بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه ­های فرزندپروری در پرستاران شیفت در …

تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………..12

شیوه های حل تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………12

شیوه های فرزندپروری……………………………………………………………………………………………………………………..12

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم پیشینه پژوهش

تعارض……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

زمینه‌های آشکار تعارض همسران……………………………………………………………………………………………………….23

زمینه‌های پنهان تعارض همسران…………………………………………………………………………………………………………25

سبک‌های شایع مدیریت تعارض………………………………………………………………………………………………………..25

سبک‌های غیرمؤثر و مشکل‌ساز………………………………………………………………………………………………………….26

سبک مؤثر مدیریت تعارض……………………………………………………………………………………………………………….27

«نگرش» و «نیاز» دو مقوله‌ در تعارض همسران…………………………………………………………………………………….28

تعارض زناشویی از نظروایل………………………………………………………………………………………………………………32

دیدگاه های تعارض………………………………………………………………………………………………………………………….32

دیدگاه سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….32

هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر………………………………………………………………………………………………33

عوامل تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………….34

زمینه های تعارضات زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….34

حل هر تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..35

سبک ها واستراتژی های حل تعارض…………………………………………………………………………………………………36

۴ اشتباه مهلک………………………………………………………………………………………………………………………………….38

۵ سوال اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………39

کمک به زوج ها به چه قیمتی…………………………………………………………………………………………………………….41

ماهیت تعارض زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………42

مراحل بروز تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….44

موضوع تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..45

چرخه زندگی و تعارضات زناشویی……………………………………………………………………………………………………49

سبک های حل تعارض زناشویی………………………………………………………………………………………………………..52

خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………54

شیوه فرزندپروری و تعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………56

تاریخچه شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………….58

طبقه بندی انواع شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………..59

الگوه های جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………………………………65

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………………67

بُعد «گرم» بودن والدین……………………………………………………………………………………………………………………..68

بُعد «کنترل»……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

مهارت فرزند پروری…………………………………………………………………………………………………………………………70

تأثیر شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………………..72

عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………74

پیامدهای شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………..74

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………76

تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..76

تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….85

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..86

فصل سوم فرآیند روش شناختی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………90

گروه نمونه گیری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..90

گروه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………90

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….91

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..91

ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………92

پرسشنامه سبک های حل تعارض  (ROCI-II) نسخهB ……………………………………………………………………….92

معرفی آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………92

نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر آن………………………………………………………………………………………………………95

پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….99

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند………………………………………………………………………………..102

معرفی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………102

شیوه ی نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………….103

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………103

شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….104

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..104

پایان نامه

فصل چهارم یافته های تحقیق

 

یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….107

 

الف: داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………107

 

ب: یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………114

آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………114

فصل پنجم نتیجه گیری

نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………..120

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 122

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………122

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..124

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………126

پیوست

الف) پرسشنامه سبک هاب حل تعارض زناشویی……………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..135

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول(1-3) انواع روش های محاسبه شده پایایی خرده مقیاس های ROCI-II توسط رحیم (1983)………….96

جدول2-3……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

جدول (3-3): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس ها ROCI-II……………………………………………98

جدول (4-3): ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ تحقیق حقیقی و همکاران (1391 )برای خرده مقیاس هاROCI-II..99

جدول (5-3): محاسبه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت بارتلت در تحقیق حقیقی و همکاران (1391 ) برای پرسشنامه  

یک مطلب دیگر :

رشته روانشناسی

ROCI-II……………………………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول (6-3): مشخصه های آماری پنج عامل مقیاس سبک های حل تعارض به روش مولفه های اصلی…………………….101

جدول شماره 4-1: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب جنسیت را نشان می دهد………………………..107

جدول شماره 4-2: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب سن را نشان می دهد………………………………108

جدول شماره 4-3: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب تحصیلات را نشان می دهد……………………..110

جدول شماره 4-4: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب شیفت کاری را نشان می دهد………………….111

جدول شماره 4-5: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….112

جدول شماره 4-6: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….113

جدول شماره 4-7: تحلیل واریانس  چندمتغیری (MANOVA) روی خرده مقیاس های حل تعارض…….114

جدول شماره 4-8: تحلیل واریانس  چندمتغیری (MANOVA)روی خرده مقیاس های سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………………………..115

جدول شماره 4-9:  همبستگی بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض…………………116

جدول شماره 4-10:  همبستگی بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض……………………117

جدول شماره 4-11:  همبستگی بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض……………………118

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار شماره 4-1: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه……………………………………..108

نمودار شماره 4-2: وضعیت فراوانی و درصد برحسب سن در گروه نمونه…………………………………………….109

نمودار شماره 4-3: وضعیت فراوانی و درصد برحسب تحصیلات گروه نمونه……………………………………….110

نمودار شماره 4-4: وضعیت فراوانی و درصد برحسب شیفت کاری در گروه نمونه………………………………..111

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (1-3). سبک روبرو شدن با تعارض بین فردی…………………………………………………………………………….94

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

قرآن کریم زوجیت را آیت بزرگ خداوند می داند که مرکز پیدایی و پرورش آرامش، مروت و رحمت است (روم، آیه2 )

پیشرفت و رشد همه انسان ها در گرو تشکیل زندگی و خانواده است از اساسی ترین و مهم ترین نهادهای همه جوامع است. امروزه تحولات، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های معاصر ما را با مسائل خاصی رو به رو کرده است (فنیفر1387، ص3 )

تعارض[1] جزئی لاینفک از زندگی انسان است و بنابراین مسأله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا ندارد، زیرا در هر حال وجود نخواهد داشت،  نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مسأله برخورد می شود و مورد رسیدگی قرار گیرد (ایزدی، 1379، ص67). تعارض بین والدینی[2] یکی از مشکلاتی است که کودکان سراسر دنیا  با آن مواجه هستند و تقریباً همه کودکان حدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را به عنوان تنیدگی معرفی می کنند (کامینگز و همکاران[3]، 2007). چگونگی تعامل والد-کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان مورد استفاده قرار می گیرد و تعامل هایی که معمولاً  همراه با خصومت متقابل، بدبینی،  کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب های روانی کودکی دخالت دارد (هالن ستین[4]، 2001، ص79).

مطالعه روابط والدین و کودک، یکی از بحث های علم روان شناسی را تشکیل می دهد، روابط بین کودکان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام شبکه ای از بخش هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که او را طرد کنند،

و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری، 1379 ، ص36).

اسمارت[5](2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی های دوران کودکی دخالت دارند (هالن ستین، 2001، ص78).

پژوهش های متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبک های فرزندپروری جهانی (برای مثال: مقتدر، مستبد، سهل گیر)، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقراری نظم)، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ[6] و استین برگ[7] (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبک فرزند پروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامدها داشت (سامروف[8]، 2004، ص56).

 

بیان مسأله

خانواده سالم ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهای آدمی می باشد. یکی از مهم ترین نقش های خانواده بقای نسل ، تربیت فرزندان سالم و کارآمد و مفید برای جامعه است و هر گونه موفقیت و فراز و نشیبی که در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و کاستی که بر خانواده تحمیل می شود در وهله اول

 

اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت ( شمس 1377).پارگراف های یک خطی مورد قبول نیست لطفا ویرایش کنید

تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زوجین در نوع نیازها و روش ارضاء آن خود محور بودن اختلاف درخواسته  و رفتار غیر مسئولانه نسبت به روابط زناشویی است (یانگ[9] و بانگ 2012).

تعارض زناشویی نوعی توافق نداشتن معنادار و مداوم بین دو همسر است که حداقل یکی از آنها آن را گزارش دهد منظور از معنادار بودن تأثیر این مسأله بر عملکرد همسران و منظور از مداوم اشاره به اختلافاتی است که به مرور زمان از بین نمی روند (هالفورد [10] 2001).

(فاوز[11] و اولسون[12] 1992) تعارض زوجین را ناراحتی ناشی از عادات و شخصیت همسر و شکل ارتباط در حوزه­های گوناگون می دانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*