بررسی میزان برخورداری مفاهیم آموزشی شهروندی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دورۀ دبستان

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ۱۵

تاریخچه شهروندی ۱۵

کلیات و تعاریف ۱۸

اهداف آموزش وپرورش دور ه ابتدایی ۱۹

اهداف پایه های دوم تا پنجم دوره ی ابتدایی ۲۰

الف )اهداف شناختی ۲۰

ب( اهداف عاطفی ۲۱

ج)اهداف روانی ـحرکتی ۲۱

ویژگی  های آموزش وپرورش و برنامه درسی در دوره ابتدایی ۲۲

جایگاه و اهمیت کتاب درسی ۲۴

فرایند پژوهش در تدوین کتاب های درسی ۲۵

ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی ۲۶

محتوا در برنامه درسی : ۲۷

محتوا ۲۸

تحلیل محتوا ۲۹

جایگاه و اهمیت محتوا ۳۰

دیدگاه های اساسی در زمینه ی انتخاب محتوا ۳۱

منابع انتخاب محتوای درسی ۳۳

انواع روش های تحلیل محتوا ۳۴

مراحل انجام تحلیل محتوا ۳۵

۲ـ تعریف جامعه مورد پژو ۳۵

۳ـ انتخاب نمونه ۳۵

۴ـ انتخاب و تعریف واحد تحلیل ۳۵

۶ـ تحلیل داده ها ۳۶

– هدف های تحلیل محتوا : ۳۷

انواع تحلیل محتوا از کتاب اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی فتحی ۱۳۸۸ برگرفته شده است : ۳۷

مراحل تحلیل محتوای ارتباطی : ۳۹

فرایند تحلیل محتوا : ۴۰

مزایای تحلیل محتوا : ۴۰

معایب تحلیل محتوا : ۴۰

روش های کیفی تحلیل محتوا ۴۱

نکات عمده ۴۱

مفهوم شهروند ۴۲

ابعاد شهروندی ۴۳

آموزش شهروندی ۴۷

ویژگی های شهروندی ۴۸

گذر تاریخی به شهروند ایرانی ۴۹

چرا آموزش ارزش ها شهروندی ضروری است ؟ ۵۱

آموزش شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی ۵۲

روش های تدریس شهروندی ۵۳

آموزش محیط زیست ۶۰

جمع بندی مبانی نظری ۶۳

پیشینه داخلی و خارجی ۶۵

تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهشی (پیشینه خارجی) ۷۲

جمع  بندی تحقیقات انجام شده ۷۶

فصل سوم 

مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد یکپارچگی اجتماعی، تعاملات اجتماعی

روش شناسی تحقیق

مقدمه ۷۸

روش پژوهش: ۷۸

جامعه آماری ۷۸

حجم نمونه وروش نمونه گیری ۷۸

ابراز اندازه گیری و روش گرد آوری داده ها ۷۹

مؤلفه های شهروندی آکسفام ۷۹

مراحل انجام تحلیل محتوا ۸۲

۱ـ صورتبندی سؤال یا فرضیه های تحقیق ۸۲

۲ـ تعریف جامعه مورد پژوهش ۸۲

۳ـ انتخاب نمونه ۸۲

۵ـ مقوله بندی محتوای مورد تحلیل ۸۳

۶ـ تحلیل داده ها ۸۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴

متدولوژی ۸۴

فصل چهارم

یافته های پژوهش

نمونه جدول تحلیل محتوا کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از لحاظ توجه به مفاهیم ۸۵

جدول نهایی (۱-۴) تحلیل محتوای درس  تعلیمات اجتماعی پایه سوم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش  شهروندی حیطه ی ( شناختی، ارزشی ، مهارتی ( ۸۷

نمودار(۴-۱) تحلیل محتوا کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم حیطه شناختی ۸۸

نمودار (۴-۲) تحلیل محتوا کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم حیطه ارزشی   ۸۹

نمودار (۴-۳) تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم حیطه مهارتی ۹۰

جدول نهایی(۲-۴) تحلیل محتوای درس جغرافیا پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش  شهروندی (حیطه ی شناختی ) ۹۱

نمودار نهایی ( ۴-۴) تحلیل محتوا درس جغرافیای پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی(حیطه شناختی) ۹۲

جدول نهایی (۳-۴)  تحلیل محتوای درس جغرافیا پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش  شهروندی (حیطه ی ارزشی) ۹۳

نمودار نهایی ( ۵-۴) تحلیل محتوا درس جغرافیای پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی (حیطه ی ارزشی) ۹۴

جدول نهایی (۴-۴) تحلیل محتوای درس جغرافیا پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش  شهروندی حیطه مهارتی) ۹۵

نمودار نهایی (۶-۴) تحلیل محتوا درس جغرافیای پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی حیطه ی مهارتی) ۹۶

جدول نهایی(۵-۴) تحلیل محتوای درس تاریخ پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش  شهروندی(حیطه ی شناختی) ۹۷

نمودار نهایی ( ۷-۴) تحلیل محتوا درس تاریخ  پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی حیطه شناختی ( ۹۸

جدول نهایی (۶-۴)  تحلیل محتوای درس تاریخ  پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش  شهروندی (حیطه ی ارزشی) ۹۹

نمودار نهایی) ۸-۴) تحلیل محتوا درس تاریخ  پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی )حیطه ی ارزشی( ۱۰۰

جدول نهایی(۷-۴ ) تحلیل محتوای درس تاریخ پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش شهروندی (حیطه مهارتی ۱۰۱

نمودار نهایی) ۹-۴ ) تحلیل محتوا درس جغرافیای پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی(حیطه ی مهارتی) ۱۰۲

جدول نهایی (۸-۴ ) تحلیل محتوای درس مدنی  پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش  شهروندی (حیطه ی شناختی ( ۱۰۳

نمودار نهایی ( ۴-۱۰) تحلیل محتوا درس مدنی پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی (حیطه ی شناختی) ۱۰۴

جدول نهایی (۹-۴ ) تحلیل محتوای درس مدنی پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش  شهروندی (حیطه ی ارزشی ) ۱۰۵

نمودار نهایی ( ۱۱-۴ ) تحلیل محتوا درس مدنی پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی(حیطه ی ارزشی) ۱۰۶

جدول نهایی(۱۰-۴ )  تحلیل محتوای درس جغرافیا پایه چهارم تا پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری از مفاهیم آموزش  شهروندی (حیطه مهارتی( ۱۰۷

نمودار نهایی( ۱۲-۴ ) تحلیل محتوا درس مدنی پایه چهارم و پنجم دبستان از نظر میزان برخورداری مفاهیم آموزش شهروندی (حیطه ی مهارتی) ۱۰۸

جدول شماره ی( ۱۱-۴ ) مقایسه ی مولفه های آموزش شهروندی در کتب تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی ۱۰۹

خلاصه ۱۱۰

فصل پنجم ۱۱۱

خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۱

بررسی سؤالات پژوهش ۱۱۲

نتیجه گیری ۱۱۸

پیشنهادات ۱۲۰

پیشنهادات کاربردی : ۱۲۰

منابع ۱۲۲

پیوست ۱۲۸

مؤلفه های شهروندی آکسفام ۱۲۹

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*