بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش …

1-4-2 دستگاه تناسلی موش صحرایی نر. 10

1-4-3 مایع انزالی (Semen) 12

1-4-4 ساختمان ومورفولوژی اسپرم موش صحرایی نر. 13

1-5 اسپرماتوژنز(spermatogenesis) 13

1-5-1 اسپرمیوژنز(Spermiogenesis) 15

1-6 Busulfan (Myleran) 15

1- 7 Wi-Fi 16

1-7-1 تابش یونیزاسیون غیر مستقیم. 17

1-7-2 دستگاه WI-FI 19

فصل دوم : روش کار

2-1 انتخاب حیوان. 22

2-1-1 گروه بندی حیوان. 23

2-1-2 وزن کردن حیوان. 24

2-2 عصاره سنجد. 24

2-2-1دستگاه های مورد استفاده جهت عصاره گیری.. 24

2-2-2 روش تهیه عصاره هیدرو الکلی سنجد. 27

2-2-3 روش دادن عصاره 27

2-2-4 مبنای انتخاب دوز عصاره 28

2-3 روش آماده کردن داروی بوسولفان. 28

2-3-1 دوز داروی مورد استفاده 28

2-3-2 روش دادن دارو. 29

2-4 روش دادن تابش اشعه Wi-Fi 29

2-4-1 دستگاه های استفاده شده جهت دادن تابش… 29

2-4-2 طرز چیدمان موش ها جهت دریافت اشعه Wi-Fi 30

2-6 روش جمع آوری اسپرم و خون گیری.. 32

2-6-1 روش تهیه اسمیر. 34

2-6-2 طرز تهیه محلول HBSS.. 34

2-6-3 روش استخراج سرم. 34

2-8 پاساژ (Passage) یا گردش بافتی ( Processing) 35

2-9  شمارش اسپرم. 36

2-10  روش رنگ آمیزی اسمیر های تهیه شده از اسپرم. 36

2-11 مواد و وسایل.. 37

فصل سوم : یافته­های پژوهش

3-1- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرم­ها 41

3-2- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده سریع (GI) 43

3-3- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های با حرکت درجا (GII) 46

3-4- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) 48

3-5- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های بدون حرکت (GIV) 51

3-6- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موش­ها 54

3-7- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون. 56

پایان نامه

3-8- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرم­ها 58

3-9- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده سریع (GI) 60

3-10- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های با حرکت درجا (GII) 62

3-11- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) 64

3-12- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های بدون حرکت (GIV) 66

3-13- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موش­ها 67

3-14- یافته­های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون  69

3-15 یافته های مربوط به بررسی تاثیر امواج Wi-Fi، داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی سنجد بر بافت بیضه. 70

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

4-1 عصاره سنجد. 75

4-2  داروی بوسولفان. 76

4-2-1 تاثیر داروی بوسولفان بر تعداد، تحرک اسپرم ها و وزن بیضه موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد بعد از تزریق داروی بوسولفان. 76

4-2-2 تاثیر بوسولفان  بر هورمون تستوسترون  و اثر حفاظتی عصاره سنجد. 77

4-2-3 تاثیر بوسولفان بر بافت بیضه و اثر حفاظتی عصاره سنجد. 78

4-3  Wi-Fi 81

4-3-1  تاثیر اشعه Wi-Fi بر تعداد و تحرک اسپرم و وزن بیضه در موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد در برابر تابش Wi-Fi 81

4-3-2  تاثیر امواج Wi-Fi بر هورمون تستوسترون و اثر حفاظتی عصاره سنجد بر آن  83

4-3-3  تاثیر امواج  Wi-Fi  بر بافت بیضه موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد بر آن  83

پیشنهادها 85

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 87

منابع انگلیسی.. 88

Abstract 100

فهرست جدول­ها

جدول 2-1: لیست وسایل مصرفی.. 37

جدول 2-2: لیست مواد مصرفی.. 38

جدول 2-3: لیست ابزارها و دستگاه های مورد استفاده 39

جـدول 3-1: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرم­ها (میلیون بر میلیلیتر) در گروه­های مختلف   42

جـدول 3-2: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده سریع در گروه­های مختلف   44

جـدول 3-3: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای با حرکت درجا در گروه­های مختلف   47

جـدول 3-4: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­های مختلف   49

جـدول 3-5: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های بدون حرکت در گروه­های مختلف   52

جـدول 3-6: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موش­ها در گروه­های مختلف… 55

جـدول 3-7: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) هورمون تستوسترون در گروه­های مختلف… 57

جـدول 3-8: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرمها (میلیون بر میلیلیتر) در گروه­های مختلف   58

جـدول 3-9: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده سریع در گروه­های مختلف   60

جـدول 3-10: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای با حرکت درجا در گروه­های مختلف   62

جـدول 3-11: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­های مختلف   64

یک مطلب دیگر :

جـدول 3-12: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای بدون حرکت در گروههای مختلف   66

جـدول 3-13: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موشها در گروههای مختلف… 68

جـدول 3-14: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) هورمون تستوسترون در گروههای مختلف… 69

جدول 3-15: 71

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرم­ها در گروه­های مختلف… 43

نمودار 3-3: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های با حرکت درجا در گروه­های مختلف   48

نمودار 3-4: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­های مختلف   50

نمودار 3-5: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای بدون حرکت در گروههای مختلف   53

نمودار 3-6: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موش­ها در گروه­های مختلف… 56

نمودار 3-7: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای هورمون تستوسترون در گروه­های مختلف   57

نمودار 3-8: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرم­ها در گروه­های مختلف… 59

نمودار 3-9: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های پیشرونده سریع در گروه­های مختلف… 61

نمودار 3-10: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های با حرکت درجا در گروه­های مختلف… 63

نمودار 3-11: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­های مختلف… 65

نمودار 3-12: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های بدون حرکت در گروه­های مختلف… 67

نمودار 3-13: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موش­ها در گروه­های مختلف… 68

نمودار 3-14: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) هورمون تستوسترون در گروه­های مختلف… 70

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1: درخت سنجد. 7

شکل 2-1: نمایی از اتاق حیوانات دانشکده علوم پزشکی شیراز. 22

شکل 2-2: دستگاه دسیکاتور. 24

شکل 2-3: دستگاه روتاری.. 25

شکل 2-4: دستگاه پرکولاتور. 26

شکل 2-5: طرز چیدمان موش ها داخل مقید کننده در اطراف مودم Wi-Fi 31

شکل 2-6: تشریح موش صحرایی.. 33

شکل 4-1: تصاویر میکروسکوپی مطالعات بافت شناسی گروه های آزمایشی 1 تا 9. 72

شکل 4-2: تصاویر میکروسکوپی اسمیرهای اسپرم با رنگ آمیزی ائوزین گروه های آزمایشی 1 تا 9. 73

 

چکیده

در این مطالعه تاثیرات داروی بوسولفان و امواج Wi-Fi را بر روند اسپرماتوژنز، بافت بیضه و هورمون تستسترون موش سفید بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد اسپراگوداولی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از عصاره هیدروالکلی میوه سنجد به عنوان یک داروی محافظت کننده در برابر اثرات بوسولفان و امواج Wi-Fi استفاده شد و به صورت مقایسه ای این مطالعه صورت گرفت.برای انجام این تحقیق 100سر موش سفید بزگ آزمایشگاهی نر با وزن 200-250 گرم انتخاب و در شرایط نوری و غذایی مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند. موش ها بر حسب متغیر های تزریق بوسولفان، تابش امواج Wi-Fi و دریافت عصاره سنجد به صورت گاواژ، به طور تصادفی  به 10 گروه 10 تایی تقسیم شدند.

گروه 1 به عنوان گروه کنترل حقیقی(هیچ دارو و اشعه ای دریافت نکردند)، گروه 2 به عنوان گروه شم (2ml/kg آب مقطر به صورت گاواژ به مدت 48 روز دریافت کردند)، گروه 3 به عنوان گروه تجربی 1 (2ml/kg  عصاره هیدرو الکلی سنجد به صورت گاواژ به مدت 48 روز دریافت کردند)، گروه4 به عنوان گروه تجربی 2(یک دوز 5ml/kg  بوسولفان به صورت)Intraperitoneal (Ip)داخل صفاقی) دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز آب و غذای روزانه دریافت کردند)، گروه5 به عنوان گروه تجربی 3 (یک دوز5mg/kg بوسولفان به صورت (Ip)داخل صفاقی دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز 2ml/kg عصاره سنجد، به صورت گاواژ دریافت کردند) گروه 6 به عنوان گروه تجربی 4 (یک دوز 15mg/kg بوسولفان به  صورت Ip دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز آب و غذای روزانه دریافت کردند )، گروه 7 به عنوان گروه تجربی 5(یک دوز 15mg/kg بوسولفان به صورت Ip دریافت کردند سپس به مدت 48 روز عصاره هیدرو الکلی سنجد2ml/kg)) به صورت گاواژ در یافت کردند)، گروه 8 به عنوان گروه تجربی 6( موش ها در داخل مقیدکننده(Restrainer) قرار داده و روزانه  4ساعت به مدت 48 روز در معرض تابش اشعه Wi-Fi قرار گرفتند). گروه 9 به عنوان گروه تجربی 7 ( موش ها میزان 2ml/kg عصاره هیدرو الکلی سنجد به صورت گاواژ دریافت نموده سپس موش ها داخل مقیدکننده(Restrainer) قرار داده شدند و روزانه 4ساعت به مدت 48 روز در معرض تابش اشعه  Wi-Fi قرار داده شدند)، گروه 10 به عنوان گروه کنترل Wi-Fi (موش ها روزانه به مدت 4 ساعت داخل مقیدکننده(Restrainer) به مدت 48 روز بدون دریافت هیچ تابشی قرار داده شدند.)

در روز 50(48 روز پس از تجویز عصاره و تابش Wi-Fi و 49 روز پس از دادن بوسولفان) کلیه موش ها تحت بی هوشی با کلروفرم قرار گرفتند و در ابتدا خون گیری از قلب صورت گرفت برای اندازه گیری هورمون تستوسترون، سپس موش تشریح شده و از یک سانتی متر انتهایی مجرای دفران چپ اسپرم گیری به عمل آمد و ابتدا وضعیت تحرک سپس شمارش اسپرم ها انجام شد. از اسپرم های مزبور اسمیر تهیه شد که با رنگ ائوزین رنگ آمیزی شدند. بافت بیضه چپ نیز جهت مطالعه بافت شناسی برداشته شدند.

نتیجه مطالعات هورمونی کاهش یا افزایش معنا دار سطح تستوسترون را در هیچ کدام گروه ها مشاهده نشد. نتیجه روند اسپرماتوژنز  در گروه هایی که بوسولفان دریافت کرده اند، کاهش معنا دار د تعداد اسپرم، وزن بیضه و و تحرک اسپرم ها مشاهده شد و نشان داده شد که هر چه دوز بوسولفان بالاتر رود اثرات تخریبی آن نیز بالا می رود. در بافت بیضه نیز شاهد کاهش اسپرماتوزوا و اسپرماتید بودیم. استفاده از عصاره سنجد با عث بهبود کیفیت اسپرم شده و نیز در مطالعه بافت شناسی گروهی که دوز 5mg/kg بوسولفان دریافت کرده بودند دادن عصاره سنجد باعث شد که مقدار خیلی کمی از اسپرماتید ها باقی بمانند ولی دوز بالتر بوسولفان عصاره سنجد نتوانست کاری در جهت کنترل تخریب انجام دهد. و اما گروه هایی که امواج Wi-Fi دریافت کرده بودند، امواج روی تعداد اسپرم، وزن بیضه، هورمون تستوسترون و بافت بیضه تاثیری نداشته اما باعث کاهش معنا دار تحرک اسپرم های بارور شد و استفاده از عصاره سنجد میتواند اثر حفاظتی در برابر این امواج داشته باشد.با توجه به نتایج این تحقیق می توان این احتمال را داد که عصاره سنجد با ترکیبات آنتی اکسیدانی که دارد میتواند جلوی آثار مخرب امواج که باعث ایجاد رادیکال های آزاد می شود را بگیرد و با داشتن ویتامین C باعث افزایش وزن بیضه  و دارا بودن ویتامین E باعث بهبود کیفیت اسپرم می شود.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*