بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران …

استاد راهنما:

 

دکتر ربابه بهارفر

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر سکینه اصغری

 

 

 

فروردین 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مقدمه و تئوری   
بخش اول: کلیات گیاه­شناسی  

 

 

 

مقدمه  
1-1- تیره آرالیاسه 4
1-1-1-مشخصات جنس هدرا 5
1-1-1-1- هدرا پاستوچووی 7
1-1-2- تیره نخود 9
1-1-2-1مشخصات جنس لیلکی 10
1-1-3 شیمی جنس  عشقه 12
1-1-4شیمی جنس لیلکی 13
بخش دوم: روغن­های اسانسی و اثرات دارویی  
2-2- روغنهای اسانسی 15
1-2-1- تعریف 15
1-2-2 شیمی روغن های اسانسی 17
1-2-3 روشهای تهیه و استخراج روغن های اسانسی 18
1-2-3-1 روشهای تقطیر 18
1-2-3-1-1- تقطیر با آب 19
1-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم 19
1-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب 20
1-2-3-2- استخراج توسط حلال 21
1-2-3-3- استخراج به کمک فشار 21
1-2-3-4- استخراج با چربی سرد 21
1-2-3-5- استخراج با چربی داغ 22
1-2-3-6- استخراج به کمک گازها

 

 

22
عنوان صفحه
   
1-2-4- طبقه بندی اسانس ها 23
1-2-4-1- اسانس های طبیعی 23
1-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی 23
1-2-4-3- اسانس های مصنوعی 24
1-2-5- کاربرد روغن های اسانسی 24
1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها 25
1-2-6-1- اثرات گوارشی 25
1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی 25
1-2-6-3- اثرات تنفسی 25
1-2-6-3- اثر کاهش قند خون 26
1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی 26
1-2-6-5- اثرات پوستی 26
1-3- عصاره گیری 27
1-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی 27
1-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج) 28
1-3-2-1- روش خیساندن 28
1-3-2-2- پرکولاسیون 28
1-3-2-3- هضم 29
1-3-2-4- روش دم کردن 29
1-3-2-5- روش سوکسله 29
بخش سوم: شیمی ترپنوییدها  
1-3-1 شیمی ترپنوییدها 31
1-3-2 طبقه بندی ترپنوییدها 32
1-3-2-1 همی ترپنوییدها 32
1-3-2-2مونو ترپنوییدها 32
1-3-2-3  سزکویی ترپنوییدها 34
1-3-2-4 دی ترپنوییدها 36
1-3-2-5 سستر ترپنوییدها 37
عنوان     صفحه

 

 

1-3-2-6 تریترپنوییدها 37
1-3-2-7 تترا ترپنوییدها 38  
1-3-2-8 پلی ترپنوییدها 38  
         

بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت

1-4-آنتی اکسیدان ها                                                                                                     40

1-4-1-تعریف علمی                                                                                                    40

1-4-1-1- ویژگی های آنتی اکسیدان ها                                                                           40

1-4-1-2-  دامنه فعالیت آنتی اکسیدان ها                                                                          42

1-4-1-3- ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی                                                               43

1-5- آنتی باکتریال ها                                                                                                    44

1-5-1-  بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره                                                                       44

1-5-1-1 شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش45

1-5-1-1-1 استافیلوکوکوس اورئوس                                                                            45

1-5-1-1-2 باسیلوس سوبتیلیس                                                                                   45

1-5-1-1-3 اشریشیاکلی                                                                                             46

1-5-1-1-4- پسودوموناس آئروژینوزا                                                                           46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

چرا پرخوری میکنیم؟

فصل دوم: بخش تجربی    
2-1- اسانس گیری 49  
2-1-1- مواد و وسایل 49  
2-1-1-1-گیاهان مورد استفاده 49  
2-1-1-2- دستگاه­های مورد استفاده 49  
2-1-2-روش کار 50  
2-1-2-1- استخراج اسانس 50  
2-1-2-2- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه 52  
2-2-عصاره گیری 54  
2-2-1- مواد و وسایل 54  
2-2-1-1-گیاه مورد استفاده 54  
2-2-1-2- مواد مورد استفاده 54  
عنوان صفحه  
2-2-1-3- دستگاه مورد استفاده 54  
2-2-2- بررسی شیمیایی گیاه عشقه 54  
2-2-3- جداسازی مواد تشکیل دهنده ی عصاره 55  
2-3- بررسی اثرات آنتی باکتریال 55  
2-3-1- مواد و وسایل 55  
2-3-1-1 گیاه مورد استفاده 55  
2-3-2-1- مواد مورد نیاز 55  
2-3-2-2- وسایل مورد نیاز 55  
2-3-2- روش کار 56  
2-3-2-1- تهیه ی محیط کشت LB 56  
2-3-2-2- باکتری ها و نحوه آماده سازی کشت باکتریایی در LB 56  
2-3-2-3- بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهی به روش حداقل غلظت بازدارندگی رشد باکتری ها  

 

57

 
2-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره 58  
2-4-1- مواد و وسایل 58  
2-4-1-1- گیاه مورد استفاده 58  
2-4-1-2- مواد مورد نیاز 58  
2-4-1-3- وسایل مورد نیاز 58  
2-4-2- اصول کار روش DPPH 59  
2-4-2-1- ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH 60  
2-4-3- ارزیابی محتوای فنولی 60  
2-4-3-1- تعیین محتوای کلی فنولی 61  
2-4-4- ارزیابی محتوای فلاونوییدها 62  
2-4-4-1 تعیین محتوای کلی فلاونوییدی 63  
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری    
3-1- نتایج آزمایشگاهی 65  
3-1-1- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس 66  
3-2- بررسی ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاهان 78  
عنوان     صفحه

 

 

 
3-5 – نتایج بررسی فعالیت آنتی اکسیدانت عصاره گیاهان مورد بررسی 97  
3-5-1- داده های روش DPPH 97  
3-5-2- داده های روش فنولی 102  
3-5-3- داده های روش فلاونوییدی 103  
3-7- نتیجه گیری 105  
3-7- پیشنهاداتی برای کارهای آینده 106  
     
فهرست شکل­ها  

 

 

عنوان صفحه
فصل اول بخش اول  
شکل 1-1گیاه عشقه 9
شکل 1-2 گیاهلیلکی 12
شکل 1-2-1 دستگاه تقطیر با بخار مستقیم 21  
شکل 1-2-2 دستگاه استخراج روغن اسانسی به کمک گاز دی اکسید کربن 24
فصل دوم: بخش تجربی  
شکل 2-1 نمایی از دستگاه اسانس گیر (کلونجر) 51
شکل 2-2 نمایی از لوله های حاوی محیط کشت مایع LB 57
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری  
شکل 3-1- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های­ اسانسی برگ، ساقه ومیوه گیاه عشقه 75
شکل 3-2- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسیمیوه گیاه لیلکی 77
شکل 3-3نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتیل استات گیاه عشقه به روش DPPH 98
شکل 3-4- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی گیاه عشقه به روش DPPH 99
شکل 3-5- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره استونی گیاه عشقه به روش DPPH 100
شکل 3-6- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتانولی گیاه عشقه به روش DPPH 101
   
   
   
   

 

فهرست شماها

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
شمای 1-3-1 مسیر بیوسنتز  مونوترپنوییدها 34
شمای 1-3-2 مسیر بیوسنتز سزکویی ترپن ها 36
شمای 1-3- 3  مسیر سنتز  ژرانیل پیرو فسفات 37
   
     

 

فهرست جدول­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*