بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

1-11.جامعه و نمونه آماری 10
فصـــل دوم: ادبیات پژوهش 11
2-1. مقدمه 12
2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش 13
2-2-1.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک  13
2-2-2.جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد 16
2-3.تجارت الکترونیکی 17
2-4.مزایای تجارت الکترونیک  20
2-5.مدل های تجارت الکترونیک  21
2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده 22
2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده 22
2-5-3.مدل تجارت – تجارت 22
2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت 23
2-6.تجارت الكترونیك و نقش آن در صنعت بیمه 23
2-7. تعریف واژه بیمه 24
2-8.بیمه الكترونیكی 25
2-9.پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الكترونیكی 25
2-9-1.فرهنگ سازی 26
2-9-2.آسیب شناسی 26
2-9-3.درگیری كلیه افراد صنعت بیمه 26
2-9-4.كوچك سازی ساختار سازمانی 26
2-10.شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الكترونیكی 27
2-10-1.رهبری الكترونیك (وجود رهبری و اندیشه استراتژیك) 27
2-10-2.ایجاد زیر ساخت تكنولوژیكی 27
2-10-3.آمادگی زیر ساخت سازمانی 28
2-10-4.وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص  28
2-10-5.وجود زیر ساخت حقوقی 28
2-11.مخاطرات بیمه الكترونیك 29
2-11-1.ریسك های معاملاتی 29
2-11-2.ریسك های ارتباطی 30
2-11-3.ریسك های استراتژیك 30
2-11-4.ریسك های اعتباری و مالی 31
2-11-5.ریسك های مسئولیت 31
2-11-6.ریسك های عملیاتی 32
2-12.چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الكترونیكی 32
2-12-1. هدایت تجارت الكترونیكی 33
2-12-2.محدویت های كاركنان ماهر در زمینه بیمه الكترونیكی 33
2-12-3.زیر ساخت فنی 33
2-12-4.نرخ گذاری محصولات بیمه الكترونیكی 33
2-13.پیاده سازی بیمه های الكترونیكی در ایران 34
2-13-1. الزامات 34
2-13-2.چالش ها 36
2-12-3. راهبردها 37
2-14.پیامدهای پیاده سازی بیمه الكترونیكی در صنعت بیمه 38
2-14-1. كاهش هزینه های مدیریتی و اداری 38
2-14-2.ایجاد مجاری فروش جدید 38
2-14-3.كاهش تقلبات 39
2-14-4.افزایش رقابت 39
2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتریان 39
2-14-6. تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی 40
2-14-7. بهبود تصمیم گیری مدیریت 40

پایان نامه

2-15.بیمه کارآفرین 40
2-15-1.فلسفه تاسیس 40
2-15-2.اهداف شركت 41
2-15-3.توان مالی شركت 41
2-15-4.موضوع فعالیت شركت 41
2-15-5.توان فنی و تخصصی 42
2-15-6.پرسنل و شعب 42
2-16.پیشینه پژوهش 43
2-16-1.پیشینه پژوهش در ایران 43
2-16-2.پیشینه پژوهش در جهان 49
2-17.مدل مفهومی پژوهش 53
فصــل سوم: روش شناسی پژوهش 54
3-1.مقدمه 55
3-2.روش تحقیق 56
3-3.جامعه آماری 56
3-4.نمونه آماری 57
3-5.ابزار گردآوری داده ها 57
3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 58
3-6-1.روایی پرسشنامه 58
3-6-2.پایایی پرسشنامه 59
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 59
3-8.قلمرو تحقیق 60
3-8-1.قلمرو موضوعی 60
3-8-2.قلمرو زمانی 60
3-8-3. قلمرو مکانی 60
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61
4-1.مقدمه 62
4-2.اطلاعات جمعیت شناختی 63
4-2-1.جنسیت پاسخگویان 63
4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان 64
4-2-3.سن 65
4-2-4.سطح تحصیلات 66
4-2-5.سابقه کار 68
4-3.آزمون کولموگروف اسمیرنوف 69
4-4.آزمون فرضیات پژوهش 70
4-4-1.فرضیه اول 70
4-4-2.فرضیه دوم 71
4-4-3.فرضیه سوم 73
4-4-4.فرضیه چهارم 74

یک مطلب دیگر :

4-5.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک  75
فصـل پنجم: نتیجــه گیری 78
5-1.مقدمه 79
5-2. بحث در نتایج تحلیلی 79
5-2-1. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 80
5-2-2.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک  81
5-3.جمع بندی و نتیجه گیری 82
5-4.پیشنهادات پژوهش 83
5-4-1.پیشنهادات کاربردی 83
5-4-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 85
5-5. محدودیت های پژوهش 85
منــابع 86
منابع فارسی 87
منابع انگلیسی 90
منابع اینترنتی 92
پرسشنامه 94
خروجی نرم افزار spss 96
Abstract 104

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل دوم

جدول2- 1مزایای تجارت الکترونیک(راوری و مقدسی،1386). 21
جدول2- 2 مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک (راوری و مقدسی،1386). 22
جدول2- 3 پیشینه در ایران 48
جدول2- 4 پیشینه در جهان 52

فصل سوم

جدول3- 1جامعه آماری مورد مطالعه 57
جدول3- 2 پرسشنامه 58
جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه 59

فصل چهارم

جدول 4- 1 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس جنسیت 63
جدول 4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تاهل 64
جدول 4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سن 65
جدول 4- 4 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات 67
جدول 4- 5 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سابقه کار 68
جدول 4- 6 نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 70
جدول 4- 7 آماره های توصیفی برای عوامل ساختاری 70
جدول 4- 8 آزمون میانگین برای عوامل ساختاری 71
جدول 4- 9 آماره های توصیفی برای عوامل رفتاری 72
جدول 4- 10 آزمون میانگین برای عوامل رفتاری 72
جدول 4- 11 آماره های توصیفی برای عوامل زمینه ای 73
جدول 4- 12 آزمون میانگین برای عوامل زمینه ای 73
جدول 4- 13 آماره های توصیفی برای عوامل ماهیتی 74
جدول 4- 14 آزمون میانگین برای عوامل ماهیتی 74
جدول 4- 15 آنالیز واریانس یک طرفه برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک 75
جدول 4- 16 آزمون توکی 76
جدول 4- 17  نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها 76

فصل پنجم

جدول5- 1 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                              صفحه
نمودار4- 1 نمودار ستونی برای جنسیت 64
نمودار4- 2 نمودار ستونی برای وضعیت تاهل 65

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*