بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن …

1-1-2 منشاء میدان مغناطیسی زمین.. 11

1-2 اندازه‌گیری میدان مغناطیسی هسته‌ی زمین.. 13

فصل دوم: خصوصیات مواد مغناطیسی، محیط‌های مغناطیسی و کاربردهای آنها 15

2-1 خصوصیات مواد مغناطیده 15

2-1-1 میدان مغناطیسی B و شدت مغناطیسی H.. 15

2-1-2 پذیرفتاری و تراوایی مغناطیسی.. 15

2-2 محیط‌های مغناطیسی.. 21

2-2-1 مگنتوسفر زمین.. 21

2-2-2 بادهای خورشیدی و تاثیر آن بر میدان مغناطیسی زمین.. 21

2-2-3 مدارهای وان آلن.. 22

2-2-4 پدیده شفق قطبی.. 23

2-2-5 محاسبه میدان مغناطیسی در محیط‌های بی‌هنجار اطراف زمین.. 23

2-3 موارد دیگری از کاربرهای میدان مغناطیسی زمین در زندگی روزمره 25

2-3-1 مغناطیس گرانشی.. 25

2-3-2 محلول های مغناطیسی نانو. 25

2-3-3 آهنرباهای دوفازی.. 26

2-3-4 بازار جهانی.. 27

2-3-5 نانومغناطیس… 28

2-3-6 نانوذارت مغناطیسی.. 28

2-3-7 فروسیال‌ها(محلول‌های مغناطیسی). 29

2-3-8 نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی.. 29

2-3-9 دارو رسانی هدفمند. 29

2-3-10 جهت‌یابی در کشتیرانی و صنعت هواپیما 30

2-3-11 مین‌های دریایی.. 30

2-3-12 باستان‌شناسی مغناطیسی.. 32

2-4 کلیاتی در مورد کاوش‌های مغناطیسی.. 33

فصل سوم: بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر روی پوسته و پدیده‌های زمین شناختی.. 35

3-1 چرخه سنگ… 35

3-2 کانی‌ها 36

3-2-1 تشکیل کانی‌ها 37

3-2-2 شناسایی کانی‌ها 37

3-2-3 طبقه‌بندی کانی‌ها 38

3-2-4 کاربرد کانی‌ها 39

3-3 ساختمان درونی زمین.. 40

3-4 ترکیب شیمیایی زمین.. 41

3-4-1  نمونه برداری مستقیم. 42

3-4-2 روشهای غیرمستقیم. 43

پایان نامه

3-5 خصوصیات و ترکیب پوسته. 44

3-6 خصوصیات و ترکیب گوشته. 44

3-7 خصوصیات و ترکیب هسته. 47

3-8 میدان مغناطیسی.. 49

3-8-1 وارونگی مغناطیسی.. 49

3-9 فشار. 50

3-10 دما 51

3-11 زمین نا آرام. 51

3-11-1 زمین ساخت ورقه‌ای.. 51

3-11-2 عقیده‌ای پیشرفته در زمان خود. 51

3-11-3 مغناطیس دیرین.. 52

3-11-4 سرآغاز یک تحول فکری.. 52

3-11-5 گسترش بستر اقیانوس‌ها 53

3-11-6 وارونه شدن میدان مغناطیسی زمین.. 53

3-12 حرکت ورقه‌ها نسبت به هم، به سه شکل مختلف زیر می‌تواند صورت بگیرد. 53

3-12-1 ورقه‌های دور شونده(واگرا). 53

3-12-2 ورقه‌های نزدیک شونده(همگرا). 55

3-12-3 ورقه‌های امتداد لغز. 56

3-12-4 نقاط داغ. 57

3-12-5 عامل های حرکت دهنده. 57

3-13 ساخت‌های تکتونیکی و کوه‌زایی.. 57

3-14 تنش… 57

3-15 کمربندهای کوه‌زایی.. 58

3-16 منابع مواد معدنی.. 59

3-16-1 تشکیل منابع معدنی.. 59

3-16-2 فعالیت‌های آذرین.. 60

3-16-3 فعالیت‌های دگرگونی.. 60

بخش دو: بررسی‌های میدان مغناطیسی در مدل‌های مختلف و نتایج

فصل چهارم: بررسی روش‌های مختلف جداسازی بی‌هنجاری‌های میدان مغناطیسی.. 62

یک مطلب دیگر :

4-1 مقدمه. 62

4-2 جداسازی بی‌هنجاری‌ها به روش روند سطحی.. 63

4-3 جداسازی بی‌هنجاریها با استفاده از فیلترکردن. 64

4-4 تفکیک بی‌هنجاریها توسط روشهای گسترش میدان پتانسیل.. 67

4-5 روش فرکتال. 69

4-6 روش فرکتالی طیف توان- مساحت.. 69

4-7 روش جداسازی کور منابع(BSS). 72

4-7-1 مدلسازی مسئله جداسازی کور منابع. 72

4-7-2 مراحل پیش پردازش در مسائل جداسازی کور منابع. 74

4-7-3 معیار Negentropy. 75

4-7-4 الگوریتم‌های جداسازی کور. 75

4-8 الگوریتم FastICA.. 76

4-9 نتیجه‌گیری.. 76

4-10 ویژگی‌هاى پوسته ایران زمین از نظر نوع، ضخامت و ایزوستازى.. 77

4-10-1 نوع پوسته(Crust). 77

4-10-2 ضخامت پوسته. 78

4=10-3 ایزوستازى پوسته. 79

فصل پنجم: منابع مهم تولید میدان مغناطیسی زمین و انواع مدل‌های موجود 81

5-1 منابع مهم تولید میدان مغناطیسی زمین.. 81

5-2 انواع مدل‌های میدان مغناطیسی زمین.. 81

5-2-1 مدل میدان مغناطیسی IGRF. 81

5-2-2 مدل دوقطبی کج شده. 84

5-2-3 مدل میدان مغناطیسی WMM… 84

5-2-4 مدل میدان مغناطیسی MF. 85

5-2-5 مدل میدان مغناطیسی POMME. 86

5-2-6 مدل میدان مغناطیسی NGDC. 87

5-2-7 مدل میدان مغناطیسی CHAOS. 87

فصل ششم: رسم نقشه‌های میدان مغناطیسی.. 88

6-1 روش انجام کار. 88

6-2 رسم نقشه‌ها 89

6-2-1 نقشه‌های میدان مغناطیسی دوقطبی زمین.. 89

6-2-2 رسم نقشه بی‌هنجاری.. 95

6-2-3 رسم نقشه بی‌هنجاری با نقشه میدان مغناطیسی دوقطبی.. 98

6-2-4 رسم نقشه ارتفاعات ایرن. 101

6-3 رگرسیون. 102

6-3-1 تحلیل رگرسیونی (Regression analysis). 102

6-3-2 تعریف لغوی.. 102

6-3-3 شرایط پذیرش مدل. 103

6-4 نتیجه‌گیری.. 104

6-5 پیشنهاد. 106

پیوست یک: حل مسئله‌ی آهنربای دائم. 108

پیوست دو: دمای کوری.. 110

نقطه‌ی کوری(Curie Point). 110

فرومغناطیس… 110

فرومغناطیس‌های آکتنیدی.. 111

علت مغناطیسی شدن. 111

تبادل متقابل.. 111

دمای کوری.. 112

رفتار مغناطیسی مواد. 112

دوقطبی‌ها و گشتاورهای مغناطیسی.. 113

منابع. 113

مقدمه

1-1-1 میدان مغناطیسی

برای اولین بار در سال 1600 میلادی  توسط  گیلبرت، زمین بعنوان یک آهن‌ربای بزرگ معرفی شد. میدان مغناطیسی زمین شکلی دارد که گویی کره زمین مغناطیسی است که محورش تقریبا از شمال به جنوب قرار دارد. در نیمکره شمالی، تمام خطوط میدان مغناطیسی در نقطه‌ای به هم می‌رسند، این نقطه قطب جنوب مغناطیسی زمین نامیده می‌شود. باید توجه داشت که نقاط به هم رسیدن خطوط میدان مغناطیسی روی سطح زمین قرار ندارد بلکه قدری از آن پایین‌تر هستند. همچنین قطب‌های مغناطیسی زمین با قطب‌های جغرافیایی آن منطبق نیستند(شکل1-1). محور میدان مغناطیسی زمین، یعنی خط مستقیمی که از هر دو قطب مغناطیسی می‌گذرد، از مرکز زمین نمی‌گذرد و از این‌رو قطر زمین نیست. چندین سیاره دیگر از سیاره‌های منظومه شمسی نیز، میدان مغناطیسی دارند که از جمله آنها می‌توان از عطارد و مشتری نام برد. این خاصیت در خورشید و بسیاری ستاره‌های دیگر نیز دیده می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*