بررسی مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و مبادله ای) بر پیامد های استرس

                               

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

عنوان                                                                                                                              صفحه

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ تعریف و تبیین موضوع تحقیق. ۲

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴ اهداف اساسی تحقیق. ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق. ۷

۱-۶ تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق. ۸

۱-۷ مباحث فصول آینده ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲رهبری ۱۲

۲-۲-۱ تعاریف رهبری ۱۴

 

ا

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳ نظریه های نوین رهبری ۱۵

۲-۳-۱ نظریه رهبری فرهمند: ۱۵

۲-۳-۲ رهبری الهام بخش: ۱۵

۲-۴  سیر تکاملی نظریه های هدایت و رهبری ۱۶

۲-۵ رهبری چندگانه ۲۵

۲-۶ سبک رهبری ۱۷

۲-۶-۱ سبک های عمده رهبری ۱۷

۲-۷نظریه سبک رهبری مبتنی بر موقعیت و انعطاف پذیری ۱۹

۲-۸ رهبران تحول آفرین و مبادله گرا ۲۰

۲-۸-۱ نظریه رهبری تحول آفرین ۲۲

۲-۸-۲ ابعاد رهبری تحول آفرین ۲۴

۲-۸-۳ خصوصیات رهبری تحول آفرین در نظریه ساشکین ۲۵

۲-۸-۴رهبری مبادله ای ۲۷

۲-۸-۵ ابعاد رهبری مبادله گرا: ۲۷

۲-۸-۶ الگوی رهبری تمام عیار ۲۸

۲-۹ تعریف استرس ۲۹

ب

 

 

 

۲-۹-۱ انواع مختلف استرس ۳۳

۲-۹-۲ عوامل ایجاد استرس ۳۴

۲-۹-۳ عوامل استرس زای درون سازمانی ۳۵

۲-۹-۴ وقایع پر استرس و سه جنبه آن ۳۶

۲-۹-۵ تفاوت های فردی در مقابله با فشار عصبی(استرس) ۳۶

۲-۹-۶ مدیریت استرس ۳۷

۲-۹-۷ مراحل استرس ۳۸

۲-۹-۸ دیدگاه مدیران در مورد استرس ۳۹

۲-۹-۹ اثرات استرس بر جامعه و سازمان ها ۴۰

۲-۹-۱۰ مدل های تئوری استرس ۴۰

۲-۹-۱۱ راه حل های مدیریت بحران برای مقابله با انواع استرس ۴۱

۲-۱۰ ارزیابی شناختی ۴۲

۲-۱۰-۱ تهدید و چالش ۴۲

۲-۱۰-۲ نظریه های ارزیابی ۴۵

۲-۱۰-۲-۱ نظریه آرنولددر باره ارزیابی ۴۵

۲-۱۰-۲-۲ نظریه لازاروس درباره ارزیابی ۴۶

۲-۱۰-۳ سیر تحول نظریه های استرس ۴۷

 

 

پ

 

 

۲-۱۰-۴ ارزیابی اولیه ۴۸

۲-۱۰-۵ ارزیابی ثانویه ۴۸

۲-۱۱ حمایت اجتماعی ۴۹

۲-۱۱-۱ تعریف حمایت اجتماعی ۵۰

۲-۱۱-۲ حمایت اجتماعی ادراک شده ۵۱

۲-۱۱-۳ ابعاد حمایت اجتماعی ۵۲

۲-۱۱-۴ اندازه گیری حمایت اجتماعی ۵۳

۲-۱۱-۵ اختلالات روانی ناشی از فقدان حمایت اجتماعی:   ۵۴

۲-۱۱-۶ مدل های چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی برسلامتی ۵۴

۲-۱۱-۶-۱ مدل تاثیر مستقیم یا تاثیر کلی حمایت اجتماعی ۵۵

۲-۱۱-۶-۲ مدل تاثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیر ۵۵

۲-۱۱-۷ ارتباط حمایت اجتماعی با استرس ۵۶

۲-۱۲ کارامدی ۵۷

۲-۱۲-۱ خودکارامدی ۵۷

۲-۱۲-۲ ابعاد خودکارامدی ۶۰

۲-۱۲-۳ منابع خودکارامدی: ۶۱

۲-۱۲-۴ تفاوت خودکارامدی و اعتمادبه نفس ۶۱

۲-۱۲-۵ عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی و چگونگی تاثیر گذاری آن ۶۲

ت

 

۲-۱۲-۷ تاثیر خودکارامدی بر عواطف: ۶۳

۲-۱۲-۸ خودکارامدی با سلامت روان ۶۳

۲-۱۲-۹ رابطه استرس با خودکارامدی ۶۴

۲-۱۲-۱۰ خودکارامدی و کنار آمدن با استرس ۶۴

۲-۱۳ احساسات ۶۴

۲-۱۳-۳ احساسات مثبت ۶۵

۲-۱۳-۴ احساسات منفی ۶۶

۲-۱۳-۵ ارتباط بین احساسات مثبت و منفی ۶۶

۲-۱۳-۷ برنامه زمانبندی احساسات مثبت و منفی ۷۶

۲-۱۳-۸ اثرات استرس بر احساسات ۶۸

۲-۱۴پیشینه تحقیق ۶۸

۲-۱۴-۱ تحقیقات داخلی ۶۸

۲-۱۴-۲ تحقیقات خارجی ۷۱

۲-۱۵ خلاصه فصل دوم ۷۳

 

ج

 

 

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه ۸۵

۳-۲ نوع و روش تحقیق ۸۵

۳-۲-۱ تحقیقات علمی بر اساس هدف ۸۵

۳-۲-۲ تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش ۸۵

۳-۳ جامعه آماری ۸۵

۳-۴ نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه ۸۶

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۸۷

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۸۸

۳-۷ متغیرهای پژوهش ۸۹

۳- ۸ پایایی و روایی پرسشنامه ۸۹

۳-۸-۱ روایی پرسشنامه.۹۰

۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه ۹

۳-۹ مدل مفهومی تحقیق ۹۱

۳-۱۰ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

چ

 

 

۳-۱۱ خلاصه فصل ۹۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱: توصیف شاخصهای دموگرافیک (ویژگی های عمومی)   ۹۶

۴-۱-۱: وضعیت جنسیت پاسخگویان: ۹۶

۴-۱-۲: وضعیت سن پاسخگویان.۹۷

۴-۱-۳: وضعیت سنوات خدمت  پاسخگویان ۹۸

۴-۲سوالات تحقیق ۹۹

۳-۴ خلاصه فصل چهارم ۱۲۹

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه ۱۳۱

۵-۲ خلاصه تحقیق ۱۳۱

۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۳۲

۵-۳-۱ بررسی فرضیه ۱ ۱۳۲

۵-۳-۲ بررسی فرضیه ۲ ۱۳۲

۵-۳-۳  فرضیه۳ ۱۳۳

ح

 

 

۵-۳-۴ فرضیه ۴ ۱۳۳

۵-۳-۵ فرضیه ۵ ۱۳۴

مطلب دیگر :

۵-۳-۶ فرضیه ۶ ۱۳۴

۵-۳-۷ فرضیه ۷ ۱۳۵

۵-۳-۸ فرضیه ۸ ۱۳۵

۵-۳-۹ فرضیه ۹ ۱۳۶

۵-۳-۱۰ فرضیه ۱۰۱۳۶

۵-۴ پیشنهادات تحقیق ۱۳۶

۵-۴-۱ پیشنهادات برای محققان آتی ۱۳۶

۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۳۷

۵-۶ خلاصه فصل پنجم ۱۳۷

 

فهرست نگاره

عنوان                                                                                                                  صفحه

نگاره ۲-۱: تعاریف رهبری از دیدگاه صاحبنظران. ۱۴

نگاره ۲-۲: نظریه های اساسی رهبری. ۲۲

نگاره۲-۳: مولفه های اصلی تشکیل دهنده رهبری تحول بخش و مراوده ای. ۳۱

دنگاره ۲-۴: الگوهای رهبری تحول آفرین. ۳۵

خ

 

 

نگاره ۲-۵ الگوی رهبری تمام عیار.۳۸

نگاره۲-۶: مراحل سه گانه استرس. ۴۸

نگاره۲-۷: مدل استرس. ۵۰

نگاره ۳-۱ تعداد پرسشنامه ها بر حسب شهرستان های منتخب. ۸۷

نگاره ۳-۲ طیف لیکرت. ۸۹

نگاره ۳-۳: سوالات مربوط به مقیاس های پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری تحول آفرین و مبادله ای. ۹۰

نگاره ۳-۴: سوالات مربوط به مقیاس های پرسشنامه محقق ساخته  ۹۰

نگاره ۳-۵ محاسبه آلفای کرونباخ. ۹۲

نگاره ۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخگویان.   ۹۶

نگاره ۴-۲: درصد فراوانی وضعیت جنسیت پاسخگویان. ۹۶

نگاره ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. ۹۷

نگاره ۴-۴: درصد فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. ۹۷

نگاره ۴-۵: توزیع فراوانی وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان. ۹۸

نگاره ۴-۶: درصد فراوانی وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان. ۹۸

نگاره ۴-۷: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و پیامد های استرس. ۹۹

نگاره۴-۸: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و پیامدهای استرس. ۱۰۰

نگاره ۴-۹: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و پیامدهای استرس ). ۱۰۱

د

 

نگاره ۴-۱۰ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۰۱

نگاره۴-۱۲: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و پیامدهای استرس. ۱۰۳

نگاره ۴-۱۳: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و پیامدهای استرس ). ۱۰۴

نگاره ۴-۱۴ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۰۴

نگاره ۴-۱۵: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و حمایت اجتماعی. ۱۰۵

نگاره۴-۱۶: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و حمایت اجتماعی۱۰۶

نگاره ۴-۱۷: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و حمایت اجتماعی). ۱۰۷

نگاره ۴-۱۸ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۰۷

نگاره ۴-۱۹: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و خودکارامدی. ۱۰۸

نگاره۴-۲۰: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خودکارامدی ۱۰۹

نگاره ۴-۲۱: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و خودکارامدی). ۱۱۰

نگاره ۴-۲۲ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۱۰

نگاره ۴-۲۳: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و ارزیابی عوامل استرس زا. ۱۱۱

نگاره۴-۲۴: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و ارزیابی عوامل استرس زا. ۱۱۲

نگاره ۴-۲۵: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و ارزیابی عوامل استرس زا). ۱۱۳

نگاره ۴-۲۶ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۱۳

نگاره ۴-۲۷: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و احساسات. ۱۱۴

نگاره۴-۲۸: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و احساسات. ۱۱۵

نگاره ۴-۳۰ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۱۶

نگاره ۴-۳۱: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای و حمایت اجتماعی. ۱۱۷

نگاره۴-۳۲: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و حمایت اجتماعی. ۱۱۸

نگاره ۴-۳۳: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و حمایت اجتماعی). ۱۱۹

نگاره ۴-۳۴ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۱۹

نگاره ۴-۳۵: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای و خودکارامدی. ۱۲۰

نگاره۴-۳۶: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و خودکارامدی. ۱۲۱

نگاره ۴-۳۷: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و خودکارامدی). ۱۲۲

نگاره ۴-۳۸ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۲۲

نگاره ۴-۳۹: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای  و ارزیابی عوامل استرس زا. ۱۲۳

نگاره۴-۴۰: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و ارزیابی عوامل استرس زا. ۱۲۴

نگاره ۴-۴۱: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و ارزیابی عوامل استرس زا). ۱۲۵

نگاره ۴-۴۲ نتایج تحلیل رگرسیون. ۱۲۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*