بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا …

1-5-9-حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-10-شیر دادن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-11-تراکم استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5-12-فاکتور های وابسته به شیوه زندگی…………………………………………………………………………………………………………………11

1-5-13-سایر فاکتور های خطر……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6- فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با سرطان پستان………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-1- ژن های BRCA1,BRCA2………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7- اپی ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-8- مسیر های انتقال پیام سرطان پستان……………………………………………………………………………………………………………………16

1-8-1- مسیر PI3K……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-9-رگزایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

پایان نامه

1-10- عامل های پیش آگهی مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-11- تنظیم هورمونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-12- توالی گیرنده استروژن…………………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-13- عملکرد استروژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

1-13-1- تاثیرات مستقیم روی رونویسی………………………………………………………………………………………………………………………25

1-13-2- عملکرد خارج­هسته­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….25

1-14- ماهیت استروژن های خارج­هسته­ای…………………………………………………………………………………………………………………..25

1-14-1-ایزوفرم­های بومی استروژن ؛ نقش پا لمیتوئیلاسیون گیرنده………………………………………………………………………….25

1-14-2- GPR30……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

1-15-مولکول­های گیرنده جدید…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-16-پیام­رسانی استروژن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-16-1-پیام رسانی هسته­ای: نقش هم­تنظیم­کننده­ها و شاتل گیرنده………………………………………………………………………..28

1-16-2-پیام­رسانی خارج­هسته­ای………………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-17-روش های تشخیص آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………31

1-17-1-روش ایمونوهیستوشیمی………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-17-2-روش های مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-17-2-1-سیستم های تکثیر هدف…………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-17-2-1-الف-RT-PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-17-2-1-ب- Real timePCR……………………………………………………………………………………………………………………………………34

1-18-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم : بخش تجربی ;مواد و روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………47

3-1- وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2- مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-3-مراحل انجام کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-4-تهیه نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-5-استخراج RNA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-پارافین زدایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-7-خرد کردن و هضم بافت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

یک مطلب دیگر :

3-8-مراحل استخراج RNA از بلوک پارافینه ……………………………………………………………………………………………………………….52

3-9-آشکارسازی کمی RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر…………………………………………………………………………………………53

3-10-سنتز cDNA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-11- ژن کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-12-پرایمر های ویژه Real TimePCR……………………………………………………………………………………………………………………….54

3-13- انجام واکنش Real timePCR  ………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-14-بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سالم و سرطانی……………………………………………………….56

فصل چهارم: بحث و بررسی داده های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………57

4-1-نتایج جذب نوری RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر…………………………………………………………………………………………58

4-2-منحنی تکثیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-3-نمودار منحنی ذوب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-4- نتایج میزان بیان ژن ESR1…………………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-5- آنالیز و بررسی ارتباط داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………63

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

فهرست جداول

جدول(3-1) مشخصات و مرحله بیماری در نمونه های مورد بررسی…………………………………………………………………………….51

جدول(3-2) توالی و مشخصات پرایمرهای ویژه Real timePCR………………………………………………………………………………….54

جدول(3-3)مواد به کار رفته برای واکنش Real timePCR…………………………………………………………………………………………..55

جدول(3-4) برنامه حرارتی برای تکثیر دو ژن GAPDH وESR1………………………………………………………………………………….55

جدول(4-1) نتایج بیان ژن افراد بیمار نسبت به افراد نرمال………………………………………………………………………………………….60

فهرست شکل ها

شکل (1-1)داکتال کارسینومای درجا……………………………………………………………………………………………………………………………….4

شکل (1-2) لوبولار کارسینومای درجا………………………………………………………………………………………………………………………………4

شکل (1-3) سرطان پستان تهاجمی…………………………………………………………………………………………………………………………………5

شکل (1-4)ژنتیک سرطان ارثی پستان………………………………………………………………………………………………………………………….12

شکل (1-5)مسیر PI3K…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

شکل (1-6)دومین های مختلف گیرنده استروژن…………………………………………………………………………………………………………..23

شکل (1-7)مدل سلولی فعالیت استروژن……………………………………………………………………………………………………………………….24

شکل(1-8) عملکردGPR30 به عنوان یک پروتئین جدید متصل­شونده به استروژن…………………………………………………….27

شکل (1-9)ایمونوهیستوشیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….32

شکل(1-10) RT PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

شکل(1-11) منحنی ذوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

شکل(4-1) نمودار منحنی تکثیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………58

شکل(4-2) نمودار منحنی ذوب تک باند برای ژن ESR1……………………………………………………………………………………………..59

شکل(4-3)نمودار منحنی ذوب  تک باند برای ژن GAPDH…………………………………………………………………………………………59

شکل(4-4) نمودار نشان دهنده میزان بیان ژن ESR1 در افراد بیمار در مقایسه با افراد نرمال……………………………………61

شکل(4-5)نمودار مقایسه بیان ژن  ESR1در افراد مبتلا به سرطان و نرمال………………………………………………………………..61

شکل(4-6)نمودار مقایسه بیان ژن ESR1در افراد بیمار درstage  های مختلف بیماری در مقایسه با افراد سالم………..62

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*