بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

2-8 بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… 25
2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… 26
2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. 27
2-9-2 انواع عقود اسلامی………………………………………………………. 27
2-9-2-1 قرض الحسنه…………………………………………………. 27
2-9-2-2 عقود مشارکتی………………………………………………… 29
2-9-2-3 عقود مبادله ای………………………………………………… 32
2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… 34
2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… 35
2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. 36
2-9-4-1 صکوک………………………………………………………. 36
2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. 39
2-10-1 شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… 40
2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. 41
2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان  ………………… 42
2-10-3-1  انتخاب بد……………………………………………………. 50
2-10-3-2  مخاطرات اخلاقی……………………………………………. 50
2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. 52
2-11-1 مباحث نظری…………………………………………………………. 52
2-11-2 جنبه های علمی موضوع……………………………………………… 53
2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… 53
2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… 54
2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی………………………….. 54
2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. 55
2-11-7 نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… 55
2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. 56
2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. 57
2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. 57
2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ……………. 58
2-12 چهارچوب نظارت………………………………………………………………… 59
2-12-1 نظارت شرعی…………………………………………………………. 60
2-12-2 صوری بودن برخی معاملات…………………………………………. 61
2-12-3  نظارت بانک مرکزی………………………………………………… 61
2-13 چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. 62
2-13-1 تعدد قوانین…………………………………………………………….. 64
2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. 64
2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. 65
2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانكی……………………………………….. 65
2-13-5 شفافیت…………………………………………………………………. 66
2-14 مشکلات عملیاتی…………………………………………………………………. 67
2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… 67
2-14-2 الگوهای حسابداری……………………………………………………. 68
2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. 68
2-14-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. 69
2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی  ………………………………….. 69
2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه………………………………………………. 70
2-15 بیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 71

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………… 76
مقدمه …………………………………………………………………………………….  77
3-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………..  78
2-3 جامعه آماری تحقیق ………………………………………………………………… 81
3-3 نمونه آماری و روش اندازه گیری …………………………………………………. 82
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………. 82
3-4-1 روش پرسشنامه ………………………………………………………… 83
3-4-2 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………. 83
3-4-3 مصاحبه…………………………………………………………………. 84
3-5 فرضیه تحقیق………………………………………………………………………. 85
3-6 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………… 85
3-7 مدل تحقیق………………………………………………………………………….. 86
3-8 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد)…………………………………………………….. 88
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده…………………………………………………………… 90
3-9-1 آزمونهای مورد استفاده در تحقیق……………………………………….. 90
3-9-2 نرم افزارهای بکار گرفته شده در تحقیق……………………………….. 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها …………………………………………………… 94
مقدمه…………………………………………………………………………………….. 95
4-1 آمار توصیفی و آمار استنباطی…………………………………………………….. 96
4-2 توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد……………………………………………. 98

پایان نامه

4-3 توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………………… 98
4-4 توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت……………………………………………… 99
4-5 توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی………………………………………. 99
4-6 توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات……………………………………. 100
4-7 سوألات…………………………………………………………………………….. 100
4-8 فرضیه آماری و پژوهشی………………………………………………………… 110
4-9 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول…………………………………………….. 110
4-10 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم……………………………………………. 111
4-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم…………………………………………… 112
4-12 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم………………………………………… 113
4-13 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم………………………………………….. 114
4-14 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم………………………………………….. 115
4-15 آزمون  فریدمن………………………………………………………………….. 117
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………. 118
مقدمه……………………………………………………………………………………. 119
1-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 119
1-1-5 فرضیه اول …………………………………………………………… 119
5-1-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………. 120
5-1-3 فرضیه سوم……………………………………………………………. 121
5-1-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………… 121
5-1-5 فرضیه پنجم ………………………………………………………….. 122
5-1-6 فرضیه ششم…………………………………………………………… 123
5-2 پیشنهادات حاصل از تحقیق………………………………………………………. 124
5-3 پیشنهادات جانبی………………………………………………………………….. 126
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. 127
ضمائم و پیوستها………………………………………………………………………. 128
پیوست الف: پرسشنامه…………………………………………………………………. 129
پیوست ب: نتایج حاصل از روش دلفی………………………………………………… 132
منابع……………………………………………………………………………………. 133
منابع فارسی……………………………………………………………………………. 134
منابع انگلیسی………………………………………………………………………….. 136
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………. 138
 
فهرست جدول ها
جدول 2-1: انواع صکوک………………………………………………………………. 37
جدول 2-2: ویژگی های انواع نظام بانکداری………………………………………….. 46
جدول 3-1: نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………………… 89
جدول 4-1: پرسشهای هر فرضیه………………………………………………………. 97

یک مطلب دیگر :

جدول 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد……………………………………. 98
جدول 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار……………………………………. 98
جدول 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت……………………………………… 99
جدول 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی………………………………. 99
جدول 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات……………………………. 100
جدول 4-7: سوأل 1…………………………………………………………………….. 100
جدول 4-8: سوأل 2…………………………………………………………………….. 101
جدول 4-9: سوأل 3…………………………………………………………………….. 101
جدول 4-10: سوأل 4………………………………………………………………….. 102
جدول 4-11: سوأل 5………………………………………………………………….. 102
جدول 4-12: سوأل 6………………………………………………………………….. 103
جدول 4-13: سوأل 7………………………………………………………………….. 103
جدول 4-14: سوأل 8………………………………………………………………….. 104
جدول 4-15: سوأل 9………………………………………………………………….. 104
جدول 4-16: سوأل 10………………………………………………………………… 105
جدول 4-17: سوأل 11………………………………………………………………… 105
جدول 4-18: سوأل 12………………………………………………………………… 106
جدول 4-19: سوأل 13………………………………………………………………… 106
جدول 4-20: سوأل 14………………………………………………………………… 107
جدول 4-21: سوأل 15………………………………………………………………… 107
جدول 4-22: سوأل 16………………………………………………………………… 108
جدول 4-23: سوأل 17………………………………………………………………… 108
جدول 4-24:سوأل 18…………………………………………………………………. 109
جدول 4-25: سوأل 19………………………………………………………………… 109
جدول شماره 4-26-1 و 4-26-2 آزمون فرضیه اول………………………………… 111
جدول شماره 4-27-1 و 4-27-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………. 112
جدول شماره 4-28-1 و 4-28-2 آزمون فرضیه سوم………………………………… 113
جدول شماره 4-29-1 و 4-29-2 آزمون فرضیه چهارم………………………………. 114
جدول شماره 4-30-1 و 4-30-2 آزمون فرضیه پنجم   ……………………………… 115
جدول شماره 4-31-1 و 4-31-2 آزمون فرضیه ششم………………………………… 116
جدول شماره  4-32 آزمون  فریدمن…………………………………………………… 117
جدول شماره  ب-1 نتایج حاصل از روش دلفی……………………………………….. 132

فهرست نمودارها
نمودار 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد…………………………………… 98
نمودار 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………… 98
نمودار 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت…………………………………….. 99
نمودار 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی……………………………… 99
نمودار 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات…………………………… 100
نمودار 4-7: سوأل 1……………………………………………………………………. 100
نمودار 4-8: سوأل 2……………………………………………………………………. 101
نمودار 4-9: سوأل 3……………………………………………………………………. 101
نمودار 4-10: سوأل 4…………………………………………………………………. 102
نمودار 4-11: سوأل 5…………………………………………………………………. 102
نمودار 4-12: سوأل 6…………………………………………………………………. 103
نمودار 4-13: سوأل 7…………………………………………………………………. 103.
نمودار 4-14: سوأل 8…………………………………………………………………. 104
نمودار 4-15: سوأل 9…………………………………………………………………. 104
نمودار 4-16: سوأل 10……………………………………………………………….. 105
نمودار 4-17: سوأل 11……………………………………………………………….. 105
نمودار 4-18: سوأل 12……………………………………………………………….. 106
نمودار 4-19: سوأل 13……………………………………………………………….. 106
نمودار 4-20: سوأل 14……………………………………………………………….. 107
نمودار 4-21: سوأل 15……………………………………………………………….. 107
نمودار 4-22: سوأل 16……………………………………………………………….. 108
نمودار 4-23: سوأل 17……………………………………………………………….. 108
نمودار 4-24: سوأل 18……………………………………………………………….. 109
نمودار 4-25: سوأل 19……………………………………………………………….. 109

فهرست شکل ها
شکل 1-1: مدل تحقیق  …………………………………………………………………. 9

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*