بررسی میزان بار میکروبی گوشت‌های بسته‌بندی شده قرمز و سفید در سطح …

1-5-2 عوارض جانبی کلرامفنیکل.. 13

1-5-3 عوارض جانبی پنی‌سیلین.. 15

فصل 2 مروری بر تحقیقات انجام شده 17

فصل 3 مواد و روش‌های استفاده شده 21

3-1 مواد. 21

3-1-1 مواد و محلول‌ها مصرفی.. 21

3-1-2 کیت‌های مصرفی.. 22

3-1-3 تجهیزات مورد استفاده 25

3-2 روش اریمونواسی.. 26

3-2-1 بررسی باقیمانده تتراسایکلین‌ها با روش ایمونواسی.. 26

3-2-2 بررسی باقیمانده کلرامفنیکل با روش ایمونواسی.. 29

پایان نامه

3-2-3 بررسی باقیمانده پنی‌سیلین.. 31

3-3 روش کوروماتوگرافی مایع.. 32

3-3-1 فاز متحرك… 33

3-3-2 پمپ… 34

3-3-3 انژكتور (محل تزریق). 35

3-3-4 ستون. 36

3-3-5 بررسی باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. 40

3-4 جداسازی باکتری‌های سالمونلا، اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس… 42

3-4-1 آماده‌سازی نمونه گوشت قرمز و سفید. 42

3-4-2 شمارش استافیلوکوک‌های کواگولاز مثبت در نمونه گوشت سفید وقرمز. 42

3-4-3 جداسازی سالمونلا در نمونه گوشت سفید و قرمز. 43

فصل 4 نتایج به دست آمده و بحث… 52

4-1 نتایج.. 52

4-1-1 نتایج به دست آمده با روش کروماتوگرافی مایع.. 52

4-1-2 نتایج آزمون‌های میکروبی گوشت قرمز و سفید. 67

4-1-3 نتایج به دست آمده با روش ایمونواسی.. 71

4-1-4 نتایج به دست آمده توسط کیت جستجوگر پنی‌سیلین: 93

4-2 بحث… 93

فصل 5 نتیجه‌گیری.. 97

5-1 پیشنهادات… 99

منابع و مراجع.. 101

فهرست جدول­ها

جدول ‏3‑1: حلال‌های متداول برای فاز متحرك در HPLC.. 36

جدول ‏3‑2: فازهای ساكن HPLC و كاربردهای رایج آنها 39

جدول ‏3‑3: ستون‌های فاز برگشتی رایج و میزان قطبیت نسبی آنها 40

جدول ‏3‑4: طول و قطر داخلی ستون. 41

جدول ‏3‑5: تفسیر محیط TSI بر اساس عمق محیط.. 46

جدول ‏3‑6: تقسیر محیط TSI بر اساس سطح مایل محیط.. 46

جدول ‏3‑7: مشخصات سالمونلاها از نظر واکنش‌های بیوشیمیایی.. 48

یک مطلب دیگر :

جدول ‏4‑1: نتایج باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb) 58

جدول ‏4‑2: نتایج باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb) 59

جدول ‏4‑3: نتایج باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb) 60

جدول ‏4‑4: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 61

جدول ‏4‑5: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 62

جدول ‏4‑6: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 63

جدول ‏4‑7: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 64

جدول ‏4‑8: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 65

جدول ‏4‑9: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 66

جدول ‏4‑10: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb) 67

جدول ‏4‑11: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb) 68

جدول ‏4‑12: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb) 69

جدول ‏4‑13: نتیجه جداسازی باکتری سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی قرمز. 70

جدول ‏4‑14: جداسازی باکتری اشرشیاکلی از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی قرمز. 71

جدول ‏4‑15: نتیجه جداسازی باکتری سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید. 71

جدول ‏4‑16: جداسازی باکتری اشرشیاکلی از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید. 72

جدول ‏4‑17: باکتری استافیلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید. 72

 

فهرست شکل­ها

شکل ‏1‑1: فرمول ساختاری تتراسایکلین.. 8

شکل ‏1‑2: فرمول ساختاری اکسی‌تتراسایکلین.. 8

شکل ‏1‑3: فرمول ساختاری پنی‌سیلین.. 9

شکل ‏1‑4: فرمول ساختاری کلرامفنیکل. 9

شکل ‏4‑1: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر پنی‌سیلین.. 54

شکل ‏4‑2: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر کلرامفنیکل. 54

شکل ‏4‑3: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر تتراسایکلین.. 55

شکل ‏4‑4: کروماتوگرام  پنی‌سیلین در نمونه‌های گوشت سفید. 55

شکل ‏4‑5: کروماتوگرام تتراسایکلین در نمونه‌های گوشت سفید. 56

شکل ‏4‑6: کروماتوگرام کلرامفنیکل در نمونه‌های گوشت سفید. 56

شکل ‏4‑7: کروماتو گرام پنی‌سیلین در نمونه‌های گوشت قرمز. 57

شکل ‏4‑8: کروماتوگرام تتراسایکلین‌ها در نمونه‌های گوشت قرمز. 57

شکل ‏4‑9: کروماتوگرام کلرامفنیکل در نمونه‌های گوشت قرمز. 58

شکل ‏4‑10: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ng/ml) 73

شکل ‏4‑11: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ng/ml) 76

شکل ‏4‑12: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ng/ml) 79

شکل ‏4‑13: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ng/ml) 82

شکل ‏4‑14: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه شیر (ng/ml) 85

شکل ‏4‑15: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ng/ml) 87

شکل ‏4‑16: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ng/ml) 90

شکل ‏4‑17: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز(ng/ml) 93

شکل ‏5‑1: درصد نمونه‌های دارای باقیمانده کلرامفنیکل بیش از حد مجاز در دو روش تست.. 99

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*