3-5-2-1. معرف­ها و مواد لازم تست نیترات 73
3-5-2-2. آماده­سازی معرف­های تست نیترات 74
3-5-2-3. مراحل انجام کار تست نیترات 74
3-5-2-4. استاندارد­های احیاء نیترات 74
3-5-3. تست کاتالاز 75
3-5-3-1. محیط و مواد مورد نیاز 76
3-5-3-2. آماده­سازی محلولهای تست کاتالاز 76
3-5-3-3. مراحل انجام آزمایش روش نیمه کمی کاتالاز و کاتالاز 68 درجه 76
3-5-3-4. نتایج و تفسیر آزمایش کاتالاز 77
3-5-4. حساسیت به تیوفن 2- کربوکسیلیک هیدرازید (TCH) 77
3-6. آزمایشات حساسیت داروئی در مایکوباکتریوم­ها 77
3-6-1. تهیه محلول استاندارد مک فارلند 78
3-6-2. تهیه سوسپانسیون باکتری 78
3-7. کشت سویه­های انتخابی در محیط میدل بروک 7H9 78
3-7-1. مواد مورد نیاز 78
3-7-1-1. آماده­سازی محیط 78
3-7-1-2. انتحاب سویه­ها و کشت 80
3-8. جمع­آوری سویه­ها میکروبی، استخراج و خالص­سازی پروتئین 80
3-8-1. استخراج پروتئین­های غشایی 80
3-8-1-1. مواد مورد نیاز 80
3-8-1-2. تهیه بافر و محلول­ها 80
3-8-1-3. روش کار 81
3-8-1-4. استخراج پروتئین­های ترشحی 81
3-8-2. خالص­سازی پروتئین 81
3-8-2-1. مواد مورد نیاز 81
3-8-2-1-1. آماده­سازی محلول­ها و مواد 81
3-8-2-1-2. روش کار ترسب پروتئین­های غشایی 83
3-8-2-1-3. ترسیب پروتئین­های ترشحی 83
3-8-2-2. تعیین غلظت پروتئین­ها 84
3-8-2-2-1.  مواد مورد نیاز 84
3-8-2-2-2. آماده­سازی محلول­ برادفورد 85
3-8-2-2-3. روش کار 85
3-9. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید(تک بعدی) 85
3-9-1. مواد مورد نیاز 86
3-9-2. آماده­سازی مواد 86
3-9-3. روش کار 88
3-9-3-1. رنگ­­آمیزی کوماسی بلو R-250 90
3-9-3-2. رنگ­آمیزی Blue Silver Staining 90
3-10. تصویر برداری و آنالیز ژل­ها 90
فصل چهارم- نتایج 91
4-1. جمعیت مورد مطالعه 92
4-2. درصد سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جمع­آوری شده از بیماران با توجه به موضع جداسازی 93
4-3. مشاهده لام رنگ­آمیزی اسید-فست فلورسنس اورامین O 93
4-4. مشاهده لام رنگ­آمیزی ذیل-نلسون 94
4-5. نتایج کشت­ها 94
4-6. آزمون­های بیوشیمیایی وحساسیت آنتی­بیوتیکی 95
4-7. نتایج تعیین غلظت پروتئین­ها 97
4-8. نتایج مربوط به تفکیک پروتئین­ها بر اساس وزن مولکولی 98
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری 102
پیشنهاد 108
منابع 109
چکیده انگلیسی 117
   

 

 

 

 

فهرست نمودارها 

 

2-1: میزان بروز بیماری سل در طول 46 سال گذشته در ایران 41
4-1: نتایج کشت مثبت 92
4-2: منحنی استاندارد 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*