بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به …

موادوروش ها:مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و مقطعی (cross sectional) بود. در این مطالعه بر اساس

معیار  RDC/TMD از میان بیماران مراجعه­کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد تعداد 25 بیمار

( 5 نفر مرد و 20  نفر زن)  که مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی(TMD) بودند به صورت تصادفی در

طی 6 ماه انتخاب شدند . همچنین جهت گروه کنترل از بین افرادی که دارای   TMJنرمال بوده و جهت کاشت ایمپلنت دندانی ناحیه خلف فک بالا، به منظور تصویربرداری CBCTبه بخش رادیولوژی ارجاع داده شده بودند،انتخاب گردیدند. در این گروه 21 نفر شامل8مرد و  13 زن حضور داشتند.تصاویرCBCT از بیماران، بوسیله دستگاه  promaxبا دهان بسته در حداکثر تماس بین دندانی گرفته شد.سپس اندازه گیری خطی از فضاهای مفصلی فوقانی،قدامی وخلفی  بین کندیل و حفره گلنویید ، وهمچنین تعیین شیب برجستگی مفصلی بوسیله لندمارکهای تعریف شده در تصاویر ساژیتالی و ارزیابی مورفولوژی سر کندیل در سه پلن ساژیتال(round,anterior flattening,posterior flattening)،کرونال(round, convex angulated  ) و اگزیال(Ellipitical,convex-concave,ovoid)واندازه گیری ابعاد  سر کندیل در تصاویر اگزیالی انجام شد.اطلاعات بدست آمده توسط آزمون های دقیق فیشر،tمستقل،ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.(05/0=α) در نظر گرفته شد.

<p>1-2-5- هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین 6</p><p>1-2-6- روش های حل مسائل برنامه ریزی تولید ادغامی 7</p><p>1-2-7- عدم قطعیت و انواع آن 7</p><p>1-3- بیان مساله 8</p><p>1-4- ضرورت انجام تحقیق 9</p><p>1-5- كاربردهای تحقیق 9</p><p>1-6- اهداف تحقیق 10</p><p>1-7- ساختار رساله 10</p><p>2- مروری بر ادبیات تحقیق 12</p><p>2-1- مقدمه 13</p><p>2-2- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید (قبل از سال 2000) 13</p><p>2-3- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید تحت عدم قطعیت (بعد از سال 2000) 26</p><p>2-4- بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت 40</p><p>2-4-1- برنامه‌ریزی تصادفی با ارجاع 40</p><p>2-4-2- بهینه‌سازی پایدار 41</p><p>2-4-2-1- بهینه‌سازی تصادفی پایدار 43</p><p>2-4-2-2- بهینه سازی پایدار با پارامترهای بازه ای 45</p><p>2-4-3- برنامه ریزی ریاضی فازی 47</p><p>2-4-3-1- برنامه ریزی فازی منعطف 47</p><p>2-4-3-2- برنامه ریزی فازی امکانی 48</p><p>2-5- بهینه سازی چند هدفه 48</p><p>2-5-1- برنامه ریزی توافقی 49</p><p>2-5-2- اپسیلون-محدودیت 49</p><p>2-6- نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق 50</p><p>3- مدل های پیشنهادی 52</p><p>3-1- مقدمه 53</p><p>3-2- مدل پیشنهادی اول؛ 53</p><p>3-2-1- تشریح مسئله و فرضیات 54</p><p>3-2-2- پارامترها و متغیرهای مسئله 55</p><p>3-2-3- مدل سازی، حالت قطعی 56</p><p>3-2-4- مدل سازی، حالت تصادفی 58</p><p>3-3- مدل پیشنهادی دوم؛ 60</p><p>3-3-1- تشریح مسئله و فرضیات 62</p><p>3-3-2- پارامترها و متغیرهای مسئله 63</p><p>3-4- مدل پیشنهادی سوم؛ 66</p><p>3-4-1- پارامترها و متغیرهای مسئله 66</p><p>3-5- مدل پیشنهادی چهارم؛ 70</p><p>3-5-1- تشریح مساله و فرضیات 71</p><p>3-5-2- پارامترها و متغیرهای مسئله 73</p><p>3-5-3- تابع تخفیف مقداری 76</p><p>3-5-4- تابع جریمه کمبود غیرخطی 77</p><p>3-5-5- خطی سازی توابع چند ضابطه ای 78</p><p style="direction: ltr; text-align: center;"><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84-2/"><img class="size-full wp-image-587320 aligncenter" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-104.png" alt="پایان نامه" width="400" height="143" /></a></p><p style="direction: ltr; text-align: center;"><br /></p><p>3-5-5-1- خطی سازی تابع تخفیف قیمت خرید 78</p><p>3-5-5-2- خطی سازی تابع هزینه کمبود 81</p><p>3-5-6- خطی سازی عبارات درجه دوم با روش تفکیک پذیر 81</p><p>3-5-7- زمان تدارک منعطف 83</p><p>4- الگوریتم حل و نتایج محاسباتی 86</p><p>4-1- مقدمه 87</p><p>4-2- روش حل پیشنهادی مدل 1 87</p><p>4-3- مورد مطالعاتی مدل 1 87</p><p>4-3-1- تشریح مورد مطالعاتی 87</p><p>4-3-2- نتایج محاسباتی 93</p><p>4-4- روش حل پیشنهادی مدل 2 98</p><p>4-4-1- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته 98</p><p>4-4-2- روش ال-شکل 100</p><p>4-5- مثال کاربردی برای مدل 2 104</p><p>4-5-1- تشریح مثال 104</p><p>4-5-2- نتایج محاسباتی 105</p><p>4-6- روش حل پیشنهادی مدل 3 108</p><p>4-6-1- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته 109</p><p>4-6-2- الگوریتم ژنتیک 109</p><p>4-6-2-1- ساختار کرموزوم (نحوه کد کردن جواب) 109</p><p>4-6-2-2- جمعیت اولیه 112</p><p>4-6-2-3- تابع برازندگی 112</p><p>4-6-2-4- استراتژی انتخاب 113</p><p>4-6-2-5- عملگرهای بهبود یافته الگوریتم ژنتیک 113</p><p>4-6-2-6- اپراتورهای تعدیل 114</p><p>4-6-3- قدم های الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 115</p><p>4-6-3-1- معیار توقف الگوریتم 116</p><p>4-7- مثال های عددی برای مدل 3 117</p><p>4-7-1- تشریح مثال 118</p><p>یک مطلب دیگر :</p><div><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"در مورد یادگیری سازمانی"}" data-sheets-userformat="{"2":277185,"3":{"1":0},"9":2,"10":2,"12":1,"14":{"1":2,"2":353217},"15":"Calibri, sans-serif","16":11,"21":1}" data-sheets-hyperlink="https://fun30t.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);"><a class="in-cell-link" href="https://fun30t.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" target="_blank">در مورد یادگیری سازمانی</a></span></div><div><br /></div><p>4-7-2- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد کوچک و متوسط 118</p><p>4-7-3- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد بزرگ 120</p><p>4-7-4- منحنی کارائی 121</p><p>4-8- روش حل پیشنهادی مدل 4 122</p><p>4-8-1- تخمین تعداد سناریوهای مورد نیاز 124</p><p>4-8-2- تشریح مثال 125</p><p>4-8-3- نتایج محاسباتی 126</p><p>5- جمع‌بندی و پیشنهادها 133</p><p>5-1- جمع‌بندی 134</p><p>5-2- نوآوری‌های تحقیق 134</p><p>5-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 135</p><p>6- منابع و مراجع 136</p><p>7- پیوست‌ها 149</p><p>7-1- پیوست 1 150</p><p>7-2- پیوست 2 150</p><p>لیست شکل‌ها و جداول</p><p>شکل ‏1‑1- برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت 3</p><p>شکل ‏1‑2- برنامه ریزی و کنترل تولید 4</p><p>شکل ‏1‑3- رابطه برنامه ریزی تولید ادغامی با سایر فرآیندهای برنامه ریزی تولید 5</p><p>شکل ‏2‑1- فضای جواب شدنی مسئله برنامه ریزی خطی با&nbsp; ضرائب فنی غیرقطعی 42</p><p>شکل ‏3‑1- فرم کلی زنجیره تأمین سه سطحی 55</p><p>شکل‏3‑2- تابع چند ضابطه ای تخفیف مقداری 77</p><p>شکل ‏3‑3- تابع چند ضابطه ای هزینه کمبود غیر خطی 78</p><p>شکل ‏3‑4- تخمین خطی تفکیک پذیر 82</p><p>شکل ‏3‑5-&nbsp; رابطه زمان تدارک و هزینه حمل و نقل 83</p><p>شکل ‏3‑6- جداول استاندارد گازهای آلاینده در وسایل حمل و نقل مختلف 85</p><p>شکل ‏4‑1- زنجیره تأمین شرکت چوکا (با کمی تغییرات) 88</p><p>شکل ‏4‑2-&nbsp; زیان کل زنجیره تأمین در برابر کمبود تجمعی 96</p><p>شکل ‏4‑3- تعادل بین پایداری مدل و توابع Z<sub>1</sub>&nbsp;و Z<sub>2</sub>&nbsp;97</p><p>شکل ‏4‑4- رابطه بین پایداری مدل و مقدار Z<sub>1</sub>&nbsp;بدست آمده از مدل Lp-metrics 98</p><p>شکل ‏4‑5- فلوچارت الگوریتم ال-شکل پیشنهادی 102</p><p>شکل ‏4‑6- قدمهای اصلی روش مونت کارلوی پیشنهادی 103</p><p>شکل ‏4‑7- فلوچارت روش حل پیشنهادی برای مدل دوم 104</p><p>شکل ‏4‑8- زنجیره تأمین دو سطحی 105</p><p>شکل ‏4‑9- نمودار همگرائی روش ال-شکل 106</p><p>شکل ‏4‑10- منحنی پارتو برای امیدریاضی در مقابل تغییرپذیری 106</p><p>شکل ‏4‑11- رفتار Z<sub>1</sub>&nbsp;در مقابل Z<sub>2</sub>&nbsp;107</p><p>شکل ‏4‑12- قسمت A-1 از کروموزوم پیشنهادی 110</p><p>شکل ‏4‑13-&nbsp; قسمت A-2 از کروموزوم پیشنهادی 111</p><p>شکل ‏4‑14- قسمت B از کروموزوم پیشنهادی 112</p><p>شکل ‏4‑15- ساختار کلی کروموزوم پیشنهادی 112</p><p>شکل ‏4‑16- عملگر جابجائی ستونی 113</p><p>شکل ‏4‑17- عملگر جابجائی بلوکی 114</p><p>شکل ‏4‑18- عملگر جابجائی نامنظم 114</p><p>شکل ‏4‑19- فلوچارت روش حل پیشنهادی مدل سوم 117</p><p>شکل ‏4‑20- زمان حل الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با زمان حل نرم افزار برای مسائل با ابعاد کوچک 119</p><p>شکل ‏4‑21- زمان حل الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با زمان حل نرم افزار برای مسائل با ابعاد متوسط 120</p><p>شکل ‏4‑22- همگرائی به جواب بهینه در مسئله شماره 5 120</p><p>شکل ‏4‑23- منحنی پارتو برای بهره وری کارکنان در مقابل هزینه کل سیستم تولیدی 122</p><p>شکل ‏4‑24- منحنی پارتو برای حداکثر کمبود در برابر هزینه کل سیستم تولیدی 122</p><p>شکل ‏4‑25- هزینه حمل و نقل و سود حاشیه ای در برابر تنگ تر شدن محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای 127</p><p>شکل ‏4‑26- ترکیب بندی نرخ تولید قبل و بعد از در نظر گرفتن محدودیت پسماندهای صنعتی 128</p><p>شکل ‏4‑27- اجزای تابع هدف و سود حاشیه ای در مقایسه با سناریوهای مختلف 129</p><p>شکل ‏4‑28- همگرائی الگوریتم &nbsp;CPLEXبه جواب بهینه 130</p><p>شکل ‏4‑29- فراوانی اندازه سفارشات و کمبود رخ داده تحت همه سناریوهای مختلف 131</p><p>شکل ‏4‑30- معیار تغییر پذیری 131</p><p>شکل ‏4‑31- امیدریاضی سود حاشیه ای در برابر معیار تغییرپذیری 132</p><p>جدول ‏2‑1- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید به ترتیب زمانی قبل از سال 2000 میلادی 14</p><p>جدول ‏2‑2- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید و نوع عدم قطعیت مربوطه قبل از سال 2000 میلادی 21</p>

یافته ها:در گروه بدون علامت ،متوسط فضای مفصلی فوقانی 3/3 ، فضای مفصلی قدامی3/2 و فضای مفصلی خلفی1/2 میلیمتر و در گروه علامت دار به ترتیب1/3 ،8/2 ،08/2میلیمتراندازه گیری شد.در گروه نرمال ضریب همبستگی Pearson بین سن و بُعد قدامی خلف کندیل، معنی دار بود (47/0- =r و 002/0=p).یافته ها نشان داد همبستگی معنا داری بین اندازه فضای مفصلی فوقانی و خلفی درگروه نرمال (000/0p< و 61/0=r) و علامت دار (000/0p< و 51/0=r) وجود دارد ولی ضریب همبستگی بین ابعاد فضای فوقانی و قدامی تنها درگروه علامت دار معنی دار بود. (001/0=p و 45/0=r).نتایج نشان داد که تنها بین شیب آرتیکولار امیننس و اندازه فضاهای مفصلی فوقانی و خلفی در گروه نرمال ضریب همبستگی معنی داری وجود دارد.(به ترتیب33/0=r، 03/0=p و 42/0=r، 006/0=p)

میانگین شیب برجستگی مفصلی اختلاف معنی داری در زیر گروه های مورفولوژی سر کندیل در پلن ساژیتال داشت (003/0=p).میانگین شیب برجستگی مفصلی در زیر گروه های Round  با AnteriorFlattening(035/0=p)،و  Round باPosterior Flattening نیزاختلاف معنی داری داشت.(023/0=p)

نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که شکل کندیل در مقاطع کرونال وساژیتال در افراد بدون علامت و مبتلایان به TMD با یکدیگر مرتبط است.بعلاوه میانگین فضای قدامی بین این دو گروه دارای اختلاف معناداری بود. بنابراین تصویر برداری CBCT اطلاعات مفید و موثری ازمورفولوژی وموقعیت کندیل ارائه می دهد که می تواند در تشخیص بیماران مبتلا به TMDوافراد مستعد به اختلالات مفصل کمک کننده باشد.

واژه های کلیدی: اختلالات گیجگاهی- فکی(TMD)،توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی(CBCT)،مورفولوژی کندیل

 

مفصل گیجگاهی- فکی:

مفصل گیجگاهی- فکی به دلیل اینکه ترکیبی از 2 مفصل سینویال مجزا که دارای عملکردی واحد
می باشند، پیچیده ترین مفصل در بدن در نظر گرفته می­شود. کلیه سطوح این مجموعه از کپسول فیبروزه­ای پوشیده شده است که در قطب داخلی و خارجی مربوط به هر مفصل به منظور استحکام و ثبات بیشتر در حین حرکات فکی، دارای انسجام بیشتری می­باشد. قطب داخلی مفصل به دلیل اینکه از حمایت لیگامانی برخوردار نمی­باشد به اندازه قطب خارجی که با لیگامان تمپورومندیبولار حمایت می­شود قوی نمی­باشد. به منظور سهولت حرکات فکی، کپسول در ناحیه قدام و خلف مفصل کاملاً شل می­باشد. 4 لایه فیبروز کپسول نسبت به تغییرات دژنراتیو مقاوم بوده و توانایی بیشتری برای ترمیم و رژنراسیون دارد. 5

آناتومی مفصل گیجگاهی- فکی:

مندیبول و استخوان تمپورال اجزاء استخوانی مفصل فکی را تشکیل می­دهند. سر کندیل جزء تحتانی و گلنوئید فوسا و توبرکل مفصلی از استخوان تمپورال، جزء استخوانی

یک مطلب دیگر :

طراحی یک اتوبوس برقی جذاب؛ ماموریت جدید طراح سابق آستون مارتین – مجله علمی خبری رهاجو

 فوقانی را شامل می­شوند. 6

  • کندیل:

کندیل ساختاری استخوانی و بیضی شکل می­باشد که به راموس مندیبول توسط گردنی باریک متصل می­شود. کندیل تقریباً 20 میلیمتر بعد داخلی خارجی و 10-8 میلیمتر ضخامت در بعد قدامی-خلفی دارد. 7

شکل کندیل به طور قابل ملاحظه­ای متغیر است. این تنوع در شکل ممکن است مشکلاتی را در تفسیرتصاویر رادیوگرافی ایجاد کند. این مساله اهمیت شناخت محدوده ظاهر نرمال شکل کندیل را مورد تاکید قرار می­دهد.

محور طولی کندیل اندکی روی گردن کندیل چرخیده طوری که قطب داخلی اندکی به طرف خلف زاویه گرفته است و با محور ساژیتال زاویه 15 تا 33 درجه­ می­سازد. محورهای طولی دو کندیل نزدیک به لبه قدامی سوراخ مگنوم در نمای ساب منتوورتکس یکدیگر را قطع می­کنند. اکثر کندیلها ستیغی برجسته در جهت داخلی خارجی روی سطح قدامی دارند که حد قدامی- تحتانی ناحیه مفصلی را مشخص می­کند. این ستیغ حد فوقانی حفره پتریگوئید (فرورفتگی کوچک روی سطح قدامی در محل اتصال کندیل و گردن) می­باشد. این حفره محل اتصال سرفوقانی عضله پتریگوئید خارجی است واین ستیغ نباید با استئوفیت که نشان دهنده بیماری دژنراتیو مفصلی است، اشتباه شود. 7

  • حفره مندیبولار:

حفره مندیبولار در سطح تحتانی بخش صدفی استخوان تمپورال واقع شده است و از گلنوئید فوسا و برجستگی مفصلی استخوان تمپورال تشکیل یافته است که گاهی به عنوان جزء تمپورال مفصل توصیف می­شود.

برجستگی مفصلی حد قدامی گلنوئید فوسا را می­سازد و شکل محدب دارد. تحتانی­ترین قسمت آن قله یا آپکس برجستگی نامیده می­شود. در مفصل طبیعی، سقف حفره به همراه شیب خلفی برجستگی مفصلی و خود برجستگی، شکلی S مانند در نمای ساژیتال می­سازند. خارجی­ترین قسمت برجستگی شامل یک برآمدگی می­باشد که توبرکل مفصلی نامیده می شود، که محل اتصال لیگامانی می­باشد. شیار اسکواموتیپانیک و گسترش داخلی آن، شیار تمپروتیمپانیک و گسترش داخلی آن، حد خلفی حفره را می­سازد. قسمت میانی سقف حفره بخش کوچکی از کف حفره جمجمه­ای را تشکیل می­دهد و تنها لایه نازکی از استخوان کورتیکال حفره مفصلی را از فضای داخل جمجمه جدا می­کند. خار استخوان اسفنوئید حد داخلی حفره را می­سازد. عمق حفره متغیر است و تکامل برجستگی مفصلی به محرکات فانکشنال ناشی از کندیل بستگی دارد. فوسا و برجستگی مفصلی در طی سه سال اول زندگی تکامل می یابد و تا سن چهار سالگی به شکل بالغ خود دست می­یابد. کودکان خردسال فاقد فوسا و برجستگی مفصلی مشخص می­باشند.7

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*