بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش­ آموزان مقطع متوسطه …

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 10

1-5- سؤالات تحقیق.. 11

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 11

1-6-1-تعاریف مفهومی.. 11

1-6-2-  تعاریف عملیاتی.. 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2-  تعریف اثربخشی.. 15

2-3- روش‌های تفکر در تدریس اثربخش… 16

2-4- تعاریف تدریس… 17

2-5- تدریس به‌عنوان یک علم. 18

2-6- تدریس چگونه فعالیتی است؟. 19

2-7- ویژگی‌های تدریس مؤثر. 20

2-8- استفاده از روش‌های تدریس خلاق.. 21

2-9- ویژگی‌های معلم. 21

2-10- تدریس، به‌عنوان یک هنر. 22

2-11- آیزنر  تدریس را به چهار دلیل، واجد خصیصه هنری دانسته است… 23

2-12- نقل ‌قول جالبی از لئوتولستوی در وصف بهترین معلم. 25

2-13- روش‌های نوین تدریس… 25

2-13-1- تعریف روش… 25

2-14-تقسیم‌بندی روش تدریس… 26

2-15- روش‌های نوین تدریس… 28

2-15-1- روش كنفرانس (گــــرد هم‌آیی) 28

2-15-2- روش شاگرد ـ استادی.. 28

2-15-3- روش چند حسـی (مختلط) 28

2-15-4- روش حل مسئلـه. 29

2-15-5- روش پروژه‌ای.. 29

2-15-6- شیوه سخنرانی.. 30

2-15-7- شیوه بازگویی.. 31

2-15-8 – شیوه پرسش و پاسخ.. 31

2-15-9- شیوه تمرینی.. 31

2-15-10- شیوه بحثی.. 32

2-15-11- شیوه نمایشی.. 32

2-15-12-  شیـوه آزمایشـی (روش اجرا كردن یا یادگیری به‌وسیله عمل) 32

2-15-13- شیوه گردش علمی.. 33

2-15-14- استفاده از منابع دیداری و شنیداری 33

2-15-15- الگوی كاوشگری به شیوه حقوقی.. 33

2-15-16- الگوی آموختن كنترل خود. 34

2-15-17- الگوی ایفای نقش… 34

2-16- روش كارگاهی.. 35

2-16-1- سمینار. 35

2-16-2- كنفرانس… 35

2-16-3- سمپوزیوم. 35

2-17-  روش تدریس كارگاهی.. 35

2-17-1- مرحله ارائه درس کوتاه 35

پایان نامه

2-17-2- مرحله فعالیت و كار. 35

2-17-3- مرحله مشاركت: 36

2-17-3-1-  مرحله درسی كوتاه و فشرده 36

2-17-3-2- مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی.. 36

2-17-3-3- مرحله مشاركت و جمع‌بندی.. 37

2-18- الگوی دریافت مفهوم. 37

2-19- الگوی تفكر استقرایی.. 38

2-19-1- مراحل تدریس الگوی تفكر استقرایی عبارت‌اند از. 38

2-20- الگوی آموزش كاوشگری.. 38

2-20-1- مراحل تدریس این الگو عبارت است از. 38

2-21-  الگوی پیش سازمان دهنـــده 39

2-21-1- مراحل پیش سازمان دهنده: 39

2-22- الگوی یادسپاری.. 39

2-22-1- مراحل تدریس این الگو عبارت است از. 39

2-23- الگوی رشد عقلی.. 40

2-23-1- مـراحل تدریس این الگو عبارت‌اند از. 40

2-24- الگوی كاوشگری علمی.. 40

2-24-1- مـراحل این الگو عبارت‌اند از. 40

2-25- الگوی تدریس غیرمستقیم. 41

2-25-1- مراحل تدریس این الگو عبارت‌اند از. 41

2-26- الگوی بدایع پردازی (افزایش تفكر خلاق) 41

2-26-1- مراحل تدریس این الگو عبارتنداز. 42

2-27- الگوی آگاهی یابی.. 42

2-27-1- مـراحل این الگو عبارت‌اند از. 42

2-28- الگوی دیدار  در كلاس درس… 43

2-28-1-  مــــراحل این الگو عبارت‌اند از. 43

2-29- الگوی پژوهش گروهی (تفحص گروهی) 43

2-30- الگوی آموزش آزمایشگاهی.. 44

2-31- الگوی كاوشگری علوم اجتماعی.. 44

یک مطلب دیگر :

2-32- الگوی یادگیری در حد تسلط آموزش مستقیـــم. 44

2-32-1- (نظریه اجتماعی یادگیری) 44

2-33- الگوی آموزش برای رشد مفهوم و مهارت… 45

2-33-1- این الگو معمولاً به دو صورت زیر است: 45

2-34-روش ایفای نقش… 45

2-35-تعریف آموزش… 46

2-36- ادغام روش‌ها، بهترین الگوی آموزش… 47

2-36-1- گفت‌وگوی درونی.. 47

2-36-2- گفت‌وگو با دیگر دانش آموزان. 47

2-36-3- مشاهده 47

2-36-4- تجربه عملی.. 47

2-36-5- استفاده از الگوی تجربه و گفت‌وگو. 47

2-37- توسعه روش‌های تدریس… 48

2-38- یادگیری استدلالی.. 48

2-39- تعریف یادگیری.. 50

2-39-1- یادگیری چیست؟. 50

2-40- انواع یادگیری.. 52

2-41- تعریف ارزشیابی.. 52

2-41-1- اهمیت ارزشیابی معلم. 52

2-41-2- مهم‌ترین اهداف ارزشیابی معلم. 53

2-41-3- تعریف ارزشیابی معلم. 53

2-41-4- روش‌های ارزشیابی معلم. 53

2-42- ارزشیابی.. 66

2-42-1- انواع ارزشیابی.. 66

2-43- پیشینه‌ی تحقیق: 67

2-43-1- پیشینه خارجی.. 67

2-43-2- پیشینه داخلی.. 69

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 73

3-2- روش‌ تحقیق.. 73

3-3- روش کار. 74

3-4- جامعه آماری.. 75

3-5- روش نمونه‌گیری.. 75

3-6- ابزار گردآوری داده‌ها 76

3-7- روایی پایایی ابزار. 77

3-8-متغیرهای پژوهش… 77

3-9- تعریف متغیرهای تحقیق.. 78

3-10- روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 79

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها (یافته‌ها)

4-1- مقدمه. 81

4-2- تجزیه و تحلیل ویژگی‌های پاسخ‌گویان. 81

4-3-تجزیه و تحلیل نظرات معلمان: 88

4-3-1- معلمان اثربخشی تدریس خود را چگونه ارزیابی می‌کنند؟. 88

4-4- تجزیه و تحلیل نظرات دانش آموزان: 88

4-4-1-  دانش آموزان اثربخشی تدریس معلمان خود را چگونه ارزیابی می‌کنند؟. 88

4-5- نتایج مقایسه گروه ها 89

4-5-1-  چه تفاوتی بین میزان اثربخشی تدریس معلمان از دیدگاه آنان و دانش آموزان وجود دارد؟. 89

4-5-1-1- هوشمندی.. 89

4-5-1-2- پاسخ‌دهی.. 90

4-5-1-3- انگیزه 91

4-5-1-4- تعهد برای تدریس… 92

4-5-1-5-مکالمه مؤثر. 93

4-5-1-6-  نگرانی برای پیشرفت… 94

4-5-1-7- کمک هدفمند. 95

4-5-1-8. آموزش غیررسمی.. 96

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*